ADVANCED PLACEMENT PROGRAMI

“İleri Düzey Yerleştirme Programı” (Advanced Placement), 60’tan fazla ülkede tanınan ve öğrencilerin üniversite seviyesinde dersler almalarını sağlayan bir programdır. Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmaya başlanan bu program, yıllar içerisinde diğer ülkelerde de yaygınlaşmıştır. 1900’lü yılların başında kurulan “College Board” tarafından sunulan Advanced Placement Programı, öğrencilerin yurt dışında bulunan üniversitelere kabul edilmesinde ve lisede aldıkları derslerden muaf olmaları konusunda avantaj sağlamaktadır. 3300’den fazla üniversite tarafından kabul şartı olarak istenilen kriterleri sağlayan bu programda, 7 alanda 39 farklı ders bulunmaktadır. Üniversiteler genel olarak en az üç dersten, bazı üniversiteler ise dört veya beş dersten AP sınav sonucunu kabul şartı olarak istemektedir. Her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen sınavların sonuçları, temmuz ayı başında açıklanmaktadır. Çoktan seçmeli ve kısa cevaplı sorulardan oluşan sınavlarda, 1 ile 5 arası puan derecesine göre değerlendirme yapılmaktadır. Sınavlardan başarılı sayılabilme şartı ise en az 3 almayı gerektirmektedir.

Türkiye’de az sayıda okulda uygulanan bu program sonunda, uluslararası standart testler aracılığıyla değerlendirilen öğrenciler, elde ettiği başarı puanına göre farklı üniversitelerden kabul almakta ve çeşitli imkânlara sahip olmaktadır. FMV Ayazağa Işık Fen Lisesinde 2019 yılı başında uygulanmaya başlanan programda şu dersler yer almaktadır:

Mathematics AB

Calculus AB dersi üç ana kavram üzerinde durmaktadır:

  • Limit
  • Türev
  • İntegral

Öğrenciler TI hesap makineleri yardımıyla grafiksel, sayısal, analitik soru tiplerini; verilen Calculus konularına ve problemlerine yaklaşımı öğrenirler ve bunların birbirleri arasındaki bağlantıyı kavrarlar.

Physics 1

AP Physics 1 dersi, fizik dersinin içerdiği temel bilimsel prensip, teori ve süreçleri içerirken dersi geleneksel yapısından çıkarır, geniş bir bakış açısı ile öğrencilerin fiziksel gözlemler yapmasını ve bu yolla dış dünyayı tanımalarını, araştırmalarını sağlamaktadır. Söz konusu ders; kinematik, dinamik, dairesel hareket, yerçekimi, enerji, momentum, basit harmonik hareket, tork, elektrik, dalgalar konularından oluşmaktadır.

Chemistry

AP Chemistry dersi kimya dersini geleneksel yapısından çıkararak geniş bir bakış açısı ile öğrencilerin fiziksel gözlemler yaparak maddenin yapısını tanıyıp araştırmalarını sağlamaktadır. Ders;  altı ‘Büyük Fikir’ etrafında konuların (atomun yapısı, moleküller arası kuvvetler ve bağlar, kimyasal tepkimeler, kinetik, termodinamik ve denge) yapılandırılmasından oluşmaktadır.

ADVANCED PLACEMENT PROGRAM

Advanced Placement is a program that is recognized in more than 60 countries and allows students to take university-level courses. This program, which has been implemented in the United States, has become widespread in other countries over the years. The Advanced Placement Program offered by the College Board, established in the early 1900s, provides an advantage for students who want to be admitted to universities abroad and to be exempted from the courses they have taken in high school. The program offers 39 different courses in 7 fields which meet the criteria required for acceptance by more than 3300 universities. Universities generally require at least three course results, and some universities require four or five course results, as a condition for admission. Each year, the results of the examinations held in May are announced at the beginning of July. The exams, which consist of multiple choice and short-answer questions, evaluate students on a scale of 1 to 5. The requirement to be considered successful in exams is at least 3.

At the end of this program, implemented in a small number schools in Turkey, students are assessed through international standardized tests, are accepted to different universities and are provided with various opportunities according to their achievements in the tests. FMV Ayazağa Işık Science High School started the AP program in 2019. It includes the following courses:

Mathematics AB

Calculus AB course focuses on three main concepts:

  • Limit
  • Derivative
  • Integration

Students will be able to work on graphical, numerical, analytical question types with the help of TI calculators, learn the approach to the given Calculus subjects and problems, and comprehend the connection between them.

Physics 1

The AP Physics 1 course includes the basic scientific principles, theories and processes, removes the course from its traditional structure, and enables students to make physical observations from a broad perspective and to know and explore the outside world in this way. The course consists of kinematics, dynamics, circular motion, gravity, energy, momentum, simple harmonic motion, torque, electricity, waves.

Chemistry

The AP Chemistry course also removes chemistry from its traditional structure and enables students to make physical observations by recognizing and researching the structure of matter. The course consists of the structuring of the subjects (the structure of the atom, intermolecular forces and bonds, chemical reactions kinetics, thermodynamics and equilibrium) taking the six “Big Ideas” into consideration.

www.collegeboard.org