Akademik Birimler

1.ve 2.sınıflarda Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi; 3.sınıflarda Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve Fen Bilimleri; 4. sınıflarda Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, ve Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği ile İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersleri sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür.

Tüm derslerde öğrenmekten keyif alan, çevresine duyarlı, günlük yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere ve yaşam becerilerine sahip, öğrendiklerini yaşamın farklı alanlarında kullanabilen bireyler yetiştirmek hedeflenir. 
Bir üst sınıf için gerekli akademik altyapı hazırlanırken bireysel farklılıklara dayalı eğitim öğretim anlayışı içinde, çağdaş öğrenme ve öğretme teknikleri kullanılarak anlamaya dayalı öğretim sistemi uygulanır. Bu bağlamda öğrenci merkezli eğitim ilkeleri, bireysel farklılıklar ile öğrencilerin öğrenme stilleri dikkate alınır. Yıl boyunca işlenecek konular öğretim programları doğrultusunda sınıf ve branş öğretmenleri tarafından disiplinler arası ilişkilendirmeler yapılarak planlanır ve tüm derslerin işlenişi bu doğrultuda eş zamanlı olarak yürütülür. Sınıfta, öğrenciler arasında bireysel rekabetin olduğu bir ortam yerine; öğrencilerin düşüncelerini özgürce paylaştıkları, çekinmeden soru sorabildikleri, işbirliği yapmayı öğrendikleri ve sadece kendileri ile yarıştıkları hür ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulmasına önem verilir.

Derslerin işlenişinde, günümüzün koşullarının gerektirdiği tüm teknolojik olanaklardan yararlanılır. 1.,2.,3. 4.sınıfların dersliklerinde etkileşimli TV kullanılır. İşlenen konular, ders kitaplarının yanı sıra sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanan çalışma kağıtları, hafta sonu ödevleri ve konu bazlı ünite kitapçıkları ile pekiştirilir. 
1.ve 2. sınıflarda matematik dersinin iki saati, Montessori dersliğinde işlenir. Bu saatlerde Montessori matematik materyalleri kullanılarak 1. 2.sınıf öğrencileri için soyut olan matematiksel kavramları daha iyi anlamaları ve öğrenmeleri sağlanır.

Çocukların yaşama dair her şeyi oyun oynarken öğrendikleri düşüncesinden hareket edilerek derslerin işlenişinde eğitici oyunlar ve yaratıcı drama çalışmalarından yararlanılır. Böylece öğrencilerin düşüncelerini ifade edebilme, iletişim kurabilme, estetik duygularını geliştirme, yaratıcılık ve hayal gücünü zenginleştirmelerine fırsat verilir. Sınıf ortamının yanı sıra farklı yaşam alanları da kullanılarak öğrencinin "yaparak-yaşayarak" öğrenmesine olanak sağlanır. Bu amaçla düzeye uygun şehir içi ve şehir dışı geziler yapılır. Öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma becerileri kazandırmak, çevresine ve topluma karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
1., 2. ve 3. sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. 
4.sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.
Öğrencilerimizin öğrenme sürecindeki gelişimini görmek, kendi gelişimini izlemesine fırsat vermek, zaman içerisindeki öğrenimlerini belgelemek, öz değerlendirme yapabilmelerini sağlamak ve gelişimlerine yönelik geri bildirimde bulunmak amacıyla her yılın sonunda portfolyo sunumları yapılır.

İlköğretimde bütün derslerin temelini oluşturan Türkçe öğretimi; dinleme / izleme, konuşma, okuma, anlama, yazma becerileri arasındaki ilişki geçişlerine dayanır. Birbirleriyle doğrudan ve dolaylı ilişkiler ağı içinde bulunan bu etkinlikleri içeren öğretim; yazım, noktalama ve dil bilgisi çalışmalarıyla da beslenerek birbirini bütünleyen bir anlayışla eğitimin değişik aşamalarında sürdürülür.

Bu bağlamda, ana dil öğretimiyle öğrencilere; dinlediğini ya da okuduğunu anlayabilme, anladığını sözle ya da yazıyla iyi anlatabilme becerilerinin kazandırılması temel amaç olarak alınmıştır.

Öğrencilerin Türkçe dersiyle ilgili kazanımları, hafta sonu ödevleriyle, her ay hazırlanan konu sonu testleriyle kontrol edilir. Öğrencilerimizin sınav performansları Ölçme Değerlendirme Birimimizin katkılarıyla hazırlanan analizlerle takip edilir ve bu bilgiler gerek e-posta ile gerek veli görüşme saatlerinde veli ile de paylaşılır. Ödev ve testlerin verilerine göre gereksinimi olan öğrencilerle ek çalışmalar yapılır.

Öğrencilerimiz, Türkçe sınavlarında okuma-anlama, dil bilgisi kurallarını bilme ve uygulama, yazılı anlatım ile duygu ve düşüncelerini aktarabilme alanlarında değerlendirilirler. Bir yarıyılda iki sınav uygulanır. 

Her sınavdan önce konu tarama testi uygulanarak öğrencinin kazanımlara dair eksikleri olup olmadığı kontrol edilir. Hafta sonu ödevleri ve ders içi uygulama çalışmaları ile kazanımlar pekiştirilir, klasik sınavlardan sonra da sınav konularına dair kazanımlarını derecelendiren "sınav karnesi" verilerek öğrenciler, sınav performansları konusunda bilgilendirilir. 

Bu çalışmaların yanı sıra öğretim yılı başında zümre öğretmenlerimiz tarafından seçilen yardımcı kitaplarından örnek uygulamalar ve testler çözülür, ders çalışma notları hazırlanır, öğrencilere dağıtılır ve ders dosyalarında sıralayarak saklamaları sağlanır.

Entelektüel birikim kazandırabilmek, okunan eser ve yazar arasında bağlantı kurdurabilmek amacıyla her yarıyılda en az beş edebi eser okunur. Bu eserlerden biri sınıf içinde tüm sınıf tarafından okunur ve Türkçe öğretmenleriyle yorumlanır. Okunan eserlerin evrensel değerleri yansıtan, felsefi düşünceye geçişe olanak sağlayan özellikler taşımasına dikkat edilir. 

Sınıf içi güdümlü okuma yöntemiyle okunan bu kitabın yanı sıra her yarıyılda Türkçe öğretmenleri tarafından belirlenen dört kitap, belli tarih aralıklarıyla ev okuması şeklinde öğrencilere verilir ve takip edilir. Öğrencilerin okudukları kitaplardan edinmeleri beklenilen kazanımlar, Türkçe sınavlarında ve sınıf içi çalışmalarda kontrol edilir. 

Kitap okumak, analitik düşüncenin gelişimindeki en önemli basamaktır. Bu nedenle bir seçenek değil yaşam şekli olmalıdır. Öğrencilerin yaşamlarına bu alışkanlığı kazandırabilmek için öğretim yılı başında yaş gruplarının özelliklerine göre bölüm  öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan kitap listeleri öğrencilerimize dağıtılır ve her öğrencinin eğitim-öğretim yılı boyunca bu listeden kitap okuması için yönlendirme çalışmaları yapılır. Öğrencilerimiz, okudukları eserlerin geri bildirimlerini kitap okuma listelerine kaydederler, belli aralıklarla sınıf içinde okuyup da çok beğendikleri eserlerin tanıtımını yaparlar. Bu işleyiş, Türkçe öğretmenleri tarafından kontrol edilir. 

Öğrencilerimiz, Türkçe Bölümü çatısı altında açılan Drama Kulübü çalışmalarıyla öz güveni geliştiren yaratıcı drama etkinlikleriyle kendilerini ifade etme özgürlüğüne kavuşurlar. Tiyatronun özelliklerini çeşitli örneklerle içselleştirip kendi yaş gruplarına uygun bir tiyatro eserini sahneye koyma sürecini yaşarlar.

Fen Bilimleri derslerinde öğrencilerimizi araştırmaya yönlendirerek, özgüvenlerini geliştirmek, doğal dünyayı anlamayı öğrenmelerini ve anlamalarını sağlamak, bilime ve çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Öğrencilerin, konuları yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla dersler, düzenlenmiş deneyliklerde, 3D odasında (3 boyutlu eğitim sınıfı) ve sınıf ortamında yapılır. Dersler, farklı öğrenme alanlarına hitap eden etkinliklerle öğrencileri soru soran, yaşanılan çevreyi canlılar için rahat bir yaşam ortamı haline getirmeye çalışan ( buluş yapan) bireyler olarak yetiştirecek biçimde işlenmektedir.
Fen bilimleri öğretmenleri tarafından öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda hafta sonu ve hafta içi ödevleri, ders notları, mini sınavlar, ünite sonu testleri ve ingilizce terminoloji çalışmaları hazırlanır. Bu çalışmalarla öğrenme eksikleri belirlenir, tamamlamaya yönelik çalışmalar planlanır ve uygulanır.
5,6,7.ve 8. Sınıf düzeylerinde farklılaştırılmış öğretim modeline uygun ders içerikleri hazırlanmaktadır. 
İstekli öğrenciler yıl içinde ulusal veya uluslararası proje yarışmalarına katılabilir. Sene sonunda Bilim Kültür Spor ve Sanat Şenliğinde de çeşitli etkinliklerde de yer alabilirler.

Fen Bilimleri öğretimindeki hedefler:
•Bilimsel fikirleri değerlendirme, sentezleme, problem çözme, doğru analiz ve hesaplama yapabilme ve sonuçları uygun şekilde sunabilme becerilerini geliştirmek.
•Araştıran ve araştırma sonuçlarını yorumlayabilen öğrenci yetiştirmek.
•Uygulamalı çalışmalarda ve problem çözme etkinliklerinde laboratuvar ortamına, teknolojiye ve araç gereçlere aşinalık kazandırmak.
•Öğrencilerin grup çalışmalarında aktif rol alarak etkili iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmek.
•Temel kavramları günlük yaşam ve doğa olayları ile ilişkilendirebilme becerilerini geliştirmek.
•Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek.

Matematik bölümü, öğrencilerin matematiğin bilim, teknoloji ve sanatın varoluş ve gelişiminde rol alan evrensel bir dil olduğunun bilincinde olmalarını sağlamayı amaç edinmiştir. Bu bilinçten hareketle araştırma yapabilme, problem çözme odaklı olma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, derslerimizi, farklı zekâ becerilerine hitap edecek şekilde, görsel aktiviteler ve teknoloji ile çeşitlendirilmiş eğitim öğretim tekniklerini kullanarak gerçekleştiriyoruz.

Sınıflarımızda matematik dersi için gerekli tüm teknolojik donanımdan faydalanılmaktadır. Bu sayede konuların görsel açıdan daha iyi algılanması, eğlenceli ve anlaşılabilir olduğunun keşfettirilmesi sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin hem gelecek öğrenim hayatlarına hem de matematik dersi ile ilgili yaptıkları araştırmalara faydalı olması amacıyla 5.-6.-7. ve 8. sınıflarda İngilizce matematik terminolojisi sınıf öğretimlerinde ve çalışma kâğıtlarında şeklinde yer almaktadır.

Öğrencilerimizin konuları kalıcı öğrenme ile bir üst sınıfa taşıyabilmesi amacıyla kazanım değerlendirme sınavları, matematik bulmacaları veya akıl oyunları etkinlikleri, konu kavrama  testleri ve ünite değerlendirme testleri yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz matematik akıl oyunları kulübümüzde yapılan çalışmalar ile ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanmaktadır. Tübitak ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışmalarına katılım sağlanmaktadır. Uluslararası yarışmalara katılım yolu ile de öğrencilerimiz farklı ülkelerde hazırlanan soru tarzları ile karşılaşma fırsatı yakalamakta ve tecrübelerini çeşitlendirmektedir.

Sosyal Bilimler Bölümü çatısı altında Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri bulunmaktadır.

Bu dersler ile öğrencilerin demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak içinde yaşadığı topluma uyum sağlamaları ve edindikleri bilgi birikimini yaşama geçirebilecek donanımlar kazanmaları amaçlanmaktadır.

Sosyal Bilimler Bölümünün temel hedefi, ülke ve dünyanın her an değişen-gelişen ortamını öğrencilerle beraber yaşamak ve değerlendirmektir. Bu doğrultuda öğrencilerin kendilerini insanlık olgusunun bir parçası olarak görmesi, ülkesindeki ve dünyadaki gelişmeleri takip etmesi, işbirliği ve dayanışma duygusunu benimsemesi, sivil toplum ve siyasi süreçlere katılmaya gönüllü olması istenir.

Çocuklar okumalı, gezmeli, bakmayı bilmeli,  bilimsel düşünerek sağlıklı düşüncelerle yola çıkmalıdır. Sosyal Bilimler Bölümü, bu düşünce yapısını destekleyerek evrensel değerlere saygılı, katılımcı, araştırmayı ve paylaşmayı bilen sosyal becerileri yüksek, duyarlı öğrenciler yetiştirmek amacındadır.

Sosyal Bilimler derslerinde, öğretim programlarındaki işleyişin yanı sıra çeşitli ders içi ve ders dışı etkinlikler planlanır. Bu çalışmalar ile demokratik yaşamın ilkelerini özümsemiş, haklarının farkında ve başkalarının haklarına saygılı; ayrıştırıcı veya ötekileştirici olmak yerine birleştirici ve bütünleştirici olan bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Dersler, teknolojik araçlarla, öğrenci katılımı esası ile işlenmektedir. Sosyal katılımın öneminden hareketle; çevre gezileri, teknoloji kullanımı ile destekli sunumlar, seminerler, paneller, sergiler, projeler ve grup çalışmaları ile azami fayda amaçlanır. Sınıf içerisinde yapılan tüm etkinlikler,  çalışma kâğıtları, farklılaştırılmış öğretim etkinlikleri, konu kavrama, ünite değerlendirme ve genel değerlendirme testleri öğrencilerimizin konuları kalıcı öğrenme ile bir üst sınıfa taşıyabilmesi adına yapılan çalışmalardır. Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerin ulusal/uluslararası proje ve çalışmalara katılmaları desteklenir.

Anaokulunda tohumları atılan İngilizce öğretimi; ilköğretim okulumuzda da yoğun bir biçimde disiplinler arası iş birliğiyle yürütülmektedir. Çağdaş eğitim yöntemleriyle, özel öğretim ortamlarında (öykü odası, bilgisayar laboratuvarları, tablet sınıfları, dil derslikleri, vs.) uygulanan İngilizce dil programlarının hedefi, öğrencileri ilkokulun sonunda Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) standardında A2 düzeyine, ortaokulun sonunda da B1+ (  intermediate ) düzeyine ulaştırmaktır.

Ayazağa Işık İlköğretim Okulunda yabancı dil öğretimi; öğrencilerde yabancı dil bilinci ve duyarlılığını geliştirmek, uluslararası iletişim dili olan İngilizceyi zevkli bir şekilde ve doğru yöntemler edinerek öğrenmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturmak ve onlara yeni bir kültürün kapılarını açmaktır.

1. sınıflarda toplam 11 saat İngilizce dersinin, 7 saati yabancı öğretmenlerce hikâye anlatımı aracılığıyla dil öğretimine ayrılmakta, 5 saati de Türk öğretmenler tarafından şarkı, oyun, TPR ( Tümüyle Fiziksel Yanıt  ) içeren modern öğretim yöntemleri ile disiplinler arası işbirliği içinde yürütülmektedir. Türk öğretmenler programlarında ses eğitimine de (PHONICS) yer vermektedirler.

2. sınıflarda 11 saate yayılan yabancı dil programı da yine aynı hedefler doğrultusunda ve aynı tür yöntemlerle, sınıf öğretmenleri ile daha sıkı bir iş birliği içerisinde, hayat bilgisi dersleri ile örtüştürüp bir program bütünlüğü sağlanarak işlenmektedir. Bunun yanı sıra 6 saat yabancı öğretmenlerle, öykü odasında hikâye anlatımının yer aldığı bir okuma programı uygulanmaktadır. Bu düzeyde de Türk öğretmenler programlarında ses eğitimine  (PHONICS) yer vermektedirler.

1. ve 2. sınıflarda hazırlanan altyapı doğrultusunda 3. sınıflarda haftada 10 saat olan İngilizce dersinin haftada 5 saati Türk öğretmenlerce temel İngilizce öğretimine, diğer 5 saati de yabancı öğretmenler ile öğrencilerin okuma ve yazma becerilerinin gelişmesine yönelik sürdürülmektedir. 3. sınıflarla da haftada 1 saat dijital okuma programına ayrılmaktadır.

4. sınıflardaki toplam 10 saatlik İngilizce dersinin, 5 saati Türk öğretmenlerce temel İngilizce dersine,  5 saati de yabancı öğretmenler tarafından okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye ayrılmaktadır. 4. sınıflarla da haftada 1 saat dijital okuma programına yer verilmekte ve dersler tablet sınıfında işlenmektedir.

5. sınıflarda MEB'in İngilizce ağırlıklı dil programı uygulanmaktadır. Toplam 16 saat İngilizcenin 7 saati Türk öğretmenlerce temel İngilizce dersine, 7 saati de yabancı öğretmenlerce okuma yazma becerilerinin geliştirilmesine ayrılmıştır. Bu düzeyde bulunan proje grubu uygulamasıyla, İngilizce derslerinde daha küçük gruplarla farklılaştırılmış eğitim modeli uygulanmaktadır. Ayrıca, dijital okuma programı uygulaması da yer almaktadır. 

5. sınıf öğrencilerimiz, son 2 senedir  Eylül ve Mayıs aylarında uluslararası bir sınav olan Toefl Primary sınavına girmektedirler. Bu sınav bir hazır bulunuşluk sınavıdır ve öğrencilerimizin İngilizce dilindeki güçlü oldukları ve geliştirmeleri gereken becerilerini görmelerini ve dillerini geliştirmeleri anlamında kendilerine yol haritası çizmelerini sağlamaktadır.

İngilizce ders saatlerinin 2 saatinde de öğrencilerin yetenek ve ilgilerine göre İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı kulüp çalışmalarına yer verilmektedir. Bu düzeyde 14 adet kulüp bulunmaktadır. Dört sabit kulübün dışındakiler dönem bazlı rotasyonlu kulüplerdir. Böylece öğrencilerimiz değişik kulüplerin çalışmalarına katılarak ilgi ve yeteneklerini keşfetme olanağı da bulurlar.

6. ve 7. sınıflarda İngilizce dersleri 5 saati Türk, 3 saati de yabancı öğretmenler tarafından toplam 8 saat olarak yürütülmektedir. Dijital okuma programı uygulaması 6.  ve 7. sınıflarda da sürdürülmektedir.

8. sınıflarda İngilizce dersleri Türk öğretmenler tarafından 7 saat olarak yürütülmektedir. 

Tüm düzeylerde yapılan sınıf içi çalışmalarının yanı sıra, düzenli olarak verilen hafta sonu ödev kâğıtları ve projeler, pekiştirme çalışmaları ve okul sonrası etütleri ile öğretim programları desteklenmektedir. Ayrıca, gereksinim duyduğu saptanan öğrencilere bireysel destek ve etüt verilmektedir.

İngilizce dersleri dışında tüm düzeylerde yürütülen kulüp çalışmaları (Drama, English Games, Public Speaking, e-communication, arts & crafts, Lego, FLL Robotics, JMUN, ESU, Eco-schools) ile öğrenciler sınıf içi çalışmalarını uygulama ve İngilizcelerini farklı alanlara yoğunlaşarak geliştirme şansını edinmektedirler.

İkinci Yabancı Dil


Günümüz dünyasında birden fazla yabancı dil bilmenin önemi açıktır. Ayrıca birçok dil bilimcinin de ifade ettiği gibi bir yabancı dili belirli bir düzeyde öğrenmiş öğrencilerin, ikinci bir dili öğrenmeye başlamaları dilsel zekâlarının gelişmesi noktasında çok büyük bir rol oynamaktadır. Bu gerekçelerle Ayazağa Işık İlköğretim Okulunda öğrencilere 4. sınıftan itibaren İngilizcenin yanında 2. yabancı dil öğrenme olanağı sunulmaktadır.

Yabancı dil eğitim programında Almanca, Fransızca ve İspanyolca ikinci dil seçeneği olarak sunulmaktadır. İkinci yabancı dil, öğrenilen İngilizce dili referans gösterilerek ve aynı ilkeler doğrultusunda öğretilmektedir.

4. sınıfta üç dille de tanışan öğrencilere gerçek seçimleri 5. sınıfa başlarken yaptırılır. Bu düzeylerde seçmeli 2. yabancı dil dersi 5. sınıflardan itibaren haftada 2 saat olarak verilmektedir. 6. sınıflarda üç saate çıkan ikinci yabancı dil saatleri 7. ve 8. sınıflarda iki saat olarak devam etmektedir. Hedef öğrencilerin ikinci yabancı dilde A2 düzeyine gelmelerini sağlamaktır.

Yabancı dil öğretiminde, öğrenilmekte olan dilin modern ve güncel kullanımına uygun öğrenme ortamları oluşturulmakta ve öğrencilerin bu dilleri bir iletişim aracı olarak zorlanmadan kullanabilmeleri için her türlü modern ve teknolojik gelişmelerden yararlanılmaktadır.

Kulüp çalışmaları kapsamında da her üç dilde açılan kulüpler dil yeteneği olan öğrencilerin tercihlerine sunulmaktadır.

Yapılan çalışmalar bireysel ve okul sonrası etütler ile desteklenmektedir. Öğrencilerimiz, uluslararası ikinci yabancı dil sınavlarına da girmektedirler.

Ayazağa Işık İlköğretim Okulu Müzik Bölümünün deneyimli Müzik öğretmenleri ve aynı zamanda konservatuarda öğretim görevlisi olarak devam eden uyumlu,  profesyonel usta öğretici kadrosu, okul toplumunda yer alan , her yaştaki öğrencisine öncelikle  çok sesli düşüncenin ne olduğunu ve yaşam biçimine nasıl dönüştürebileceğini yaşayarak, deneyerek  anlamalarını hedeflemektedir. Bu bakış açısına sahip olan öğrenci  tüm ulusların sanatına, kültürüne açık, farklı müziklere saygılı, kendi müzik kültürüne sahip çıkan ve ulusal ve uluslararası çeşitli müzik organizasyonlarında yer almaya istekli olarak, kendi müziğinin kaliteli örneklerini aktarmak için hevesli amatör ruhlu müzisyenlere dönüşürler. 

Müzik Atölyesi, Orkestra Performans, Free Friday Band gibi Sosyal Etkinlik kulüplerinde yetenek ve ilgileri ile öne çıkan öğrencilere, doğru yönlendirmeler ile müzikal yeteneklerini geliştirebilecekleri sahne deneyimleri ve etkinlikler sağlanmaktadır.

2015 – 2016 Eğitim Öğretim yılından bu yana  3. sınıfa gelen öğrenciler müzik bölümü profesyonel kadrosunun yıl içerisinde gerçekleştirdikleri çeşitli kulak, ritim taramalarına, fiziki uygunluk, yatkınlık ve ilgiye göre; 4. sınıftan itibaren eğitimini aldıkları  keman, klarinet, çello, saksafon, yan flüt, gitar, perküsyon ve orff branşlarına ayrılmaktadırlar. 

Müzik dersi öğretim programına ek olarak 1 sınıftan itibaren 3.sınıfa kadar Solfej Metodu ile temel nota öğretimi , Poli-Ritmik metodu ile de ritmini güçlendirme, sesini doğru kullanma çalışmaları; 4.5.6.7. sınıflarda solfej, bona çalışmaları, branşına ait çalışmalar başlamaktadır.  8. sınıfta ise müzik kültürlerini geliştirmeye yönelik branşlarında daha da ilerleyebilecek olanaklar sağlanmaktadır.

Hafta içi okul saatleri dışında Işık Spor Okulu kapsamında açılan piyano, gitar, keman ve perküsyon kurslarındaki öğrenciler, çeşitli etkinliklerde resitaller vererek bu çalışmalarını paylaşırlar. 

Okul Korosu 2002 yılından bu yana Dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleşen Uluslararası koro yarışmalarına katılmakta ve Çok Sesli müzikte ikincilik, üçüncülük ödülleri ile başarılarını perçinlemektedirler. Bu yıl ulusal bir festival organizasyonu olan 3-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 7. SANSEV korolar festivaline katılan koromuz  “ÇOK SESLİ ESERDE SAHNE ZENGİNLİĞİ BAŞARI” ödülü kazandı.

Yine aynı koromuz 27_31 Mart tarihler arasında İspanya_Costa Brava'da gerçekleşen GOLDEN VOICES MONTSERRAT 2019 da  G1 kategorisinde gümüş diploma  ve ilk kez 13 kişiden kurduğumuz a capella vokal gurubumuz ile bronz madalya ödüllerini kazandı.

Okul Koromuz bu çalışmalarını yıl içerisinde Eylül ayı itibarı ile her Cuma okul sonrası saatlerde gerçekleştirmektedir.  Bu koro için istekli ve müzikal kulağı çok iyi olan öğrenciler profesyonel ekipçe sınava tabi tutulmaktadırlar. 

Görsel Sanatlar Bölümü bünyesinde, görsel sanatlar dersi ile teknoloji ve tasarım dersi verilmektedir.

Hedefimiz, öğrencilerin estetik duyarlılıklarını geliştirmek, bakmayı, görmeyi öğretmek, onların çok yönlü bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda, yaratıcı, eleştirel gözlere sahip, özgüvenli bireylerin yetişmesinde görsel sanatların payı yadsınamaz.

Görsel sanatlar dersi başlıca üç alanda toplanır. İlk alan "Görsel Biçimlendirme" de daha çok el-göz koordinasyonunu geliştirmek, yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve estetik bilinç kazandırmak hedeflenir.İkinci alan "Görsel Sanat Kültürü"nde yalnızca görsel sanat kültürü değil, aynı zamanda çevre bilinci ve insanların çeşitli kültürel faaliyetleri de incelenerek görsel sanatlarla ilişkilendirilir. Bir diğer alan olan "Müze Bilgisi"nin içerdiği derslerde ise müzeler ve galeriler kimi zaman sunumlarla, kimi zaman da gezilerle, yerinde yapılan incelemelerle tanınır. Amaç, çocuklara müze ve galeri gezme alışkanlığı kazandırmak, gezdiği bu yerleri de bilinçli gözlerle inceleyebilmesini sağlamaktır.

Teknoloji ve tasarım dersinin amacı, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı, hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirilmesinin sağlanmasıdır.

Açılan sergilerle, öğrenciler gerek bireysel gerekse grup çalışmalarında yaratıcılıklarını ortaya koyarlar Ayrıca 1. sınıftan  7.sınıfa kadar bütün düzey öğrencilerinin katılımıyla,okul bahçe duvarları resimlerle donatıldı. Ve boş kalan alanlara yeni çalışmalar konacaktır. Özellikle planlanan grup çalışmalarıyla öğrencilerin birlikte  paylaşma ve arkadaşlık duyguları pekiştirip sosyal uyum sağlama yetileri de geliştirilir

Öğretim programının dışında ebru, seramik,  tekstil tasarım, karikatür, stone art, plastik sanatlar,  yaratıcı eller (çini-mozaik) ve cam füzyon, duvar resmi alanlarında açılan kulüpler ile öğrencilerin sanatsal bakış açılarını zenginleştirerek,aynı zamanda kulüp ve tüm düzey öğrencilerimizi Sosyal Sorumluluk projelerine katarak  farkındalık oluşturulması sağlanmaktadır.

Sabah törenlerinde, her yıl farklı bir temalar seçilerek sunumlar yapılır ve öğrenciler güne başlamadan önce sanatla ilgili bazı konular hakkında bilgilendirilmiş olur; aynı zamanda öğrencilerden de geri bildirim alınır.

Bu etkinlikler dışında ulusal ve uluslararası resim yarışmalarına katılım sağlanır.

Beden eğitimi ve spor  kavramı; bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel ve toplumsal gelişimine katkı amacına yönelik organize edilmiş etkinliklerin tümü olarak tanımlanabilir. Kısaca beden eğitimi; beden yoluyla genel eğitim olarak da açıklanabilir.
Beden eğitimi dersleri ile; öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlâklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır. 
Bununla birlikte öğrencilere egzersiz ve sporu sevdirmek, düzenli olarak egzersiz ve spor yapmalarını sağlamak beden eğitimi ve spor dersinin en önemli amacıdır. Bu anlamda öğrencilerimizi;

İlkokul 1-2-3 ve 4 Sınıflarda Beden Eğitimi ve Oyun  dersi ile hayatları boyunca kullanılan temel hareketleri, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamak.


Beden Eğitimi ve Oyun dersinin devamı niteliğinde olan 5.-6.-7. ve 8. Sınıflar Beden Eğitimi ve Spor dersinde  öğrencilerin aşağıdaki kazanımlara ulaşmaları beklenmektedir:

*Çeşitli fiziksel etkinliklere ve sporlara özgü hareket becerilerini geliştirir.
*Hareket kavramlarını ve ilkelerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanır.
* Hareket stratejilerini ve taktiklerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanır.
* Sağlıklı hayatla ilgili fiziksel etkinlik ve spor kavramlarıyla ilkelerini açıklar.
* Sağlıklı olmak, sağlığını geliştirmek için fiziksel etkinliklere ve sporlara düzenli olarak katılır.
* Beden eğitimi ve sporla ilgili kültürel birikim ve değerlerimizi kavrar.
* Beden eğitimi ve spor yoluyla öz yönetim becerilerini geliştirir.
* Beden eğitimi ve spor yoluyla iletişim becerileri, işbirliği, adil oyun (fair play), sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı özelliklerini geliştirir.

Beden Eğitimi Bölümü, sosyal etkinlikler kapsamında da spor kulübü çalışmalarına büyük önem vermektedir. Sosyal Etkinlik çalışmaları kapsamında açılan spor kulüplerinde atletizm, basketbol, futbol, jimnastik, modern dans, voleybol, masa tenisi, yüzme gibi branşlarla öğrencilere zengin bir seçenek listesi sunulur ve spor yetenekleri ortaya çıkarılarak geliştirilir. 
Beden Eğitimi Bölümü, öğrencilerin okuldaki sosyal yaşamlarına da çeşitli etkinlikler ile destek olur. Sınıflar arası turnuvalar ile (basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, yakan top ) okuldaki öğrenci sayısının büyük bir bölümüne kendini sporla ifade edebilme, sınıfını temsil etme olanağı sağlanmaktadır. 
Her yıl düzenli olarak yapılan kayak&snow board ve windsurf kamplarında yeni başlayanlara kayak&snow board ve windsurf sporlarını öğretmek, az bilenlerin düzeyini geliştirmek ve iyi bilenleri yarışmacı düzeyine getirmekle birlikte, güvenli bir ortamda, disiplinli, düşünen, çözümler üreten, paylaşımın ve dostluğun önemini anlayan genç sporcular yetiştirmek amaçlanır. Kamplar bu amaçlara göre planlanır. 
Bunların yanı sıra hafta sonları faaliyet gösteren spor okulları ile yüzme, basketbol, voleybol, futbol, atletizm, masa tenisi ve jimnastik alanlarında öğrencilerin yetenekleri geliştirilmekte ve bu alanlara profesyonel olarak yönlenmelerine yardımcı olunmaktadır.
Feyziye Mektepleri Vakfı beden eğitimi ve spor alanında ülkenin en önemli ve güçlü eğitim kurumlarındandır. Beden eğitimi derslerinin verimi için her olanağı sunan Feyziye Mektepleri Vakfı, aynı zamanda sportif performansları yakından takip etmektedir.
Çocuklarımızın spor yapma alışkanlığı kazanmaları için siz değerli velilerimize de aşağıdaki önerileri sunmaktayız. Unutmayın, çocuklarınızın önündeki ilk örnekler sizlersiniz!


Önerilerimiz;
Düzenli olarak egzersiz ve spor yapma konusunda çocuğunuza örnek olunuz.
Okulda veya dışarıda sportif faaliyetlere ailece katılınız.
Çocuğunuzu spor yapmaya cesaretlendirip yönlendiriniz ama baskıcı olmayınız.
Yapıcı eleştirilerle çocuğunuzu destekleyiniz.
Etkinliklerde çocuğunuza olumlu etkileri olacak davranışlar sergilemeye özen gösteriniz.
Çocuğunuzun fiziksel yetenekleri ve kapasitesinin çok uzağında olmayan hedefler belirlemeniz, çocuğunuzun düzenli olarak spor yapmasını destekler.


 

21.Yüzyılda çocukların sahip olması gereken en temel beceriler; yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve iş birliği olarak tanımlanmaktadır. Teknolojinin eğitime sunduğu yenilikler, öğrencilerin belli becerileri kazanmasını da oldukça kolaylaştırmaktadır.

Bu becerilerinden birisi olan “Computational Thinking” (sayısal düşünce) kavramı, “bilgisayar bilimini kullanarak problem çözme becerisi” şeklinde ifade edilmektedir. Algoritmik düşünme ile büyük problemlerin küçük parçalara ayrılarak sonuca ulaşılması hedeflenilmektedir.

Geleceğin; üretme, tasarlama, kodlama ve düşünme becerileri üzerine kurulduğu ve dijital vatandaşlık bilgisinin global bir gereksinim haline geldiği bilinciyle, FMV Işık Okulları Bilişim Teknolojileri bölümü olarak, bilişim teknolojileri dersi müfredatını her yıl güncel bilgi,  yazılım ve bakış açısıyla revize etmekteyiz.

Bilişim Teknolojileri Dersini; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde K12 bütünlüğünü sağlayacak şekilde planmakta, güncellenmekte ve yürütmekteyiz.

Hızla değişen teknolojik standartlar, donanım ve yazılımlara bağlı olarak dinamik bir içerik ve fiziksel yapılanma için Bilişim Teknolojileri Bölümü olarak gerekli düzenleme ve güncellemeleri gerçekleştirmekteyiz.

İlkokul Bilişim Teknolojileri Dersleri

Okulumuzda 1. sınıftan itibaren haftalık Bilişim Teknolojileri derslerine yer verilmektedir. Eğitim dönemi içerisinde müfredatımız dahilinde, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “Dijital Ürün Oluşturma”, “İletişim, Araştırma ve İş birliği”, “Hesaplamalı Düşünme” ve “Etik ve Güvenlik” konuları; eğitim öğretim yılı başında FMV Işık Okulları Bilişim Teknoloji Bölümü tarafından güncel teknolojik gelişmeler ve öğrencilerimizin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmekte ve güncellenmektedir.

Maker ve robotik içerikli bilişim kulüplerinde de sadece tüketen değil, üreten bir nesil için çalışmalara destek verilmektedir. Okul öncesi ve ilkokulda “algoritma ve kodlama” becerisini kazandırdığımız öğrencilerimiz, ortaokul seviyesinde kazandıkları bu becerilerin pratik uygulamalarını da yaparak, bu becerileri tamamlayıcı nitelikte olan “robotik ve maker” içeriğiyle zenginleştirilmiş ders ve kulüp çalışmalarına devam ederler.

Ortaokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri

Ortaokul sınıflarımız da öğrenciler, “Bilişim Teknolojileri”, “Bilgisayar Sistemleri”, “İletişim, Araştırma ve İş Birliği” ve “Ürün Oluşturma” gibi konuları işleyerek hem bilişim teknolojileri kavramlarıyla yakından tanışmakta hem de “Etik ve Güvenlik”, “Dijital Vatandaşlık”, “Siber Zorbalık”, “Güvenli Şifre Oluşturma” gibi önemli sosyal konularda yetkinliklerini ve farkındalıklarını artırmaktadır.

Ayrıca programlama eğitimine yönelik olarak, öğrencilerin Algoritmik Düşünme, Algoritma Oluşturma, Ayrıştırma, Belirsizlikle Baş Etme, Çözümü Değerlendirme, Genelleme, Hata Ayıklama, İş Birliği İçinde Çalışma, Mantıksal Sorgulama, Neden-Sonuç İlişkisi, Otomasyon, Paralel İşleme, Sıralama, Soyutlama, Sistematik Düşünme, Veri Toplama, Veri Görselleştirme, Veri Çözümleme becerilerini geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda üç boyutlu tasarım ve baskı teknikleri de müfredatlarımız içine yerleştirilmiştir. Öğrencilere, programlama becerileri başta olmak üzere kazandırılacak olan bu teknik becerilerle hedeflenen temel gaye; teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler olarak kendilerinin ve ülke geleceğinin mimarı Genç Işıklılar olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Bu etkinlikler sonunda öğrencilerimiz;

 • Problem çözmede temel kavramları ve yaklaşımları tanıyacaklar,
 • Günlük hayatta karşılaştıkları problemlere çözüm önerileri getirecekler,
 • Problemleri analiz edecek, uygun adımları belirleyecek ve çözecekler,
 • Problem çözümünde operatörleri, ifade ve eşitlikleri yerinde kullanmayı öğrenecek, işlem önceliğinin önemini fark edecekler,
 • Algoritma kavramını tanıyacak, problemlerin çözümü için algoritmalar oluşturacak, algoritmalardaki hataları fark edecek ve düzenleyecekler,
 • Akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini tanıyacak, bir algoritmanın akış şemasını oluşturabileceklerdir.

İlköğretim Kulüp Çalışmaları

Güncel bilişim okuryazarlık ve kodlama bilgisinin yanı sıra bu alandaki yeteneklerini bir sonraki aşamaya çıkarmayı hedefleyen öğrencilerimize; kulüpler, seçmeli dersler, yarışmalar, projeler, yarışmalar ve okul sonrası çalışmalar ile öğrencilerimizin teknolojinin farklı alanlarında kendilerini gerçekleştirmeleri, takım çalışması, liderlik becerileri, ekip ruhu, zaman yönetimi, problem çözme becerileri, sorumluluk alma gibi farklı kazanımlar içeren  fırsatlar sunulmaktadır. Kulüplerimiz, güncellenen içerikleri ile birlikte başlıca aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırılmaktadır:

 • Programlama
 • Robotik
 • 3D Tasarım & 3D Printer
 • Elektronik
 • Grafik Tasarım
 • Multimedya

Okul bilişim kulüplerine ek olarak, kendilerini bu alanda daha fazla geliştirmek, daha çok zaman ayırmak ve özel olarak ilgilenmek isteyen öğrencilerimiz için de Spor Sanat Tasarım Akademisi bünyesinde “Işık’la Kodlayın” dersleri de bulunmaktadır.

Ölçme Değerlendirme Biriminin temel amacı, öğrencilerin öğrenme düzeyleri ve öğretimde kullanılan yöntemlerin etkinliği hakkında öğrenci, öğretmen, veli ve okul yönetimine geri bildirim sağlamak ve bu yolla öğretimin niteliğini artırmaktır.

Bu süreçte, ölçme-değerlendirme etkinliklerinin objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması ve geçerli ve güvenilir veriler elde edilmesi amacıyla öğretmenlerle birlikte aşağıdaki çalışmalar yürütülür:

 • Öğrencilerin öğrenme düzeyleri ve öğrenme eksikleri hakkında geri bildirim sağlayan ölçme araçlarının ölçme değerlendirme ilke ve tekniklerine uygun hazırlanması (Yazılı sınavlar, ünite/ konu değerlendirme testleri, gibi)
 • Öğretim süreci içerisinde izlemeye yönelik objektif veri sağlayacak süreç değerlendirme etkinlik ve ölçeklerinin geliştirilmesi (dereceli puanlama anahtarları, gözlem formları/kontrol listeleri, gibi)

Okulumuzda uygulanan sınavlara ait veriler hızlı bir şekilde analiz edilerek raporlaştırılır. Sınav sonuçlarına ilişkin öğrencinin bireysel gelişiminin izlenmesine olanak sağlayacak, kazanım bazlı raporlar öğrenci, öğretmen ve velilerle paylaşılır.

Ülkemizde  uygulanan ulusal sınavlara öğrencilerimizin hazırlanmasını sağlayan deneme sınavlarına ilişkin raporlar en kısa sürede paylaşılır. İlgili düzeylerin velileri ve öğrencileri, bu sınavlarla ilgili güncel bilgiler doğrultusunda toplantı ve sunumlar yoluyla bilgilendirilir.

Birimimiz ayrıca, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan değerlendirme çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda Portfolyo ve e-portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası) çalışmaları planlanmakta ve öğretim yılı boyunca öğretmen, öğrenci ve velilerimize rehberlik edecek çalışmalar yürütülmektedir.

Birimimiz öğretmenlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ölçme değerlendirme alanındaki güncel gelişmeler ya da hizmet içi eğitim kapsamında eğitimler de düzenlemektedir.