KVK Hakkında

Kendisine bağlı ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan Feyziye Mektepleri İktisadi İşletmesini de içerir şekilde FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Ziyaretçi: Feyziye Mektepleri Vakfı’nın web sitesi olan www.fmv.edu.tr adresi üzerinden iletişim formundaki ad-soyad, telefon,e-posta, mesaj konusu bilgilerini doldurarak “Feyziye Mektepleri Vakfı Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Web Site Aydınlatma Metni” yazısında belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde kişisel verilerimin işlenmesine ve muhafaza edilmesine özgür irademle rıza gösterdiğimi beyan ederim.

İşveren  (Veri Sorumlusu)             : Kendisine bağlı ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan Feyziye Mektepleri İktisadi İşletmesini de içerir şekilde FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI

Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimiz tarafından erişim esnasında bazı menülerde işlem yapılması durumunda işlenebilecek olan aşağıda belirtilen kısıtlı sayıdaki kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen hükümler ile web sitemizde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” bölümünde yer alan  Gizlilik Politikamıza uygun olarak işlenmekte, mevzuatın öngördüğü tüm tedbirler alınmak suretiyle en üst düzeyde korunmaktadır.

1-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz “www.fmv.edu.tr “ adresindeki web sitemizin belirli bölümlerinde yer alan çeşitli formlara bilgi girişi yapılmak suretiyle paylaşacağınız iletişim verileri, online kayıt yapmak için paylaşacağınız kimlik, eğitim ve müşteri işlem verileri ve sizlere geri dönüş sağlayabilmek adına işlenen iletişim verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve finans/muhasebe işlerinin yürütülmesi amaçları uyarınca işlenmektedir.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen Kişisel Verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır.

2-Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı:

Kişisel verilerin aktarımında Kanunun 8. ve 9. maddelerini göz önünde bulundurarak veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde; kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

3-Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere, “www.fmv.edu.tr “adresindeki web sitemizin belirli bölümlerinde yer alan çeşitli formlarda karşınıza çıkan ekranda istenen bilgilerin tarafınızca elektronik ortamda doldurduğunuz formlar ile toplanmaktadır.

Bu kapsamda; yukarıda  işleme amacı belirtilen kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak; sözleşmenin kurulması veya ifa edilmesi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için işlenen kişisel verileriniz açık rızanızın alınması hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;   

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak www. fmv.edu.tr web adresindeki başvuru formu ve kimliğinizi teşvik edici belgeleri eksiksiz doldurarak Vakıf’ın Teşvikiye Cad. No:6 Nişantaşı / İstanbul adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla  veya Vakıf’ın  fmvisik.vakif@fmvisik.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza  ile veya  _______________ adresine mobil imza ya da daha önce bildirdiğiniz ve Vakıf’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İşveren  (Veri Sorumlusu)             : Kendisine bağlı ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları İktisadi İşletmesini de içerir şekilde FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI

VKendisine bağlı ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları İktisadi İşletmesini de içerir şekilde FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI (“Vakıf” ya da “Veri Sorumlusu”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirmek isteriz:

1-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçları uyarınca işlenecektir.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen Kişisel Verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde, ayrıca tarafınızdan izin alınacaktır.

2-Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı:

Kişisel verilerin aktarımında Kanunun 8. ve 9. maddelerini göz önünde bulundurarak veri işleme şartları ve amaçları çerçevesince kişisel verileriniz; herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

3-Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere, fiziken formlar vasıtasıyle ve www. fmv.edu.tr adresinde yer alan mezun güncelleme formunun tarafınızca doldurulması vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; 1. maddede belirtilen işleme şartları çerçevesince kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak; açık rızanızın alınması  hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

4- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;   

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak www. fmv.edu.tr web adresindeki başvuru formu ve kimliğinizi teşvik edici belgeleri eksiksiz doldurarak Vakıf’ın Teşvikiye Cad. No:6 Nişantaşı / İstanbul adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla  veya Vakıf’ın  fmvisik.vakif@fmvisik.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza  ile veya  monder@fmv.edu.tr adresine mobil imza ya da daha önce bildirdiğiniz ve Vakıf’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Vakıf tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.

Mezun

Adı/Soyadı          :

Tarih                    :

Kendisine bağlı ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları İktisadi İşletmesini de içerir şekilde FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Mezun: Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları İktisadi İşletmesini de içerir şekilde FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI’nın  kimlik, iletişim, eğitim, mesleki deneyim, dernek üyeliği kategorisinde tarafıma ait ad-soyad, TCKN, doğum tarihi, cinsiyet, e-posta, cep telefonu, ev telefonu, şehir, adres, mezun olduğunuz okul, okul numaranız, mezuniyet tarihiniz, başlangıç tarihi, FMV/Işık Okullarında çalışan yakınınız varsa adı soyadı, yakınlık derecesi, okuduğunuz okul, çalıştığınız işyeri ünvanı, göreviniz, iş telefonunuz, üye olduğunuz sosyal klüpler, Işıkev’e üye olup olmadığınız, FID’e üye olup olmadığınız, FYZY Dergisinin adresinize gönderilmesini isteyip istemediğiniz ile çocuğunuza/ çocuklarınıza ait ad, doğum tarihi içeren kişisel bilgilerin iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçları kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; Feyziye Mektepleri Vakfı  Işık Okulları Kişisel Verilerin İşlenmesi Işık Okulları Mezunu Aydınlatma Metni yazısında belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işlenmesine, muhafaza edilmesine ve  aktarılmasına özgür irademle rıza gösterdiğimi beyan ederim.

İşveren (Veri Sorumlusu)      : Kendisine bağlı ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan Feyziye Mektepleri Vakfı Işık okulları İktisadi İşletmesini de içerir şekilde FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI

Kendisine bağlı ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları İktisadi İşletmesini de içerir şekilde FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI (“Vakıf” ya da “Veri Sorumlusu”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna göre, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirmek isteriz:

1-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kampüslerimizi arayarak santral hizmetimize ses kaydınızı bırakmanız kapsamında işlenen kişisel verileriniz, talep ve olası şikayetlerin takibi kapsamında işlenmektedir.

2-Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı:

Kişisel verilerin aktarımında Kanunun 8. ve 9. maddeleri göz önünde bulundurarak veri işleme şartları ve amaçları çerçevesince işlenen kişisel verileriniz; herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

3- Saklama Süresi

Ses kaydınız mesai başlangıcında iletişim kurmak istediğiniz ilgililere iletilecek ve dinlendikten sonra derhal  manuel olarak imha edilecektir. 

4-Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere, elektronik ortamlarda ses kaydınız alınarak toplanmaktadır.

Bu kapsamda; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak; yukarıda belirtilen yukarıda 1. madde kapsamında belirtilen veri işleme amaçları çerçevesince kişisel verileriniz; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

5- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak;   

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak www. fmv.edu.tr web adresindeki başvuru formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri eksiksiz doldurarak Vakıf’ın Teşvikiye Cad. No:6 Nişantaşı / İstanbul adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla  veya Vakıf’ın  fmvisik.vakif@fmvisik.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza  ile veya monder@fmv.edu.tr  adresine mobil imza ya da daha önce bildirdiğiniz ve Vakıf’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.