Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik Nedir?

Öğrencilerin “kişisel-sosyal” gelişim ihtiyaçlarını karşılamak, böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak, bireysel gelişimlerine destek olmanın yanı sıra doğru kararlar almalarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen çalışmalardır.

Rehberlik Servisi Olarak Amacımız Nedir?

FMV Işık Okullarının misyonu ve Millî Eğitimin Genel Amaçları doğrultusunda ve kurumumuzun Çocuk Koruma Politikasında belirtilen esaslar çerçevesinde

 • Eğitim-öğretim ortamından yeterince yararlanmasına,
 • Bireyin kendini tanımasına, anlamasına ve geliştirmesine,
 • Problem çözme becerisi kazanmasına,
 • Duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilmesine,
 • Çevresiyle uyumlu ilişkiler kurmasına,
 • İlgi ve yeteneklerinin farkına varmasına ve bunları açığa çıkarabilmesine yönelik programlı ve sistematik yardım sürecidir.

Kısaca  zihinsel, sosyal ve duygusal yönden sağlıklı gelişim göstermesine, öğrencinin kendini iyi hissetmesine destek olmaktır.

Eğitimin sadece sınıf içi çalışmalarla sınırlı olmadığı, yaşamın tüm alanlarını kapsadığı düşüncesinden hareketle, okullarımızda rehberlik çalışmaları, öğrenci-öğretmen-veli iş birliğine dayalı olarak sürdürülür.

Pozitif öğrenme ortamının yaratılmaya ve sürdürülmeye çalışıldığı okullarımızda, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, öğrencilerimizin “birey” olarak gelişmesini hedefler.

Gelişimsel, önleyici, eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmaları; ihtiyaca göre bireysel ya da grup etkinlikleri olarak düzenlendiği gibi sınıf düzeylerine göre de farklılık göstermektedir.

REHBERLİK SERVİSİ

Rehberlik öğretmenleri, tüm sınıflarda öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda sadece sorun odaklı değil, süreç odaklı çalışarak tüm öğrencilere ulaşan bir yaklaşımla sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini takip ederek öğrencilere bu süreçte eşlik ederler. 

Rehberlik hizmetlerinde "süreklilik" , "gönüllülük" ve psikolojik danışma ilişkilerinde ayrıca "gizlilik" esastır.

Burada önemli olan öğrencinin dile getirdiği sorununa hazır çözüm yollarını sunmak yerine, karşılıklı paylaşımda bulunarak gözlenen davranışının altında yatan ve kendisi ile çevresine uyumunu engelleyen düşünceleri, değerleri ve tutumları değiştirmektir. Psikolojik danışma süreci içerisinde, öğrencinin kendini tanımasına ve kendi öz benliğine yaklaşmasına yardım edecek bir ortam hazırlanır ve öğrencinin kendi duygu, düşünce ve inanışları hakkında farkındalık sağlamasına çalışılır.  

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR: 

FMV Işık Okulları, öğrencilerini çağdaş, sorgulayan, araştıran, yaratıcı, bilimsel düşünen, Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, yaşam boyu öğrenen, çevreye duyarlı, sosyal yaşamlarında etkin birer dünya vatandaşı olarak yetiştirme misyonu doğrultusunda çalışmalarına tüm gücüyle devam etmektedir.

Öğrencilerin bu nitelik ve değerleri kazanabilmesi amacıyla, sınıf düzeylerine göre ayrı çalışmalar uygulanmaktadır. 

Öğrencilerimiz, bireysel farklılıklara saygının ve gizlilik ilkelerinin ön planda tutulduğu bir ortamda olduklarının güvenini duyarlar.  Rehberlik öğretmenleri ile yapılan bütün görüşmeler karşılıklı hoşgörü ve güven temeline dayanır.

Kendilerini değerli, iyi ve yararlı, duygu ve gereksinimlerini önemli hissettikleri, onları açıkça dile getirebildikleri bir okul ortamının olması için öğrencilerimizin iletişim becerileri desteklenmekte, temel ilişki zeminini sağlam kurabilmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK PSİKOLOJİK DANIŞMA ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin “ kişisel- sosyal” gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla yürütülen çalışmalardır. Bireysel gelişimlerine destek olmanın yanı sıra doğru kararlar almalarına yardımcı olmayı kapsar.

 • Atılganlık becerilerini geliştirme
 • Günlük yaşam becerileri geliştirme
 • İletişim becerileri geliştirme
 • Sorun çözme becerileri geliştirme
 • Öfkeyle baş etme becerileri geliştirme
 • Kaygıyla baş etme becerileri geliştirme
 • Sorumluluk ve görev bilinci geliştirme
 • Çatışma çözme becerileri geliştirme
 • Karar verme becerileri geliştirme
 • Zaman yönetimi becerileri geliştirme
 • Oto kontrol becerileri geliştirme
 • Özgüven becerileri geliştirme
 • Öz saygı geliştirme
 • Hedef belirlemenin önemi, hedefi gerçekleştirmeye yönelik yaklaşımları geliştirme

Eğitim ve öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve zorluklar ile başa çıkma,  performans arttırma konusunda psikolojik yardım ve destek programları uygulanmaktadır. Özellikle sınava hazırlanan öğrencilerimize yönelik performans ve başarıyı arttırmayı hedefleyen, sınav kaygısı ile başa çıkma ve sınav tutumunu geliştirme eğitimi sürekli çalışma programı içindedir.

Gereksinimleri doğrultusunda öğrencilerimizin psikolojik kaynaklarını geliştirmek için tüm bu uygulamalar, bireysel, grup ve aile görüşmeleri ile gerçekleştirilir

ÖĞRENCİYE YÖNELİK EĞİTSEL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

 • Oryantasyon Çalışmaları
 • Okula ve okulun bulunduğu çevreye uyum
 • Öğrencilerin Akademik Başarısını İzleme ve Performanslarını Desteklemeye Yönelik Çalışmalar
 • Etkin Öğrenme Yöntemleri, Dikkat ve Konsantrasyon
 • Bireyi Tanımaya Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
 • Öğrencilerin İlgi, Yetenek ve Eğitim Özelliklerine Uygun bir Eğitsel Ortam Oluşturma,
 • Okul Yaşamı ile Aile, Toplum ve Mesleki Yaşam Arasındaki İlişki Temelini Destekleme
 • Gelişim ve Bilgilendirme Seminerleri
 • Bilgilendirici Yayınlar
 • Değerler Eğitimi
 • Yaşam Becerileri Eğitimi

      Yeni Öğrencilerimize Yönelik Rehberlik Çalışmalarımız: Rehberlik servisi okulumuza yeni    

      başlayan bütün öğrencilerimizi, rehberlik servisinin sağladığı hizmetler konusunda  

      bilgilendirmek ve okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla rehberlik servisine davet   

      eder.

Ayrıca yeni öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak, yeni arkadaş çevresi edinmelerini ve öğretmenleri ile daha kısa sürede kaynaşmasını sağlamak amacıyla her eğitim-öğretim yılı başında okulumuza başlayan yeni öğrencilerimize destekleyici çalışmalar yapmaktadır.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK MESLEKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizin kendilerini ve meslekleri tanımalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki yönelimlerinde onlara destek olmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir:

 • Kariyer Yönelim Testi, Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Bilgilendirme Konferansları
 • Ders Seçimi (Alanlara Yönlendirme) ve Kariyer Yönlendirme Seminerleri 
 • Üniversiteler ve Meslekleri Tanıtma Etkinlikleri
 • Kariyer ve Meslekler Sempozyumu
 • Mesleki Deneyim Projesi
 • Üniversite Gezileri
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile İlgili Seminerler
 • YKS Danışmanlığı  
 • YKS Sonrası Üniversite ve Bölüm Tercihlerinde Danışmalık

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Aile Danışmanlığı
 • Ebeveyn Gelişim Atölyesi ( Ana-Baba Okulu)
 • Bilgilendirme Konferansları
 • İhtiyaç Duyulan Konularda Grup Çalışmaları ve /veya Seminer Düzenlenmesi
 • Bilgilendirici Bülten-Broşür-Yazı Hazırlanması

Çalışmalar, öğrenci merkezli olmakla birlikte, aile işbirliğine büyük önem verilmekte, velilerimizle sürekli bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 • Sınıf Rehber Öğretmenliği ile İlgili Danışmanlık
 • Öğretmen - Öğrenci İletişimini Güçlendirme Çalışmaları
 • Bilgilendirme Konferansları
 • İhtiyaç Duyulan Konularda Grup Çalışmaları ve/veya Seminer Düzenlenmesi
 • Bilgilendirici Bülten-Broşür-Yazı Hazırlanması
 • Işık Eğitim Akademisi Çalışmaları

ZÜMRELER İLE ORTAK ÇALIŞMALAR

 • Değerler Eğitimi
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri
 • Okulun katıldığı Uluslararası Projelere destek
 • CIS (Uluslararası Okullar Birliği) Akreditasyon Süreci Çalışmaları

Eğitim ve öğretimin etkin şekilde yürütülmesinde, öğrenci – veli – okul üçgeninde sürekli gelişim ve daima daha iyiye ulaşmak için, işbirliğinin oldukça önemli olduğuna inanıyoruz Eğitim öğretimin karşılıklı güven ve paylaşım içinde sürdürülmesini hedefleyen Rehberlik Hizmetleri Servisi’nde iki rehberlik öğretmeni görev yapmaktadır. Gereksinim duyduğunuz her konuda Aylin Tüfekçi ve Hanzade Özsu’dan 0212 233 12 03 (1214) numaralı telefondan randevu alarak görüşebilirsiniz.