ABCDEFGHIJK
1
FMV IŞIK NİŞANTAŞI KAMPÜSÜ AKADEMİK YAPILANDIRMA HARİTASI - FMV IŞIK NİŞANTAŞI CAMPUS SCOPE AND SEQUENCE
2
TÜRKÇE/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI- TURKISH/TURKISH LANGUAGE & LITERATUREMATEMATİK- MATHEMATICSFEN BİLİMLERİ / FİZİK- KİMYA-BİYOLOJİ -SCIENCE /PHYSICS-CHEMISTRY-BIOLOGYHAYAT BİLGİSİ / SOSYAL BİLGİLER /TARİH/ İNKILAP TARİHİ/ÇTDT/COĞRAFYA/FELSEFE/DKAB -SOCIAL SCIENCES-HISTORY-GEOGRAPHY-HISTORY OF REVOLUTION-CONTEMPORARY TURKISH &WORLD HISTORY-GEOGRAPHY-PHILOSOPHY-RELIGIOUS CULTURE&ETHICS ENGLISHWESTERN LANGUAGESBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM/ ITMÜZİK/ MUSICGÖRSEL SANATLAR / TEKNOLOJİ VE TASARIM VISUAL ARTS /TECHNOLOGY &DESIGNOYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER/BEDEN EĞİTİMİ GAMES &PHYSICAL ACTIVITIES/ PHYSICAL EDUCATION &SPORTS
3
K4Having adapted to school life, the 4-year-olds are encouraged to express themselves in Turkish during the second term. The aim is work on voice and tone in using Turkish as a tool of communication. We use games, puzzles, toungue twisters, poems, stories and drama to support this work. 4 yaş grubunun ilk yarısında öğrencilerimiz okula uyumlarını sağladıktan sonra Türkçe Dil Etkinlikleri ile kendilerini ifade etmelerine fırsat verilmektedir.
Dili iletişim amacı ile ve uygun kullanmaları konuşurken ses tonunu ve hızını ayarlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bütün bunlar temalara uygun parmak oyunları, bilmeceler, tekerlemeler , şiir, hikaye ve drama ile desteklenmektedir.
Study sheets and books are used in preparing them for reading & writing Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları seçilen kitaplar ve çalışma sayfaları ile yürütülmektedir.
'Question of the month' activities help to develop their language and creative thinking Her ay sorulan ayın soruları ile dil gelişimleri ve yaratıcı düşünme becerileri gelişmektedir.

We encourage student responsibility with stories we send home and develop their interest in reading with weekly library visits. Sorumluluk eğitimde eve gönderilen hikaye kitapları ve her hafta yapılan kütüphane ziyaretleri okuma alışkanlığı kazandırmaktadır.

They are encouraged to express themselves by explaining their art creations. Sanat etkinliklerinde yaptıkları çalışmaları anlatmaları yönünde de desteklenmektedirler.
In free time activities, games with Lego encourage learning by making patterns, putting objects in order, and matching & grouping objects. Serbest zaman etkinliklerinde , Legolarla oynarken oyun esnasında örüntü, sıralama, eşleştirme ve gruplama yaparak , eğlenerek öğrenmelerine fırsat verilmektedir.

Throughout the year, we do rhythmic counting work, learning numbers 1-10, naming geometric shapes and other creative activities. Bunların yanı sıra yıl boyunca ritmik sayma , 1’den 10’a kadar tanıma ,geometrik şekilleri isimlendirme ve yaratıcı çalışmalar yapılmaktadır.
The Gems reading programme is integrated into our lessons and we explore its themes through selected 'Ladybird' activities on concepts such as symmetry, patterns, order, cycle etc. Programa entegre edilmiş olan Gem’s temalarından yaş grubuna uygun olarak seçilen “Uğurböceği” işlenmektedir. Çeşitli etkinliklerle simetri, örüntü, sıralama, döngü vb. kavramlar verilmektedir.In social terms, the programme aims for 4-year-olds: to speak about themselves and their family (their own names and appearance, parents' names & jobs etc); express themselves, their feelings and ideas creatively (drama, the orff approach, story animation); express themselves in front of a group; respect difference (speaking about themselves and explaining difference from/of others). We engage in activities that encourage awareness of cultural difference. We look at three countries: (Turkey, Italy and Egypt) and introduce these. 4 yaş grubunda sosyal alanda kendisine ve ailesine ait belli özellikleri (kendi adını, soyadını ve fiziksel özelliklerini, anne babasının adını, soyadını ,mesleğini vb) söylemesini, çocukların kendini yaratıcı yollarla ifade etmesini ( drama, orff, hikaye canlandırma, duygu , düşüncelerini ve hayallerini özgün yollarla ifade etme) , grup önünde kendilerini ifade etmelerine fırsat verecek etkinlikler ,farklılıklara saygı göstermesini ( kendisinin ve başkalarının farklı özellikleri olduğunu söyleme ) hedeflenir. Eğitim programının içerisinde farklı kültürleri tanıma açısından çeşitli etkinliklere yer verilmektedir. Seçilen ülkelerin ( Türkiye, İtalya, Mısır) belli başlı özellikleri tanıtılır.
In March, families are invited to the class and have the opportunity to observe various activities and their child's adaptation to school life. Ailelere Mart ayı içerinde sınıfa gelerek çeşitli etkinlikler yaptırarak ,çocukların sınıf içindeki durumunu , arkadaş ilişkilerini gözlemleme fırsatı verilir.
Class and school rules are referred to throughout the year and supported with visual materials. The 'Love and Peace' corner in the room attempts to guide the students to various ways towards problem resolution. Sınıf ve okul kuralları yıl boyunca konuşulur, görsel materyallerle desteklenir. Yaşadığı sorunları çözmek için çeşitli yollar bulabilmesi için sınıf içindeki “barış ve sevgi köşesi” ile desteklenir.
As it is the first school experience of the students, introducing a foreign language needs a more mindful approach. The aim at this level is to introduce English in a warm, secure and enjoyable environment using various teaching tools such as toys, storybooks, visual materials, songs, videos, realia etc.
Our rich programme covers topics such as numbers, colours, weather, animals, food, family. The students also meet with Living Values at this age both in mother tongue and English as a cross curricular activity. Songs allow students practice the language orally while they are having fun. In order to develop the students to a higher level students are expected to follow the routines in an English lesson and feel at ease in communication.
Students get to know the music room. They listen to songs associated with Atatürk and watch relevant video material. They look at and hear about how sound is created, listen to the sounds around them and examine musical instruments. They use rhythm instruments, listen to music from other cultures and move to it. They recall songs they have learned. Öğrencilerimiz, müzik dersliğini tanırlar. Atatürk ile ilgili şarkıları dinlerler ve ilgili etkinlikleri izlerler.Sesin nasıl oluştuğunu izler ve dinlerler. Çevresindeki sesleri dinlerler,enstrümanları gözlemlerler. Ritim çalgılarını kullanırlar. Farklı kültürlere ait müzikleri dinlerler,dinlediği müziklere uygun hareket ederler. Öğrendiği müzikleri hatırlarlar.We introduce students to the ceramics workshop, where they learn about the various clays & tools used in ceramic formation. They develop muscle tone by practising kneading and rolling techniques. They see examples of ceramic work that support perception in an age-appropriate manner. We tell them about the glazes used for colouring and they perform simple activities. Görsel Sanatlar dersi kapsamında yaptığımız seramik dersimizde öğrencilerimiz seramik atölyesinde çalışma ortamını tanır.Seramik çamuru çeşitlerini ve şekillendirmede kullanılan aletleri öğrenir.Yoğurma, yuvarlama gibi kas gelişimlerini destekleyici teknikleri uygular. Yaş seviyelerine uygun algı becerini yükseltecek örnekler görür.Renklendirme için sırlar hakkında bilgilendirilir. Basit uygulamalar yapar.Our 4-year-olds learn about the sports areas on campus, and various sports equipment. We teach them correct breathing, walking along a straight line, standing on one foot for a number of seconds, block building, the standing jump, walking backwards, throwing and rolling a ball at a target. Exercises on balance, climbing and jumping from a height on a climbing wall are also done. The students can play games with basic rules. 4 Yaş grubunda öğrencilerim spor alanlarının yerini öğrenir, spor malzemelerini tanır. Doğru nefes alma tekniklerini öğrenir. Düz çizgi üzerinde yürüme çalışmalarını yapar. Tek ayak üzerinde bir kaç saniye durabilir. Blokları üst üstte dizebilir. Çift ayak zıplama çalışması yapabilir. Geri geri yürüme çalışmalarını yapabilir. Top çalışmalarında topu belirli bir mesafedeki hedefe atabilir, yuvarlayabilir. Dengesi henüz gelişim sürecindedir. Tırmanma duvarında çıkış ve iniş çalışmaları yapılır. Belirli yükseklikten atlama çalışmaları yapılır. Basit kurallı eğitsel oyunları oynarlar.
4
K5Our Turkish language activities aim to have the children use the language as a tool for communication. In this context, they are taught to create positive & negative sentences, question forms, use eye contact when speaking, take part in and maintain conversation, use language appropriate to social interation, wait for their turn to speak, express their feelingas and ideas and the reasons for these, learn and question new vocabulary, and use opportunities to expand their vocabulary with antonyms and synonyms. They use, question & answer, and write compositions and stories about visual materials. Türkçe etkinliklerinde amaç çocukların dili iletişim amacıya kullanmasını sağlamaktır.Bu amaçla yapılan etkinliklerle Düz cümle kurar. Olumsuz cümle kurar Soru cümlesi kurar Konuşma sırasında göz teması kurar. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır.Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.Duygu, düşünce ve hayallerinin nedenini söyler. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. Eş anlamlı sözcükleri kullanır. Görsel materyalleri inceler.Görsel materyalleri açıklar.Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.5th year mathematics begins with the mathematical concept of 'problem-solving', described in this context as 'knowing what to do when the solution is not known' Students first understand this concept through finding solutions to real problems (e.g. how a plastic bag in which a fish has trapped its head can be removed?). 5 yaş grubunda matematik çalışmaları çocuklara matematik kavramı olarak bilinen ‘’problem çözme’’ kavramını ile başlar Problem çözme problem kavramına bağlı olarak “Ne yapılacağının bilinmediği durumlarda yapılacak olanı bilmektir” şeklinde tanımlanır. Öğrenciler bu kavramı sayılardan önce yaşanılan problemlere’ (yüzen bir balığın başına torba geçmiş torbayı nasıl çıkaracak …vb) çözüm yolu bularak öğrenirler. The students learn that there is no one rule to problem solving, but several paths to solutions that can approached systematically and strategically. Ayrıca problem çözmenin kurallarının olmadığını, farklı çözüm yollarının olduğunu yani sistematiğinin olduğunu farkederler. Öğretmenin temel görevi öğrenciye problem çözmeyle ilgili bu sistematiği ve stratejileri tanıtmak ve bunları kullanabilmeyi öğretmektir.
In addition, the following number concepts are practised: Bunun yanı sıra sayı kavramında;
• Counting rhythmically from 1-10 (1-20 depending on the class) 1’den 10’a kadar (sınıf durumuna göre 20 ‘ye kadar ritmik sayma)saymasını isteme
• Naming numbers 1-10 1-10 arası sayıları isimlendirme ,
• Indicating the number modelled in a random line of numbers 1-10 1’den 10’ a kadar karışık dizilmiş rakamlar arasından model olarak çizilen rakamın eşini bulma
• Indicating the number spoken aloud in a random line of numbers 1-101’den 10’a kadar karışık dizilmiş rakamlar arasından söylenilen rakamı bulma

• Counting the numbers of objects in two given groups and deciding whether the result is equal to a given number Verilen iki nesne grubunu sayma ve verilen rakamla aynı olup olmadığını belirleme
• Counting the numbers of objects in two given groups and deciding which is more or less Verilen iki nesne grubunu sayma ve hangisinin daa az ya da daha fazla olduğunu söyleme
• Saying which is larger, a given number or the number of objects in a group Bir nesne grubu ile verilen rakamdan hangisinin daha fazla olduğunu söyleme
• matching numbers to groups of objects Nesne grupları ve rakamlar verilerek, eşleştirmesini isteme
• counting objects in three groups and deciding which is greater in number Nesneleri sayarak, üç nesne grubundan en az (en fazla) olanı söyleme
• indicating the group of objects that matches a given number Bir rakam verilerek, bu rakama uygun sayıdaki nesne grubunu gösterme
• towards the end of the year: cardinal numbers Senenin sonuna doğru ;Sıralanmış nesneleri sıra sayısı ile sayma (birinci, ikinci, üçüncü gibi…)
• using an in-class '100th Day' panel to indicate numbers 1-100 and have the students be aware of groups of ten. Sınıf içinde oluşturulan 100. Gün panosu ile 100 ‘e kadar sayıların ve 10 ‘luk sistemni farkına varmaları sağlanır

work on concepts of circle, square, triangle, rectangle, oval, corner and edges - the students can fill in the missing parts of a pattern of objects. they learn the names of the symbols for the four mathematical operations. Spatial location is studied. Half and whole objects are recognized. Can name instruments that show time. Geometrik şeklillerden daire ,kare ,üçgen, dikdörtgen ,oval ,köşe ve kenar kavramları ile ilgili çalışmalar yapılır.Nesnelerle yapılan örüntü çalışmalarında eksik bırakılan örüntüyü tamamlarlar.matematik ile ilgili sembolleri isimlendirir (art,çarpı…) Mekansal konum çalışmaları yapılır.Bütün ve yarım nesneleri tanır.Zaman bildiren araçların isimlerini söyler.
Students are very curious about the world around them and try to create cause-effect relationships. They constantly ask questions; do penguins fly? Why are elephantrs wrinkly? Do dinosaurs have homes? Assisted by the Gems topics, (dinosaurs, penguins, eggs, butterflies etc) we try to help them find answers to their questions. By using their senses in developing their skills of observation, predictions and sharing these, researching predictions, and experiments (night-day, hot-cold, taste, searching for fossils in sand, volcano eruption, extracting water using a straw, wet-dry mud etc) they see the science-nature relationship in action. Our essential aim is to help develop the children's innate curiosity about their environment and the wider world, and their abilities to make decisions and create solutions for problems. Çocuklar, çevresinde gördükleri nesneleri, olayları merak ederler. Meraklarını giderebilmek için neden-sonuç iliş¬kisi kurmaya çalışırlar. Sık soru sorarlar. “penguenler uçar mı ? Filler neden buruşuktur? ? Dinazorların evi var mı?” gibi sorular, onların merak ettikleri çok çeşitli konular olduğunun bir göstergesidir.Sene boyunca aldığımız GEMS konuları ile (filler,dinozorlar,penguenler,yumurtalar ve kelebekler) çocukların bu sorularına kendilerinin cevap bulmasına yardımcı olunur. Ayrıca çocukların, duyularını kullanarak gözlem yapma, tahminde bulunma, tahminlerini arkadaşları ile paylaşma, tahminlerini araştırma ya da deneylerle (Gece –gündüz deneyi, sıcak-soğuk deneyi ,Tat deneyi ,kumda fosil araştırması, yanardağ nasıl püskürtür deneyi ,pipetlerle su çekiyoruz deneyi, ıslak çamur kuruyunca nasıl olur gözlemi) gözlemleme çalışmaları ile fen-doğa uygulamalarına aktif katılımları sağlanır. Her çocuğun doğuştan gelen merakını geliştirmek.Her çocuğun dünyayı/ çevreyi keşfetmesini, problem çözmesini ve karar vermesini sağlamak temel amacımızdır

In Age 5 the students are exposed to more English than in the previous year. As they hear and practise more, there is a remarkable development in speaking and comprehension. The rich English programme continues to grow with the additional cross curricular projects carried out with other subjects such as GEMS, Countries and Living Values. Also students are introduced to the Phonics programme that will continue at age 6 and primary school and comprises the first steps of the reading programme. Students are exposed to single sounds in kindergarten while using a carefully chosen set of vocabulary. As we go into depth introducing topics, students develop their listening skills and feel more comfortable in an English-speaking environment. Song, games and stories are indispensable components of our programme by which students are exposed to the language in an enjoyable atmosphere. At the end of this level the students are expected to be comfortable in an English speaking environment and feel free to express themselves.
Students know the rules of the music room. They listen to songs associated with Atatürk and engage in relevant activities. They know how sound is created. They can distinguish ordered from disordered sounds around them. They know instruments and can group them. They can follow basic rhythms with rhythm instruments. They can distinguish music from other cultures and can move in time to music. Can learn and repeat music. Öğrencilerimiz, müzik dersliği kurallarını bilirler. Atatürk ile ilgili şarkıları öğrenirler ve ilgili etkinliklere katılırlar.Sesin nasıl oluştuğunu bilirler. Çevresinde duyduğu düzenli-düzensiz sesleri ayırt ederler.Enstrümanları tanır ve özelliklerine göre gruplara ayırırlar. Basit ritim kalıplarını ritim çalgılarıyla çalarlar. Farklı kültürlere ait müzikleri ayırt ederler,dinlediği müziklere uygun hareket ederler. Öğrendiği müzikleri hatırlarlar ve seslendirirler.Students become entirely familiar with use of, and use of equipment in, the ceramics workshop. They use various clays, and can knead, roll, stick and shape these. They can use age-appropriate ceramic pens. They learn about the kiln and the firing process. Muscle development and perception are assisted by work in 3D. Students can use a brush and do glazing. Görsel Sanatlar dersi kapsamında yaptığımız Seramik derslerimizde öğrencilerimiz seramik atölyesinin kullanımını ve kurallarını bilir. Çeşitli seramik çamurlarından kullanır.Yoğurma, yuvarlama, yapıştırma,kazıma tekniklerini uygulayabilir.Yaş seviyelerine uygun seramik kalemlerini kullanabilir.Seramik fırını ve pişirme aşamaları hakkında bilgilendirilir.Kas gelişimlerini ve algı becerilerini destekleyici 3 boyutlu çalışmalar yapar. Fırça kullanabilir ve sırlama yapar.Students learn about specific areas in the sports we do in class, and know how where and when equipment is used. They continue with balance exercises on ropes and wider elevated equipment. They can engage in rope skipping, walk on tiptoe, do stop-start running, and change direction on command. They learn and practise educational games. In terms of personal care, they learn what to do before and after sports activities. They can climb and jump from a height onto floor mats. Öğrencilerim ders yaptıkları spor alanlarının yerini öğrenirler, derste kullandığımız malzemeleri öğrenir , tanır ve ne zaman nasıl nerede kullanacaklarını bilirler. Denge çalışmalarını zorlanmadan yapabilirler. Düz çizgi üzerinde yürüme, ip üzerinde yürüme, daha geniş bir materyal üzerinde yürüme çalışmalarını yaparlar. İp atlayabilirler. Parmak ucunda yürüyebilirler. Komut ile koşma, durma ve tekrar koşma gibi çalışmaları yapabilirler. Koşarken yine komut ile yön değiştirebilirler. Eğitsel Oyunları öğrenirler ve uygularlar. Ders sırasında ve sonrasında kişisel bakımlarını neler yapmaları gerektiğini bilirler ve uygularlar. Belirli yüksekliğe çıkıp mindere atlama çalışmalarını yaparlar.
5
K6We plan activities that will encourage our students to use Turkish sensitively and effectively, expand their vocabulary and develop their communication skills. In spoken and written Turkish, they use Turkish correctly and appropriately, in terms of grammar, voice tone and pronunciation. They create sentences of more than 6 words, use new vocabulary appropriately, use synonyms and antonyms correctly, and take part in and maintain conversation. They can question & answer about what they see/hear. They show awareness of writing and imitate the act of reading. They do line work to prepare for writing and know the direction of writing. They name the consonants, produce words beginning with the letters they know, read poems, stories, tongue twisters, count, and do puzzles. They can distinguish rhyme in a poem, and can observe visual materials and create stories for these. They meet story writers and interact with them. Türkçe etkinlikleri çocukların Türkçe’ yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planladığımız etkinliklerdir. Söz dizimi kurallarına uygun cümle kurarlar. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanırlar. Kelimeleri doğru telaffuz ederler. Konuşurken seslerinin hızını, tonunu, şiddetini ayarlarlar. 6 ve daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurarlar. Sohbete katılır ve sohbeti sürdürürler. Yeni öğrendikleri kelimeleri anlamına uygun kullanırlar. Zıt anlamlı, eş anlamlı sözcükleri kullanırlar. Dinledikleri\ izledikleri hakkında sorulan sorulara yanıt verirler\soru sorarlar. Okumayı taklit ederler. Yazı farkındalığı gösterirler. Yazıya hazırlık olarak çizgi çalışmaları yaparlar. Yazının yönünü gösterirler. Sesli harfleri isimlendirirler. Öğrendiği sesle başlayan kelimeler üretirler. Dili ifade etmeye yönelik şiir, tekerleme, sayışma, bilmece okurlar. Şiir, öyküdeki uyağı fark ederler. Görsel materyalleri inceler, açıklar, sorular sorar ve görsel materyalleri kullanarak öykü oluştururlar. Kitapların yazarlarıyla buluşup söyleşi gerçekleştirirler. Our work tries to encourage positive attitudes to mathematics among the students and we work with them using concrete models/examples. Çocuklarda matematik ile ilgili olumlu görüş ve duygularının olması sağlanır. Bunun için çocukların öncelikle somut nesnelerle çalışması için uygun ortam oluşturulur. Sonrasında iki boyutlu materyallerle ( çalışma sayfaları, kitaplar) çalışılmaya başlanır.
In number work they; name and order numbers 1-20; explain how they match, relate, group and order numbers; group 6-9 objects according to a given criterion; relate groups containing 1-20 objects to a number; say ordinal numbers; do addition & subtraction with 1-10 objects; write numerals in the correct form; count rhythmically upwards to 50; count rhythmically in ones downwards from 10; count in tens upwards to 100; say the number one above and one below a given number 1-10; In geometry, they name circle, triangle, square, rectangle, ellipse, pentagon and hexagon. They know the concepts of corner and edge. they create apeeterns using up to three objects. Using objects, they can measure using non-standard measures. They name the mathematical signs (plus, minus, multiply and pi). In spatial relationships, the use concepts such as in front of/behind, above/below, backwards/forwards, right/left, top/middle/bottom, between, next to, out/in, outside/inside, high/low, go up/go down. They use objects to produce simple graphs and can read these. They know symmetry and understand the concept of whole/part. They show whole and half objects. They explain the things we use to show time (calendar, clock) and show days and weeks on a calendar. They read the hour on the clock. They can make guesses about objects, situations, and events. Sayı kavramında ; 1-20 arası sayıları isimlendirirler. 1’den 20’ye kadar sayıları sıralarlar. Eşleştirme , ilişki kurma, gruplama ve sıralamayı nasıl yaptıklarını açıklarlar. 6-10 nesneyi herhangi bir özelliğine göre gruplarlar.1’den 20’ye kadar nesne grupları ile rakamlar arasında ilişki kurarlar. Sıra bildiren sayıları ( birinci, ikinci vb.) söylerler. 1’den 10 ‘a kadar nesneleri kullanarak toplama- çıkarma yaparlar. Rakamları yönüne uygun olarak yazarlar. 50’ye kadar ritmik sayarlar. 10’dan geriye birer birer ritmik sayarlar. 10’ar 10’ar 100’e ritmik kadar sayarlar.10’a kadar olan sayılar içinde verilen sayıdan önce\sonra gelen sayıyı söylerler. Geometrik şekillerden daire, çember, üçgen, kare, dikdörtgen, elips, beşgen ve altıgeni isimlendirirler. Köşe-kenar kavramını bilirler. 3 nesneden oluşan örüntü yaparlar. Nesnelerle özgün örüntü oluştururlar. Ölçme alanında nesneleri kullanarak standart olmayan birimlerle ölçme yaparlar. Matematikle ilgili sembolleri isimlendirirler. ( artı işareti, eksi işareti, çarpı işareti, pi sayısı ) Mekansal ilişkilerde ön-arka, yukarı- aşağı, ileri- geri, sağ- sol, alt- üstü- orta, arasında, yanında, iç-dış, içeri- dışarı, alçak- yüksek, inmek- çıkmak kavramlarını kullanırlar. Grafik alanında somut nesneleri kullanarak grafik oluştururlar. Nesne grafiğini okurlar. Simetri kavramını bilirler. Parça bütün ilişkisini kavrarlar. Bütün ve yarım olan nesneleri gösterirler. Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklarlar.( Takvim, saat) Takvim üstünde günü, haftayı, gösterirler. Tam saatleri okuyabilirler. Nesne, durum ya da olayla ilgili tahminlerde bulunurlar.
These classes aim to provide a base from which students can develop their sense of curiosity, and observation & research skills. Using the themes throughout the year, we try to satisfy their curiosity & promote their interest in research with in-class and experiment-based acitivities in laboratory lessons. This also makes them familiar with all the materials and equipment of a laboratory.The topics within the Gems programme enable them to find answers to the questions that interest them. Science activities help in problem-solving and making judgements. Fen bilimleri, çocukların merak duygusunu desteklemek ve araştırmak, gözlem yapmak gibi becerilerinin alt yapısını oluşturmayı hedeflemiştir. Çocukların merak duygularını tatmin ederek onlara araştırma imkanı vermektedir. Yıl içerisinde işlenen temalara göre sınıfta yada laboratuvar ortamında yapılan deneyler çocukların derslere aktif katılımını sağlamakla birlikte eğlenerek öğrenmelerini de destekler. Ayrıca fen derslerinde kullanılan deney araç ve gereçlerini anaokulundan itibaren tanımalarına imkan sağlar. Anaokulu programına eklenmiş olan GEMS konuları çocukların merak ettiği bir çok konuya cevap bulmalarını sağlamış olur. Fen bilimleri etkinlikleri çocukların problem çözmesine, muhakeme yapmasına, çözüm bulmasına yardımcı olur. Anaokulunda yapılan fen derslerinin asıl amacı da budur.The principal aim of these lessons is raising awareness among our 6-year-olds of their relationsihp with their environment. The general aim is to develop their competencies in problem-solving, creative thinking, interpersonal communication, and emotional control. Students learn and express characteristics about themselves and their families. They learn their address. They learn to express their own feelings and those of others. They recognize the need for protection of their own rights and those of others. They learn to appropriately express positive and negative feelings and thoughts. They show respect for difference and are aware of being a member of a community/society that has rules. Through class outings and other activities, they learn about the artistic worth & and value of art works. They are aware of Atatürk, his importance for the Turkish people, and take part in activities related to Atatürk. In humanities lessons, we try to develop such values as honesty, sharing, love, respect, responsibility and charity. The students begin to know about their school and how it operates. They also begin to know their country and its culture. they learn about personal hygiene, how to stay healthy, and the rules for safety at home, in school and while travelling. 6. yaş grubunda Hayat Bilgisi; öncelikle öğrencilerin çevre ile olan ilişkilerini düzenlemesine yardımcı olur. Bu derste merak etmenin ve yaratıcı düşünmenin, araştırmanın, problem çözmenin, iletişim kurabilmenin, duygu yönetimi gibi becerileri kazandırmanın temelleri atılmaktadır. Kendisine ve ailesine ait özellikleri öğrenir ve ifade eder. Ev adresini öğrenir. Kendi duygularını ve başkalarının duygularını ifade eder. Kendisinin ve başkalarının haklarının korunmasına saygı gösterir. Olumlu-olumsuz duygu ve düşünceleri doğru yollarla dile getirir. Farklılıklara saygı gösterir. Sorumluluklarının bilincinde olur. Bir topluma ait olmayı ve toplumun kuralları olduğunu fark eder. Gezilerle ve yapılan etkinliklerle sanatsal değer taşıyan eserleri fark eder. Atatürk’ü tanır. Atatürk’ün Türk toplumu için olan önemini bilir. Atatürk’le ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.Hayat bilgisi dersleri, değerler eğitimi kapsamındaki, doğruluk, dürüstlük, paylaşma, sevgi, saygı, sorumluluk, yardımseverlik gibi kavramları geliştirir. Alan gezileri ile merak ve araştırma yönlerini destekler. Öğrencilerimiz okul ve okulun işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olur. Ülkesinin ve kültürünün genel özelliklerini tanır. Kişisel bakım ve temizliğine dikkat etmeyi, sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri, okulda, evde ve yolculukta güvenlik kurallarına uymayı öğrenirler.
Having been exposed to English for 2 years, students are ready to broaden their English language skills and apply these to activities based on real life situations. These are accomplished with games, drama and storytelling activities. As they feel more comfortable in an English speaking environment they become more confident to start conversations in English and the pace of English acquisition increases. Cross curricular projects increase more as the age level increases and help the students to comprehend the common topics from different input. Mathematics is also another subject we cover with homeroom teachers such as numbers, shapes, sequencing & grouping. In Phonics programme the students become more productive by taking part in finding words related with the sounds so that they are ready for primary school to blend sounds to form words. As it is the last year of kindergarten we expect the students to move to primary school with developed language skills and behaviours that they will continue building up in higher grades.
The students become aware of the basic prinicples behind the notion of 'digital citizenship', and through various activities can identify with the health aspect of this issue. They learn to adopt ergonomic behaviour in response to health problems that may arise from use of technological devices. They know about computers and technology and take their the first steps in algorithms and coding through online visual materials and simple coding tasks. Bilişim Teknolojileri dersinde öğrencilerimiz, günümüzde evrensel bir kavram olan dijital vatandaşlık nosyonuna ait temel kavramları bilir. Dijital vatandaşlığın “sağlık boyutunu" çeşitli etkinliklerle özümser. Teknoloji araçlarını kullanırken ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına karşı ergonomik davranışlar göstermeyi öğrenir. Bilgisayar ve teknoloji araçlarını tanır. 21. yy öğrenme becerilerinin başında tanımlanan algoritma ve kodlama ön bilgisi için gerekli görsel ağırlıklı çevrim içi global programları öğrenmeye başlamanın yanı sıra bilgisayarsız kodlama çalışmaları yapar.
Students learn the rules of the music room and can draw comparisons between various musical instruments. They sing songs about Atatürk and take part in activities related to his life. They can explain how sound is created and can imitate sounds they hear around them. They can play basic rhythm patterns with perscussion instruments and move to music they hear. They can play music from other cultures, and repeat songs they have learned. Öğrencilerimiz müzik dersliği kurallarına uyarlar. Enstrümanları özelliklerine göre karşılaştırırlar. Atatürk ile ilgili şarkıları söylerler. Sesin nasıl oluştuğunu açıklarlar. Çevresinde duyduğu sesleri taklit ederler. Basit ritim kalıplarını ritim çalgılarıyla çalarlar. Farklı kültürlere ait müzikleri seslendirirler. Dinlediği müziklere uygun hareket ederler. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alırlar. Öğrendiği müzikleri seslendirirler.Students express their feelings and ideas through organizing shapes on a 2-D surface. They observe objects. Duygu ve düşüncelerini harekete geçirerek iki boyutlu yüzey
üzerinde biçimleri düzenlerler. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(They name the colour, shape, size, texture, and the amount and reason for using the materials for the object. Nesne/varlığın adını, rengini,
şeklini, büyüklüğünü, dokusunu, yapıldığı
malzemeyi, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler)
They distinguish and compare the colours, sizes and lengths of objects Varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.

Varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.
Varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.
They understand the difference between 2- and 3D works; they can cut, stick and use their hands to create unique 3-D objects iki ve üç boyutlu çalışmaların farklılıklarını bilir; kesme, yapıştırma, elle şekillendirme gibi teknikler kullanılarak özgün üç boyutlu çalışmalar oluşturabilirler.
They discuss which aspects of their work they are happy/unhappy with Oluşturduğu çalışmaya ait beğendiği ve beğenmediği tarafları söyler.
They work in teams and can distinguish among art works (statue, painting, ceramic, architectural etc) Takım olarak çalışabilir. Heykel, resim, seramik, mimari yapı vb. sanat eseri örneklerini birbirinden ayırt edebilirler.
The students come to know the school's sports areas, sports equipment, and how to behave during sports lessons, and work in groups. For personal hygiene, they know that they need to change their clothing after their sports lesson. They listen to and follow commands. They can walk easily on a balance board, perform jumps and hops, and rolling and cartwheels on mats. In running, they can move their bodies easily, change position on command and control objects while moving using various parts of their bodies. They can perform basic games, and having learned the rules, explain them to classmates. They can perform stretching movements and cooperate with classsmates in group work. Öğrencilerim spor salonunun yerini öğrenirler, spor malzemelerini öğrenir ve tanırlar. Ders sırasında dersin kurallarına uygun davranışta bulunurlar. Grup ile hareket ederler. Ders sonrasında kişisel bakımlarını terlediklerinde üst değişmesi gerektiğini bilir ve uygularlar. Verilen komutları iyi dinler takip eder ve uygularlar. Denge çalışmaları yaparlar. Denge tahtasında rahatlıkla yürüyebilirler. Tek ayak, çift ayak sıçrama çalışmalarını yaparlar. Minderde yuvarlanma ve takla çalışmaları yapabilirler. Koşu çalışmalarında vücutlarını kolaylıkla sağa sola öne ve geriye doğru hareket ettirebilirler. Komut ile durabilirler. Vücutlarının farklı bölümlerini kullanarak nesne kontrolu gerektiren çalışmaları rahatlıkla yapabilirler. Basit kurallı eğitsel oyunları oynarlar. Kendileri de kurallarını kendileri koyduğu eğitsel oyunları arkadaşlarına anlatıp, öğretip uygulatabilirler. Temel streching (esnetme-gerdirme) hareklerini rahatlıkla yapabilirler. Grup ile yapılan çalışmalarda takım arkadaşları ile çalışma hakkında fikir birliğinde bulunabilirler.
6
GRADE 1The students begin 1st year by preparing to read and write. From sounds to syllables to words to sentences, they move through the process of learning to read & write. They do work in all areas from viewing/listening, speaking, reading and writing as part of learning to use Turkish correctly and effectively. In the second term, we work to improve reading fluency (reading silently and aloud, producing sounds correctly, using correct stress and tone, meaningful reading, reading aloud together, talking about texts). They read poems, tongue twisters, do counting, puzzles, and lullabies and children's songs and do comprehension work on animated stories, fables, short stories, cartoons, fairy tales and poems. They learn synonyms and antonyms. They do impromptu speaking on a topic and speak about a topic within a given framework. They write paragraphs on visual materials and complete stories. They learn when to basic punctuation: capital letters, commas and full stops. They can read a story, meet its writer and talk about the text. Birinci sınıfın ilk yarısında öğrencilerimiz okuma yazma çalışmaları yaparlar. Seslerden heceler, hecelerden kelimeler , kelimelerden cümleler oluşturarakk okuma yazma sürecini tamamlarlar. Dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma öğrenme alanlarıyla ilgili çalışmalar yaparlar. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaya dönük becerilerin kazandırıldığı bir ilk okuma yazma süreci yaşarlar.
İkinci yarıyıl ise akıcı okuma düzeyini geliștirmek amacıyla okuma çalıșmaları (sessiz ve sesli okuma, sesleri doğru çıkarma, vurgu tonlama, anlamlı okuma, koro hâlinde okuma, metin üzerinde konușma vb.) çalışmalar yaparlar. Okumayı geliștirmeye yönelik tekerleme, sayıșma, ninni, bilmece ve maniler okurlar. Çizgi roman, fabl, hikaye, karikatür, masal, şiir gibi metin türleri üzerinde anlama çalışmaları yaparlar. Söz varlığını geliştirmek için eş anlamlı, zıt anlamlı kelimeleri öğrenirler. Hazırlıksız konuşma ve çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşurlar. Verilen görselle ilgili paragraf yazarlar ve hikaye tamamlarlar. Özel isimlerin yazılışı, büyük harflerin kullanım yerleri ve noktalama işaretlerinin kullanım yerlerini öğrenirler. Ortak hikâye kitapları okurlar ve seçilen kitapların yazarlarıyla buluşup söyleşi gerçekleştirirler ve atölye çalışmaları yaparlar.
Students progress at their own pace and we teach this level using concrete models/examples. They learn numerals, numbers, tens, ones, addition, sum, addends, equal, plus, minus, subtrahend, minuend, difference, whole, half, quarter. they write and say numbers 1-50. They count backwards and forwards in ones, twos, fives & tens. for numbers 1-50, they distinguish units of tens and ones. They compare numbers. They count ordinal numbers from 1-20. They understand the concept of addition. They do addition with no 'carry over' and subtraction with no 'borrowing' and find the missing difference, minuend and subtrahend. they can do mental arithmetic for addition and subtraction. using models, they understand whole half and quarter and the relationships among these. In goemetry, they can name and classify shapes according to number of corners and edges and can provide examples from their daily lives. Using models and examples from everyday life, they express spatial relationships (position, place and direction). They provide examples of equal objects. They create geometric patterns with objects. In measurement, they can predict length and put objects in length order. The can use non-standard length measurements to guess length of objects and then compare answers. They know about Turkish currency. They can read the hour and half hour. they can point out days, weeks and months on the calendar. They can distinguish and rank objects by mass. The can use non-standard volume measurements to guess liquids and then compare answers. They can create simple graphic forms showing data collection and research, and can prepare and present mathematical information that is linked to their everyday lives. Öğrencilerimiz matematik dersinde kendi seviyesine uygun olarak ilerlerler. Özellikle 1.sınıfta kavramların öğrenilmesi için somut modellemelerle çalışırlar.
Sayılar ve İşlemler öğrenme alanı altında rakam, sayı, onluk, birlik, ritmik sayma, toplama, toplam, toplanan, eşit, artı,çıkarma, eksi, eksilen, çıkan, fark, bütün, yarım, çeyrek kavram ve terimlerini somut modellemeler eşliğinde öğrenirler. 50 içinde sayıları okur ve yazarlar. 100 içinde ileriye ve geriye doğru doğru birer, beşer , onar ikişer, ritmik sayarlar. İki sayıyı karşılaştırırlar. 50 içinde sayıları onluk ve birliklerine ayırarak basamak kavramına geçiş yaparlar. 20 içinde sıra sayılarını kullanırlar.Toplama kvramını öğrenirler. 50 içinde eldesiz toplama işlemleri , onluk bozmadan çıkarma işlemi verilmeyen toplananı, çıkanı ve eksileni bulma ve problem çözme çalışmaları yaparlar. Zihinden toplama ve çıkarma işlemi yaparlar. Modellemelerele bütün, yarım ve çeyrek kavramını öğrenirler ve aralarındaki ilişkiyi açıklarlar. Geometri öğrenme alanında geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırırlar ve günlük yaşamdan örnekler verirler. Günlük hayat ve modellemeler üzerinde uzamsal (durum, yer, yön) ilişkileri ifade ederler.Eş nesnelere örnekler verirler. Geometrik cisim ya da şekillerle örüntü oluştururlar. Ölçme alanında nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralarlar. Standart olmayan ölçme araçlarıyla bir nesnenin uzunluğunu tahmin ederler ve ölçüm çalışmaları yaparlar. Paralarımızı tanırlar. Tam ve yarım saatleri okurlar. Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtirler. Nesneleri kütleleri yönünden karşılaştırır ve sıralarlar.Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer ve karşılaştırırlar.Veri Toplama ve Değerlendirme öğrenme alanında tablo oluşturup yorumlarlar.
Öğrendikleri konuları günlük hayatla ilişkilendirmeleri amacıyla matematik projeleri hazırlarlar ve sunarlar.
In this first step towards science literacy, the aim is to help students gain an understanding of how the environment works, encourage observation & curiosity, and develop prediction and inference skills. The approach is centred on encouraging them to question, research and understand their environment. In 'Our differences and similarities' unit, they learn about body parts, their names and the functions of vital organs. They explain the senses and research their importance in the relationship between living things and their environment. In 'Living things and Life' they understand the concept and characteristics of 'living'. They learn about classification and can explain how living things are classified. In 'Plants and their needs', they name the parts of a plant, and observe the transformation from seed to flower and understand that light and water are vital to plant life growth. In 'Animals and their needs', they understand that animal life varies according to environment. They classify and compare animals according to similarities and differences. They explain what animals need to live. In 'Let's get to know matter', they learn about the characterisitcs of various forms of matter in their environment and classify them. In the unit on Force, they explain the various forms of motion in their environment such as acceleration, deceleration and turning. In Term 2, they prepare group projects for the Science Festival and have the opportunity to display these to parents and others in the school community. 1.sınıfta Fen Bilimleri dersinde, öğrencilerimizin çevredeki olayları anlayabilme, gözlem, merak duygusunu teşvik etme, tahmin, çıkarım yapma becerilerinin fen okur yazarlığına giriş adımları olarak edinilmesi hedeflenmiştir. Fen Bilimleri dersinin içeriğinde temel olarak öğrencilerin içinde yaşadıkları çevreyi sorgulamalarına, araştırmalarına ve anlamalarına odaklı bir yaklaşım kullanılmaktadır. Benzerliklerimiz ve Farklılıklarımız ünitesinde vücudumuzun temel parçalarını tanır ve isimlendirirler,vücudumuzda görevli temel organları bilirler. Duyu çeşitlerini açıklarlar. Duyuların canlıların çevreleriyle ilişkisindeki önemini araştırırlar. Canlılar ve Hayat ünitesinde canlı kavramını açıklar, canlılık özellijlerini kavrarlar. Sınıflama kavramını kavrarlar ve canlıların nasıl sınıflandırıldığını açıklarlar. Bitkiler ve ihtiyaçları ünitesinde bitkinin temel kısımlarını isimlendirirler. Tohumun çiçeğe dönüşümünü gözlemlerler. Bitkilerin büyümek için suya ve ışığa ihtiyaçları olduğunu gözlem sonucuyla öğrenirler. Hayvanlar ve ihtiyaçları ünitesinde canlıların farklı yaşam alanlarına sahip olduğunu kavrarlar. Hayvanların yavrularını öğrenirler. Farklı çevrelerde yaşayan hayvan türlerini fark ederler. Hayvanların özelliklerini benzerlik ve farklılıkları yönünden karşılaştırarak sınıflandırırlar. Hayvanların yaşamsal ihtiyaçlarını açıklarlar. Maddeyi Tanıyalım ünitesşnde topladıkları malzemeler üzerinde araştırma ve gözlem yaparlar. Farklı maddelerin özelliklerini tanımlarlar. Çevresindeki maddeleri hallerine göre sınıflandırırlar. Kuvveti tanıyalım ünitesinde çevresinde gördüğü hareket çeşitlerini açıklarlar. Hızlanma, yavaşlama, dönme gibi hareket çeşitlerini tanırlar.
2.yarıyıl öğrencilerimiz projelerini sunacakları Bilim Şenliğine katılırlar. Bu şenlikte öğrencilerimiz guruplar halinde çalışırlar ve deneylerini ailelerine, okul toplumuna sergileme fırsatı bulurlar.
We use a student-centred approach in social sciences lessons in an effort to help our students gain the life skills and values needed to live a healthy life and become a self-aware, self-confident and environmentally-aware member of society. We try to promote inquiry and creativity and love of country. The themes we work with are: Life in school, Life at home, A healthy life, A safe life, and Life in nature. We try to engage in interdisciplinary learning. We do work on learning about, and developing skills and values in such topics as school and school procedures, school rules, communicating with those in school and at home, personal hygiene, staying healthy, safety in school, at home and while travelling, life in Turkey, the life of Atatürk, national and religious holidays, plants and animals in their immediate environment, the seasons, and the improtance of recycling. School outings support this learning. The teaching of values such as justice, sharing & solidarity, compassion & charity, honesty, and love of country play a central role in social studies lessons. Hayat Bilgisi dersinin amacı, temel yaşam becerilerine sahip, kendini tanıyan, sağlıklı ve güvenli bir yaşam süren, yaşadığı toplumun değerlerini özümseyen, doğaya ve çevreye duyarlı, araştıran, üreten ve ülkesini seven bireyler yetiştirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için Hayat Bilgisi dersini işlerken öğrenci merkezli yaklaşım izlenir. Hareket noktası, öğrencinin doğal merak duygusunun, onun öğrenmelerine rehber olmasını sağlamaktır. Hayat Bilgisi dersi temaları şu şeilde sıralanır:Okulumuzda Hayat, Evimizde Hayat, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Doğada Hayat. Dersler disiplinlerarası ilişkilendirmeye dikkat edilerek hazırlanır.1. sınıf seviyesinde öğrencilerimiz; okulu ve okulun işleyişini tanıma, okul kurallarına uyma, okulda ve evde başkalarıyla iletişim kurma, kişisel bakım ve temizliğine dikkat etme, sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri fark etme, okulda, evde ve yolculukta güvenlik kurallarına uyma; ülkesinin genel özelliklerini tanıma, Atatürk’ün hayatı, millî ve dinî bayramlar, yakın çevrede bulunan bitki ve hayvanlar, mevsimler ve özellikleri
ile geri dönüşüm gibi konular hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları ile ilgili çalışmalar yaparlar. Konularla bağlantılı olarak planlanan gezilerle öğrenme pekiştirilir. Hayat Bilgisi derslerinde değerler eğitimi büyük önem taşır. Değerler eğitiminin amaçlarından biri öğrencilerin sağlıklı, tutarlı ve dengeli kişilikler geliştirmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nda dersin doğasına ve kazanımlara uygun olarak “adalet, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, doğruluk, dostluk, dürüstlük, estetik, güven, merhamet, misafirperverlik, paylaşma, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, vefa, yardımseverlik” değer ifadelerine yer verilmiştir.
The study of Phonics features strongly in Grade 1 in order to prepare students for independent reading. Students begin with individual letter sounds and work towards basic blended sounds. This phonics program complements writing, thus allowing students to begin to write short sentences extending to basic descriptive paragraphs towards the end of the academic year. Lexical vocabulary sets such as colours, numbers, family, weather and animals, are also reviewed and extended through a variety of authentic readers and activities. CBL (Content Based Learning) begins in Year 1, giving students the opportunity to learn English through a variety of subject matter and real life topics. In an all-English-speaking classroom environment, students are able to hone their listening skills and feel comfortable in English-speaking situations. Students are able to ask and answer basic questions about themselves and their immediate environment. Songs, chants and games allow students to improve fluency and pronunciation. In order to further promote confidence and competence in speaking, students participate in a wide range of interactive tasks such as a fashion parade, literacy week and the celebration of different international holidays. In Information Technologies, the students learn about the notion of 'digital citizenship' and, through various activities, internalize the 'health and access' aspects of this. They learn about the health problems that may arise from using these technologies and know about ergonomic behaviour to counteract these. They know about computers and other technological devices, learn about mouse use through drawing programmes, and do simple word processing to develop their keyboard skills. They begin to learn the basic elements of coding and algorithms through visuals-based online programmes, and work independently on the computer. Bilişim Teknolojileri dersinde öğrencilerimiz, günümüzde evrensel bir kavram olan dijital vatandaşlık nosyonuna ait temel kavramları bilir. Dijital vatandaşlığın “sağlık ve erişim boyutunu” çeşitli etkinliklerle özümser. Teknoloji araçlarını kullanırken ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına karşı ergonomik davranışlar göstermeyi öğrenir. Bilgisayar ve teknoloji araçlarını tanır. Çizim programları ile fare kullanımını, kelime işlemci programlar aracılığıyla klavye kullanım becerilerini geliştirir. 21. yy öğrenme becerilerinin başında tanımlanan algoritma ve kodlama ön bilgisi için gerekli görsel ağırlıklı çevrim içi global programları öğrenmeye başlamanın yanı sıra bilgisayarda bağımsız çalışmalar yaparlar.
They come to know the music room, and learn how to listen to and produce music appropriately. They learn how to listen to the National Anthem and about music associated with Atatürk. they do voice and breathing exercises and sing learned songs & music together. They distinguish between ordered and disordered sounds around them. They learn the 7 basic notes (do-re-mi-fa-sol-la-si), recognize the place of each on a stave and draw the first five. They practise the beat values for notes. They practise rhythm using rhythm instruments, and do colouring work in musical instrument picture books. They listen to muiscal works by selected composers. Those students who are members of the Işık School's Sports, Arts & Design Academy take part in the Spring concert and the class choir and percussion group perform at the Reading Festival. Öğrencilerimiz Müzik çalışmalarını gerçekleştireceği ortamı tanırlar. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını uygularlar. İstiklâl Marşı’nı saygıyla dinlemeyi öğrenirler. Atatürk ile ilgili müzikleri tanırlar. Ses ve nefes çalışmalarını yaparak öğrendikleri müzikleri birlikte seslendirirler. Çevrelerindeki ses kaynaklarını, düzenli ve düzensiz sesleri birbirinden ayırt ederler. 7 temel sesi (do-re-mi-fa-sol-la-si), dizek üstünde tanıma becerisi kazanırlar. 5 temel sesi (do-re-mi-fa-sol) yazarak gösterirler. Nota vuruş değerleri üzerinde çalışmalar yaparlar.
Ritim aletleriyle ritim duygularını geliştirir, boyama resimleriyle müzik aletlerini tanırlar. Müzik dinletileri ile belirlenen bestecileri ve eserlerini tanırlar.
Spor Sanat Tasarım Akademisi'nde enstrüman eğitimi alan öğrenciler Bahar Konseri'nde; sınıf korosu ve perküsyon grubu ise 1. Sınıf Okuma Bayramı’nda performanslarını sergilerler.
These students learn about and use various materials and equipment. They express their feelings and ideas by creating forms/shapes on 2D surfaces. They use the principles of figure/space in their work. They develop awareness of elements of visual art such as colour, line, shape, proximity, distance & size. They become aware of the differences between 2- and 3D work. They create personal 3D work using cutting, sticking and using their hands to mould shapes. They use the following elements in their work: Colour-primary colours, Line-zigzag, dot, wavy and spiral, Form/Shape-geometric and organic. In addition, school trips to art galleries, workshops and historical sites increase their awareness of arts as part of culture. They can distinguish art works by type; sculpture, painting, ceramic, or architectural structure and list the colour, lines and forms in these. They take part in national and international competitions as part of the Design Club. 1. sınıf sanat öğrencileri görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri tanıyıp kullanırlar. Duygu ve düşüncelerini harekete geçirerek iki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenlerler. Ffigür-mekân ilişkisini tanıyıp çalışmalarında uygularlar.
Renk, çizgi, biçim, yakınlık, uzaklık, büyüklük ve küçüklük gibi görsel biçimleme ögelerini tanıma olanağı elde ederler.
İki ve üç boyutlu çalışmaların farklılıklarını bilir; kesme, yapıştırma, elle şekillendirme gibi teknikler kullanılarak özgün üç boyutlu çalışmalar oluşturabilirler.
Öğrenciler görsel sanat çalışmasını oluştururken aşağıdaki sanat elemanlarını kullanırLar:
Renk: Ana renk
Çizgi: Zikzak, nokta, dalgalı, spiral
Biçim/Şekil: Geometrik, organik
Bunun yanı sıra müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri gibi yerlere gidip, ilgili video ve çalışmaları izleyerek sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark ederler. Heykel, resim, seramik, mimari yapı vb. sanat eseri örneklerini birbirinden ayırt edebilirler. Bu tür sanat eserlerindeki renk, çizgi ve biçim ögelerini listeleyebilirler. Ayrıca Tasarım Kulübü etkinliklerine katılıp yıl içinde açılan ulusal ve uluslararası yarışmalara iştirak ederler.
We test the students for physical fitness before engaging in activities. They are taught about safety, use of sports halls, how to behave in lessons, in coming to the lesson and returning to the classroom, use of equipment, how sports lesson are conducted and the rules to be obeyed in the sports halls. They learn various traditional children's games by playing them in a secure comfortable environment. They learn about having good personal hygiene and the importance of regular healthy eating. They move in rhythm with music, and participate in modern dance, folk dance and other activities on special days, and national holidays. The main activities they are engaged in are: dance, drama, children's games, chess, gymnastics, basketball, volleyball, football and table tennis. Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerimizde tüm öğrencilerimize, fiziksel uygunluk testleri yapılmaktadır. Öğrencilerimize güvenlik, salon kullanımı, derse geliş gidiş işleyişi, araç gereç kullanımı, dersin işlenişi ve kuralları hakkında bilgiler verilir. Öğrencilerimiz fiziki etkinlikleri güvenli ortamlarında oynarlar. Geleneksel çocuk oyunlarımızı oynayarak öğrenirler. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlk alışkanlıkları sergilerler. Dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı edinirler. Ritim ve müzik eşliğinde hareket edebilirler. Milli bayramlar, belirli gün ve haftaların kutlamalarında modern danslar, halk dansları, oyun ve dans etkinliklerine katılırlar. Bu düzeyde başlıca şu sportif etkinlikler yürütülür: Dans, Drama, Çocuk Oyunları, Satranç, Cimnastik, Basketbol, Voleybol, Futbol, Masa Tenisi.
7
GRADE 2Our lessons are enriched with differentiated learning. Students work on their four language skills using texts and materials often based on interdisciplinary materials. They answer questions on film material or songs and analyze texts. They describe elements in a story they read - subject, theme etc and organize a time line of events. They create titles for texts and poems and fill in missing text. They work on 'reading' visuals. They participate in both impromptu speaking & prepared speaking activities and develop their vocabulary with work on synonyms, antonyms and homonyms. In addition to letters, syllables, and sentences, they know nouns and adjectives, and learn about basic punctuation. They work on creative writing and approximately twenty stories during the academic year. They meet the writers of selected stories and do workshop activities with them. Derslerimiz farklılaştırılmış eğitim etkinlikleriyle zenginleştirilir. Ayrıca, öğrenciler farklı derslerin kazanımlarından da yararlanarak hazırlanan farklı metinler üzerinde dinleme / izleme, konuşma, okuma ve yazma çalışırlar. İzledikleri film ya da dinledikleri şarkı veya metinle ilgili sorulan 5N 1K ve metin çözümleme sorularına cevap verirler. Okudukları hikayenin unsurlarını belirlerler. Konusunu, ana fikrini / ana duygusunu belirlerler. Olayları oluş sırasına dizerler.Metne ve şiire farklı başlık bulma ve sözlü yönergeleri uygulama çalışması yaparlar. Görsel okuma çalışması yaparlar. Hazırlıksız konuşma ve çerçevesi belli bir konuda konuşma etkinliklerine katılırlar. Eş anlamlı, zıt anlamlı ve sesteş kelimeleri öğrenerek söz varlıklarını geliştirirler. Harf, hece, kelime ve cümle bilgisi yanında adları ve ön adları tanırlar. Sınıf seviyesine uygun yazım kurallarını ve noktalama işaretlerini öğrenirler. Şiir ve yaratıcı yazma etkinlikleri yaparlar. Öğretim yılı boyunca yirmi kitap okurlar ve bu kitapları inceleme çalışmaları yaparlar. Seçilen kitapların yazarlarıyla tanışma fırsatı bulurlar çeşitli atölye etkinliklerine katılırlar.

We try to develop creativity and critical thinking in our students and enable them to transfer the knowledge and skills to everyday life. Exercises are prepared with the levels of the students in mind. The know natural numbers up to 100, place values, and can count upwards and downwards in ones, twos, threes, fours, fives and tens. They create patterns with numbers, compare numbers (greater than, smaller than) and order them, and state which place value a given number is closest to. In addition and subtraction, they do both simple sums and 'carry over' and 'borrowing', and find missing minuend, subtrahend and addends. They learn strategies for doing mental arithmetic. They multiply numbers 1-10 by 1,2,3,4 and 5. They do 'no remainder' division. In fractions, they learn the names of the parts, express a given amount as a fraction and divided a whole into its fractions. In geometry, they know the circle, and cubed, square and rectangular prisms, sphere, and cylinder and classify geometric shapes number of edges and corners. They create shapes based on models. They understand symmetry and draw the symmetry of simple given shapes. They know 'cm' and 'm' in length measurement and uses these to measure. They understand the relationship between Lira and kuruş. They can read the hour, half hour and quarter hour. They can weigh and compare weights in kgs. They can collect and classify data and present it in simple graphic form (tree form etc). Projects are given periodically to help the students to develop their skills and become more aware of the school and its relationship with its environment. Öğrencilerimizde yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisini geliştirmek, öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük hayatlarında kullanabilmelerini sağlamak amacıyla dersler planlanır ve çalışmalar bu doğrultuda hazırlanır. Çalışmalar öğrenci seviyeleri gözetilerek hazırlanır.
Sayılar ve İşlemler öğrenme alanında Doğal sayılar konusunda 100'e kadar olan doğal sayıları okur ve yazarlar , basamaklarını ve basamak değerlerini gösterirler, ikişer, beşer, onar, üçer ve dörder ileriye ve geriye sayarlar, sayı örüntüsü oluştururlar, sayıları karşılaştırır ve sıralarlar, verilen doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirtirler. Toplama ve çıkarma işleminde; eldeli ve eldesiz toplama işlemi, onluk bozarak çıkarma işlemi yaparlar. Verilmeyen toplananı , verilmeyen eksilen ve çıkanı bulurlar. Zihinden toplama ve çıkarma işlemi stratejilerini öğrenirler. Toplama ve çıkarma problemleri çözerler. Çarpma işleminde 10’a kadar olan sayıları 1, 2, 3, 4 ve 5 ile çarparlar. Kalansız bölme işlemi yaparlar. çarpma ve bölme işlemi gerektiren problem çözerler. Kesirler konusunda; kesrin parçaları, verilen çokluğu kesirle ifade etme, bütünün kesir kadarını bulma çalışmalarını modellemeler üzerinde yaparlar. Geometri öğrenme alanında daire, küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, küre, silindiri tanırlar. Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırırlar. Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizerler. Simetri kavramını öğrenirler ve basit düzeyde verilen şeklin smetriğini çizerler. Ölçme öğrenme alanında; uzunluk ölçme biriminden "m" ve "cm"yi tanırlar. Uzunlukları m veya cm cinsinden ölçerler. Paralarımız konusunda lira ve kuruş arasındaki ilişkiyi farkederler. Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterirler. Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırırlar. Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, ağaç şeması, çetele
veya sıklık tablosu şeklinde düzenler; nesne ve şekil grafiği oluştururlar.
Belirli aralıklarla, işlenen konularla ilgili verilen projelerle; öğrencilerimiz problem çözme, matematiksel kavram ve stratejileri geliştirme ile bunların yanı sıra yaşadığı çevre ve okul arasında bağlantı kurma fırsatı yakalarlar.
Activities are geared to developing students' observational, research, and other science skills. Based on the themes of Interaction-Balance, Change, and Systems we work on: Plant life cycles (plant parts and their functions, processes of flowering and fruiting and relationships between flower fruit and seed, they observe the growth process of a seed and learn about the cycle of life); Animal life cycles (how and why animals are classified, classify a list of animals, animal growth, egg-laying, explain the life cycle, examine living things that metamorphose as part of their life cycle; Habitats: meadow, forest, lake and ocean life and understand the animals that inhabit these places and how they feed, understand the food chain and provide examples) Rocks (types, characteristics & formation, soils and how they are formed, relationship between animals and soil) Fossils (what they are, where they are found, how they come to exist, their relationship with extinct animals) Solar system (what stars and planets are and how they are formed, our solar system, Earth, the moon, and their relationship) Their individual/group projects are displayed as part of the Science Festival, and their learning is supported by school trips and workshops. 2. sınıfta Fen Bilimleri dersinde, öğrencilerin tahminde bulunma, araştırma ve gözlem yapma, tahminlerle sonuçları karşılaştırma, fikir üretme ve paylaşma gibi bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan etkinlik, gözlem ve deneylere yer verilir.
2. sınıfta Fen Bilimleri dersinde Etkileşim-Denge, Değişim ve Sistemler temaları altında; Bitkilerin Yaşam Döngüsü, Hayvanların Yaşam Döngüsü, Habitatlar, Kayalar, Fosiller, Mineraller, Güneş Sistemi üniteleri işlenir. Bitkilerin Yaşam Döngüsü ünitesinde; bitkilerin bölümlerini ve görevlerini, çiçek, meyve ,tohum işlevlerini ve ilişkilerini açıklarlar. Tohumun oluşum sürecini gözlemlerler. Yaşam döngüsünün ne olduğunu öğrenirler. Hayvanların Yşam Döngüsü ünitesinde hayvanların nasıl ve neden sınıflandırıldığını açıklarlar.Liste halinde verilen hayvanları sınıflandırabilirler,Hayvanların nasıl büyüdüğünü ve geliştiğini açıklarlar.Yumurtlayarak çoğalan hayvanları bilirler.Yaşam döngüsünü açıklarlar. Dönüşüm geçiren farklı hayvanları incelerler. Bu dönüşümün sebeplerini fark ederler. Meraların. ormanların, göllerin ve okyanusların ne olduğunu bilirler ve buralarda hangi bitki ve hayvanların yaşadığını ve hayvanların beslenme şekillerini öğrenirler. Besin zincirinin ne olduğunu ,besin zincirindeki olayları açıklarlar, örnekler verirler. Kayaların özelliklerini ve nasıl oluştuklarını, toprağın ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu, toprak türlerini, hayvanlar ve toprak arasındaki ilişkiyi analiz ederler. Fosiller ünitesinde fosilin ne olduğunu ,nerede bulunduğunu, nasıl oluştuğunu açıklarlar. Fosiller ve nesli tükenen hayvanlar arasındaki ilişkiyi analiz ederler. Güneş sistemi ünitesinde yıldızın ve gezegenenin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu öğrenirler. Güneş sistemindeki gezegenleri, Dünya'nın şeklini ve uydusu Ay'ı öğrenirler. Öğrencilerimiz, bilimsel süreçleri sergileyecekleri ve grup çalışmasıyla ortaya çıkan projelerini Bilim Şenliği kapsamında ailelerine ve okul toplumuna sunma fırsatı bulurlar. Üniteleri destekleyen gezilere ve atölye çalışmalarına katılarak edindikleri bilgileri pekiştirirler.

In addition to developing the creative, research and problem-solving skills students need, Social Sciences aims to encourage good use of technology, awareness of conscious consumption and self-awareness. We promote values such as sharing, solidarity, compassion, respect for self, others and difference, and love of country. In line with the Ministry of Edcuation curriculum, we work with six themes: My school and I: (the school and its immediate environment, taking part in class decisions, helping classmates) My family and I: (describing location of home, introducing relatives, working together at home) A healthy life: (a balanced diet, essentails for healthy growth and development) A safe life: (safety rules while travelling, safety measures against natural disasters) I love my country: (cultural heritage in the immediate environment, the National Anthem, Atatürk's childhood) Nature & the environment: (growing plants and keeping animals, natural disasters & causes) We link these themes to other lessons when possbile and support students learning with trips and activities. Hayat Bilgisi dersinde amacımız; öğrencilerimize eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, problem çözme, iletişim, bilgi teknolojilerini kullanma, karar verme, planlama, bilinçli tüketici olma, kendini tanıma ve kişisel gelişimini izleme, katılım, paylaşım, iş birliği ve takım çalışması yapma, duygu yönetimi gibi becerileri kazandırmanın yanı sıra; özgüven, toplumsallık, sabır, hoşgörü, sevgi, saygı, barış, yardımseverlik, yeniliğe açıklık, doğruluk, dürüstlük, adalet, vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme gibi kişisel nitelikleri kazandırmaktır. 2. sınıfta Hayat Bilgisi dersinde, MEB öğretim programı doğrultusunda hazırlanan plana göre, Ben ve Okulum, Ailem ve Ben, Sağlıklı Hayat, Güvenli Hayat, Ülkemi Seviyorum, Doğa ve Çevre temaları işlenir. 2. sınıf seviyesinde öğrencilerimiz; okulun yakın çevresini tanıma, sınıfla ilgili karar alma süreçlerine katılma, arkadaşlarıyla yardımlaşma ve grup etkinliklerine katılma, bilinçli para harcama, evinin adresini tarifetme, akrabalarını tanıtma, aile içi iş birliği ve dayanışma, dengeli beslenme, sağlıklı büyüme ve gelişme için yapılması gerekenler, yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyma, yakın çevresindeki kültürel miras ögeleri,Türk bayrağı ve İstiklâl Marşı, Atatürk’ ün çocukluğu, bitki ve hayvan yetiştirme, doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler gibi konular hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları ile ilgili çalışmalar yapılır.Bu temaların kazanımları diğer derslerle ilişkilendirilerek zenginleştirilir. İşlenecek olan temalara bağlı olarak gezi ve etkinliklere yer verilir.In Grade 2 the pace of English instruction and acquisition increases in complexity and speed; yet still maintains an interactive and child-friendly approach. Reading ability greatly increases as the Phonics program takes on a wide range of blended sound combinations making reading in English a more natural process. As students are now able to read more widely, their vocabulary broadens. This development positively impacts on speaking ability as students now have a more extensive vocabulary English with which to express themselves. The continued use of fiction and non-fiction texts in addition to CBL (Content Based Learning) topics allow students to see how English is used beyond the course book and the classroom. Students become more independent and expressive in their writing as their English develops over the academic year. As a result of continued English exposure at this early level, students begin to feel very comfortable using English when responding in everyday situations. Activities such as Marbles Day and the Scavenger Hunt take on an added dimension requiring students to be creative and critical in their thinking and problem-solving thereby supporting the academic development of the whole child. Throughout the academic year students are prepared for their first formal external assessment in the form of the Cambridge Young Learners (YLE) Starters Exam. This exam provides feedback for teachers, parents and students about their English ability within an international context.Students learn to organize a desktop according to their needs (creating & managing files/folders). They show awareness of access and digital literacy. They use drawing programmes efficiently and can use word programmes (writing and using fonts etc) The get to know presentation tools - can organize information, add slides, plan flow of slides etc ) Understand the logic of computer commands abd block-based programming. They move step-by-step through game-based problem solving on global programming platforms and learn as they solve the problems. 2. sınıfa gelen öğrenciler, bilgisayarda kendi düzenlerini oluşturmayı öğrenirler. Bununla bağlantılı olarak temel dosya ve klasör yönetim işlemlerini kullanırlar. Erişim ve temel dijital okuryazarlık kavramları konusundaki farkındalıklarını gösterir hale gelirler. Çizim programını amaç ve özelliklerine uygun olarak kullanırlar. Kelime işlemci programında metin yazma ve biçimlendirme işlemlerini yapabilirler. Sunum hazırlama araçlarını tanırlar. Bir slayta arka plan, metin, resim, şekiller ekleyip slayt geçişlerini düzenlerler. Bilgisayarın, belli komutların sıralanması mantığıyla çalıştığını fark ederler. Blok tabanlı programlama mantığını tanırlar. Global kodlama platformlarında oyunlaştırma yöntemiyle verilen problemleri adım adım sıralar ve bu adımlara göre problemleri çözerek, aşama aşama ilerleme kaydederler. We do voice and breathing exercises. They sing the National Anthem correctly. They perform songs/music they have learned. They learn the skill of distinguishing between short and long syllables and high-pitched and low-pitched voices. Develop their taste in music and cultural awareness by listening to music from various cultures. Listen to music/songs associated with Atatürk. They learn the 7 basic notes (do-re-mi-fa-sol-la-si), recognize the place of each on an octave stave. They can show the 7 notes in the sol key, and the five notes in the fa key. They practise the beat values for notes. They develop a sense of rhythm using rhythm instruments, using coloring, the can classify musical instruments (stringed, percussion and wind).They listen to muiscal works by selected composers. Those students who are members of the Işık School's Sports, Arts & Design Academy take part in the Spring concert. 2. sınıfa geçen öğrencilerimiz Müzik dersinde, ses ve nefes çalışmaları yapar; İstiklâl Marşı'nı anlamına uygun söylerler. Öğrendikleri müzikleri, anlamlarına uygun hız ve gürlükte birlikte seslendirirler. Konuşmalardaki uzun ve kısa hecelerin, duyulan ince ve kalın seslerin ayırt edilmesi becerisi kazanırlar. Farklı türlerdeki müzikler dinlenerek müzik beğeni ve kültürü geliştirirler. Atatürk’ü anlatan düzeye uygun türkü ve marşları, anlamına uygun dinlerler. 7 temel sesi (do-re-mi-fa-sol-la-si) ve bu seslerin oktavını dizek üstünde tanırlar. Öğrencilerimiz sol anahtarında 7 temel sesi (do-re-mi-fa-sol-la-si), fa anahtarında ise 5 sesi (do-si-la-sol-fa) gösterebilir; nota vuruş değerleri üzerinde çalışma yapabilecek düzeye ulaşırlar.
Ritim aletleriyle ritim duygusu geliştirir; boyama resimleriyle müzik aletlerini tanır ve gruplandırılırlar (yaylı, vurmalı, üflemeli). Müzik dinletileri yolyla belirlenen bestecileri ve eserlerini tanırlar.
Spor Sanat Tasarım Akademisi'nde enstrüman eğitimi alan öğrenciler Bahar Konseri'nde performanslarını sergilerler.
Students question how they will plan & organize (colour, lines, shape, space etc) a given subject, and reflect their imagination in their work. They get inspiration from and make use of various writing sources, concepts and themes in making their work. They make use of measurements and proportions in placing objects in their work. They create 3D work using a variety of materials. They use the following elements in their visual arts work: Colour: various tones Form: cube, cylinder, pyramid, cone, sphere etc Line: horizontal, perpendicular, diagonal Shape: 2D geometric and organic They can talk about architectural elements in Turkish and other cultures, the importance in art of museums, galleries and other cultural heritage, types of art works (figurative, portrait, still life, landscape). They can comment on their own and others' art works. They may join the Ceramics & Art Club if they wish and are encouraged to take part in national and international competitions. 2. sınıf sanat öğrencileri belirlenen konuyu nasıl ifade edeceklerini, mekânı nasıl oluşturacaklarını, hangi renkleri, çizgiyi, biçimi/şekli ve formu kullanacaklarını sorgularlar. Çalışmalarına hayallerini yansıtırlar. Farklı yazılı kaynak, kavram ve temalardan esinlenerek görsel sanat çalışmalarını oluştururlar. Görsel sanat çalışmasında ölçü ve oran-orantıya göre objeleri yerleştirir; ön ve arka plan ilişkisini farkında olarak uygularlar. Farklı materyaller kullanarak üç boyutlu eserler üretirler.
Görsel sanat çalışmasını oluşturmada aşağıdaki sanat elemanlarını kullanırlar:
Renk: Ara renk
Form: Küp, silindir, piramit, koni, küre vb. üç boyutlu form
Çizgi: Dikey, yatay, diyagonal
Biçim/Şekil: İki boyutlu geometrik ve organik
Yerel ve farklı kültürlere ait mimari elemanları açıklarlar. Müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, ören yeri gibi mekânların sanat açısından önemini ifade ederler. Sanat eserinin türünü ifade edebilirler: figüratif, portre, natürmort ve peyzaj. Kendilerinin ve akranlarının çalışmalarındaki fikirleri ve duyguları yorumlarlar. Tercihleri doğrultusunda, yıl boyu süren Seramik ve Resim Kulübü'ne katılabilirler. Yıl içinde açılan ulusal ve uluslararası yarışmalara iştirak ederler.
They learn about the body and its movements, and can make use of strategies and tactics in games. They come to know how to make use of some equipment and technology to develop good behaviours for a healthy and active life. They engage in cooperative behaviour in group activities/sports, and tolerance of difference. They play traditional games in twos and groups, and perform basic national dances. They participate in modern dance, folk dance and other activities on special days and national holidays. Oyun ve Fiziki Etkinlik derslerimizde öğrencilerimiz vücudun bölümlerini ve tamamının hareketlerini açıklar, sportif oyunlarda basit stratejileri ve taktikleri oyun kuralları doğrultusunda kullanır hale gelirler. Aktif ve sağlıklı yaşam davranışları geliştirmek için çeşitli ekipman ve teknolojileri tanırlar. Oyun ve fiziki etkinliklerde işbirliğine dayalı davranışlar gösterirler. Farklılıklara karşı anlayış ve hoşgörü gösterirler. Eşli ve küçük gruplarda geleneksel çoçuk oyunlarını oynarlar. Kültürümüze ait basit ritimli dans çalışmaları yaparlar. Milli bayramlar, belirli gün ve haftaların kutlanışına, danslar ve oyunlarla katılım sağlarlar.
8
GRADE 3Students are provided with a wide range of materials (memoirs and biographies, fairy tales, short stories, magazine pieces, newspaper cuttings, poetry, legends) to do work and activities on in order to develop their four skills. The general aim is to develop their skills in synthesis/analysis, critical thinking, research & questioning, creating relationships, prediction, and evaluation. In listening/viewing and reading, activities such as describing & predicting events and outcomes, explaining main ideas, asking & answering questions, guessing meanings of new vocabluary, and criticizing, help to develop their mental skills. They write poems, letters and short descriptive pieces, and comment on cartoons. They take part in impromptu and prepared speaking activities and the discussions that arise out of these. The prepare visuals. They continue to develop their vocabulary through synonyms/antonyms, homonyms, proverbs and expressive language. In addition to adjectives and nouns, they learn about verbs and pronouns. They read 22 books throughout the year, do activities on these, and meet and have workshops with selected writers. Öğrencilerimiz üçüncü sınıfta Türkçe dersinde disiplinler arası ilişkilendirme, zenginleştirme ve derinleştirme boyutunda hazırlanan farklı metin türleri (anı, masal, hikâye, dergi, gazete, şiir, efsane, biyografi) aracılığıyla dinleme/izleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında çalışmalar ve etkinlikler yaparlar. Yapılan çalışmalarda düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesi amaçlanır.
Dinleme/İzleme ve okuma alanlarında yapılan çalışmalarda konuyu tahmin etme ve belirleme, olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunma, metni ana hatlarıyla anlatma, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin etme, ana fikrini/ana duygusunu belirleme, 5N1K ve metin çözümleme sorularına cevap verme, farklı başlıklar önerme ve dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade etme çalışmaları yaparlar.
Hazırlıksız konuşmalar ve çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşma çalışmaları ile sınıf içindeki tartışmalara katılırlar. Şiir, mektup veya anı yazarlar. Yaratıcı yazma çalışmaları yaparlar. Karikatür yorumlarlar. Görsel sunu hazırlarlar.
Eş anlamlı, zıt anlamlı, sesteş kelimelerin yanı sıra atasözü ve deyimleri öğrenerek sözcük dağarcıklarını geliştirirler. Adlar ve ön adlara ek olarak adılları ve eylemleri öğrenirler.
Öğretim yılı boyunca yirmi iki kitap okurlar ve etkinliklerini yaparlar. Seçilen kitapların yazarlarıyla biraraya gelerek söyleşi yapma ve atölye etkinliklerine katılma fırsatı bulurlar.

These students read and write three- and four-digit numbers. They can count upawrs from any given numer up to 1000 in ones, tens and hundreds. They know the place values of digits and can round numbers to the nearest ten and hundred. they make increasingly complex patterns with numbers. They understand the concept of even and odd natural numbers. They can read and write Roman numerals to 20. They do simple and 'carry over' addition with three-digit numbers, simple and 'borrowing' operation in subtraction, multiply three-digit numbers, and develop strategies for mental addition and subtraction. They can divide a one-digit number into a two-digit number with and without 'remainder'. They do shortcut division into 10 and 100, and understand the relationship between dividend, divisor, quotient and remainder. They can solve problems requiring two operations. They learn unit fractions. They can compare and talk about the facets, edges, corners and characteristics of the cube, square prism, rectangular prism, triangular prism, cylinder, cone and sphere. They complete a symmetrical shape of which any part is given with respect to the vertical or horizontal symmetry axis, define point, straight line, ray and angle and describe the relations between meters and centimeters and write them in terms of each other. They know about kilometres, where they are used and their relationship with metres. They calculate the perimeter length of shapes. They can measure the area of shapes using non-standard materials. They know time in minutes and hours, and measure weight in grams and kilograms. they can measure liquids in litres and half-litres. they know graphic forms, can comment on them, and create frequency and score tables. Mathematics projects allow them to relate their mathematical information to everyday life, research and think critically. 3.sınıfta öğrencilerimiz üç basamaklı ve dört basamaklı sayıları okur ve yazarlar.1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayarlar. Sayıların basamak adlarını ve değerlerini belirtirler. Sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlarlar. Sayı örüntüsünü genişletir ve oluştururlar. Tek ve çift doğal sayıları kavrarlar. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazarlar. Üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemi yaparlar. Toplama işleminin özellklerini kavrarlar. Onluk bozmayı gerektirecek ve gerektirmeyecek çıkarma işlemleri yaparlar. Zihinden toplama ve çıkarma stratejilerini geliştirirler. İki ve üç basamaklı sayılarla çarpma işlemi yaparlar. İki basamaklı sayıları bir basamaklı sayılara kalansız ve kalanlı bölerler. 10'a ve 100'e kısa yoldan bölme işlemi yaparlar. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark ederler. İki işlem gerektiren problem çözer ve kurarlar. Birim kesir kavramını öğrenir, bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını bulurlar. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini, köşelerini, ayrıtlarını belirtir, benzer ve farklı yönlerini açıklarlar. Bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre tamamlarlar. Noktayı, doğruyu, ışını ve açıyı tanırlar. Metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbiri cinsinden yazarlar. Kilometreyi tanır, kullanım alanlarını belirtir ve kilometre ile metre arasındaki ilişkiyi fark ederler.Şekillerin çevre uzunluğunu hesaplarlar. Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçerler. Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazarlar. Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçerler.Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yaparlar. Grafik türlerini tanırlar, yorumlarlar, çetele ve sıklık tablosu oluştururlar. Belirli aralıklarla verilen matematik projeleriyle öğrencilerimiz konuları günlük hayatla ilişkilendırme eleştirel bakış açısı kazanma ve araştırma yapma becerileri kazanırlar.Within the framework of the Ministry of Education curriculum, we support learning with interdisciplinary and differentiated work. The students complete laboratory work and projects. There are three fundamental themes: System and Interaction (units on the five senses, electrical devices, force, Earth), Change (units on matter, sound and light around us) and Balance (world of living things). In the first of these, students learn about humans' five senses, research living creatures with other senses and draw comparisons, what electrical applances are used and how in their immediate environment, sources of electricity, various forms of battery and how these are used, the various forms of energy around us, creating a simple electrical circuit. They explain how motion occurs and various aspects of force (friction, magnetic, and gravity). They know how simple machines operate. They learn about the makeup of Earth, create models of its various layers, and learn its continents and oceans. Under the second theme, Change, they recall their previous learning on characteristics, states and classifications of matter, they learn about alloys, the role of light in seeing and sound in hearing, light & sound sources, light refraction and absorption, and to classify objects based on transparency. In the World of Living Things, having reviewed the previous year's work, students learn about shared features of living creatures, analyse living creatures from various ecosystems and the relationships among living creatures. The students have the opportunity to display and explain their various projects to others in the school community and go on various school outings during the year. show th 3.sınıfta Fen Bilimleri dersi MEB müfredat kazanımlarının yanında bu ders farklılaştırılmış etkinliklerle disiplinler arası ilişkilendirme, zenginleştirme ve derinleştirme boyutunda hazırlanan planlama doğrultusunda işlenir. Laboratuvar ortamında süreci destekleyen deneyler yapılır ve konularla ilişkili olarak projeler hazırlanır. Üniteler üç tema altında toplanır. Sistem ve Etkileşim teması altında “Beş Duyumuz, Elektrikli Araçlar, Kuvveti Tanıyalım, Gezegenimizi Tanıyalım” üniteleri; Değişim teması altında “Maddeyi Tanıyalım, Çevremizdeki Işık ve Sesler ”; Denge teması altında ise “ Canlılar Dünyasına Yolculuk” üniteleri işlenir.
Öğrencilerimiz Beş Duyumuz ünitesinde duyu organlarını ve görevlerini öğrendikten sonra farklı duyu organlarına sahip canlıları araştırırlar, duyu organlarının işlevlerini karşılaştırırlar.Elektrikli Araçlar ünitesinde çevrelerindeki elektrikli araçları gözlemlerler, bu araçların kullanım amaçlarını
ve kullandığı elektrik kaynaklarını ayırt ederler; pilleri tanıyarak pillerin çeşitli cihazların çalıştırılmasında nasıl kullanıldığını keşfederler. Çevremizdeki enerji çeşitlerini fark ederler, basit elektrik devresini deney yaparak kurarlar . Kuvveti Tanıyalım ünitesinde çevrelerindeki hareketli varlıklarınhareket özelliklerini ve kuvvet çeşitlerini açıklarlar. (sürtünme, manyetik, yer çekimi).Basit makineleri tanırlar. Gezegenimizi Tanıyalım ünitesinde Dünya'nın şeklini ve katmanlarını modelleyerek açıklarlar, Dünya'nın oluşumunu, konumunu ve etkisini , Dünya üzerindeki kıtaları ve okyanusları öğrenirler. Madde konusunda, maddenin nitelenebilir özelliklerini. maddenin hallerini hatırlarlar. Ayrıca maddeleri özelliklerine göre sınıflandırırlar. Karışımları öğrenirler. Işık ve ses ünitesinde ışığın görmedeki rolünü, ışık ve ses kaynaklarını, sesin işitmedeki rolünü, yansıma ve soğurma kavramlarını, maddeleri oşık geçirgenliğine göre sınıflandırmayı öğrenirler. Canlılar ünitesinde bir önceki yıl öğrenilen konu tekrarından sonra canlıları sınıflandırırlar, ortak özelliklerini açıklarlar, farklı eko sistemlerdeki canlı türleri ve canlılık ilişkilerini analiz ederler. Öğrencilerimiz, bilimsel süreçleri sergileyecekleri ve grup çalışmasıyla ortaya çıkan projelerini Bilim Şenliği kapsamında ailelerine ve okul toplumuna sunma fırsatı bulurlar. Üniteleri destekleyen gezilere ve atölye çalışmalarına katılarak edindikleri bilgileri pekiştirirler.
We work within the Ministry of Education curriculum and support this with interdisciplinary and differentiated learning. We have three general themes: 'School Excitement', 'My Unique Home', and 'Yesterday, Today and Tomorrow'. Our topics are chosen with the fundamental aims of fostering skills in our students that will help them come to know their societal and natural environments, how they can adapt themselves to these and the principles needed to live in them. We try therefore to create opportunities for them to observe and investigate their surroundings in order for them to know themselves and their place as an individual in these environments, understand and develop interest in events around them, discover ways to live better, and to become familiar with things around them and how to make use of these. Their work involves projects on such topics as preparing layouts of the class and school, researching the school's history, democratically discussing the school's needs, neighbourhood realtionships, saving in the home, being methodical, seasonal foods & growth conditions for various fruits and vegetables, conscious consumption, directions, traffic rules, safety and accident prevention, shared public spaces, their immediate historical, natural and touristic environment, learning about Atatürk, and taking reponsibility for relationships between humans and the natural environment. We organize school outings to support their learning. 3. Sınıf Hayat Bilgisi dersinde MEB müfredatı uygulanır. Müfredatı destekleyerek bu derste farklılaştırılmış etkinliklerle disiplinler arası ilişkilendirme, zenginleştirme ve derinleştirme boyutunda planlama yapılır. Yıl boyunca bu derste öğrencilerin; “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam”, “Dün, Bugün, Yarın” ünitelerindeki kazanımlara ulaşmaları hedeflenir. Hayat Bilgisi dersinin konuları, çocukların doğal ve toplumsal çevrelerini tanımalarına, içinde bulundukları bu çevrelere uyum sağlamalarına yönelik becerilerin kazandırılması esas alınarak seçilir. İnsan, yaşamak için hem doğal, hem de toplumsal çevrenin bazı ilkelerini öğrenmek zorundadır. Bu derste çocuğa içinde bulunduğu doğal ve toplumsal çevre inceletilerek; kendini tanıma, çevreyi ve çevrede meydana gelen olayları anlama, daha iyi yaşama yollarını bulma, çevredeki eşyaların yerlerini ve bunların nasıl kullanılacağını bilme, bireyin yakın çevresi ile ilgili günlük olaylara ilgi duyma, toplu yaşamın önemini kavrama, toplumun istediği davranışları gösterme, sağlıklı ve düzenli yaşama alışkanlıklarını kazanma gibi bireyin yaşadığı çevreyi daha iyi tanıması ve bu çevre ile uyumlu biçimde yaşayabilmesi için gerekli bilgi ve alışkanlıkların kazandırılmasına çalışılır. Atatürk’ü tanıyan ilke ve inkılaplarını benimsemiş, demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, öğrendikleri bilgileri günlük hayatları ile ilişkilendirip beceri haline getirmiş bireyler haline gelmeleri hedeflenmektedir. 3. sınıf seviyesinde öğrencilerden; sınıfın ve okulun krokisini çizme, okulun tarihini araştırma, okula
ilişkin istek ve ihtiyaçlarını demokratik yollarla ifade etme, komşuluk ilişkileri, evde tasarruf, planlı olma, mevsimlereözgü yiyeceklerle beslenme, bilinçli tüketici özellikleri, trafik işaretleri, yakın çevresinde meydana gelebilecekkazalar, milletin ortak kullanım alanları ve araçları, yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerler,Atatürk’ün kişilik özellikleri, yön bulma, meyve ve sebzelerin yetiştirilme şartları, insan ve çevre etkileşiminin sonuçları ile doğa ve çevreyi korumakonusunda sorumluluk alma gibi konular hakkında bilgi, beceri ve değer
sahibi olmaları yönünde çalışmalar yapılır. Hedeflenen kazanımlara ulaşmak ve pekiştirmek adına temalarla bağlantılı şehir içi geziler düzenlenir.
In Grade 3, students now possess a great deal of competence and confidence in their English use across all four communicative skills. Reading texts become more complex allowing students to identify, compare, contrast and discuss story elements (character actions and traits, setting and plot sequence) in fictional texts. Students are able to recognize and use non-fiction text features (contents page, index, glossary, sidebars, charts and labelled diagrams) to establish meaning whilst reading. Students are able to adapt what is learnt from such extensive reading to enhance their writing across a range of genres. With such English exposure, students now have a great deal of vocabulary to support their speaking. Question and answer sequences along with dialogue are greatly extended. Basic grammar structures continue to develop organically through such intense exposure to English across a range of forms. The range of CBL (Content Based Learning) topics continue to extend thereby allowing students to develop their general knowledge through and in English. In order to continue a form of assessment that provides an International benchmark, students are given the opportunity to take the Cambridge YLE Movers Exam. Towards the end of the academic year students become more autonomous learners and are able to participate independently in activities, such as the Brainbuster Challenge and Scavenger Hunts, with a focus on supporting and learning from each other.Students research topics they are interested in on the internet. They understand the methods of searching for information and the importance of acknowledging sources. They can order and present information on a topic they have researched. They know how to add pictures, graphics, and video to presentations and animate these, and organize slide order and timing. They understand online communication tools and learn how to communicate with people using these. They have an e-mail address and can personalize this, and share presentations they have prepared via this mail with their teacher. The can discuss the rights and responsibilities aspects of digital citizenship. They can explain the principles of algorithms. They become aware of the existence of shortcuts to problem-solving that exist in algorithms they create using online block-based programming and use the cyclical structure of algorithms. They create flow charts and explain their components. In word processing, they can create the flow chart for an algorithm to solve a problem. Öğrenciler, istenen konuda internette arama yaparlar. Doğru bilgiye ulaşma yöntemlerini ve kaynak göstermenin önemini açıklayabilirler. Yaptıkları aramalarla içeriğini oluşturacakları bir konunun sunumu hazırlarlar. Sunumu biçimlendirir; tablo, resim ve videolar ekler ve bunlara animasyonlar tanımlarlar. Slayt zamanlamaları ve geçişlerini planlarlar. Çevrim içi iletişim araçlarını tanırlar. İnternet ve elektronik posta aracılığıyla insanlarla iletişim kurulabileceğini öğrenirler. Bir e-posta hesabı sahibi olurlar. E-posta ayarlarını yapar, hesabı kişiselleştirirler. Hazırladıkları bir sunumu, elektronik posta yolu ile öğretmen ile paylaşırlar. Dijital Vatandaşlığı “hak ve sorumluluklar” boyutu ile tartışırlar. Algoritma kavramını açıklayabilirler. Çevrim içi blok tabanlı yazılımlar aracılığıyla kurdukları algoritmalarda problemin çözümü için daha kısa yollar olduğunu fark etmenin yanı sıra döngü yapısını kullanırlar. Akış şeması ve bileşenlerini açıklarlar. Kelime işlemci programında, bir problemin çözümü için gereken algoritmaya akış şeması oluştururlar.
In both speaking and singing, students behave correctly in terms of performing together. They know how to perform music associated with special days, weeks, festivals, and music associated with Atatürk. They can accompany music with rhymthic instruments. They sing Turkish songs and traditional airs and understand the rise and fall and holding of notes. Students who choose the Music Club and/or join the Işık Sports, Arts & Design Academy for musical training perform at the Spring concert. Our school choir has been a winner internationally, so students who are chosen for the choir have extra study time and the opportunity to compete both at home and abroad. Öğrencilerimiz, Müzik dersinde konuşurken ve şarkı söylerken seslerini doğru kullanıp birlikte söyleme kurallarına uyarlar. Belirli gün, haftalar ve Atatürk ile ilgili düzeyine uygun müzikleri doğru hız ve gürlükte anlamına uygun söylerler. Oluşturdukları ritim çalgısıyla dinledikleri ve söyledikleri müziğe eşlik ederler. Oyunlarla kendi kültüründen şarkı ve türküler söylerler. Seslerin yüksekliklerini, sürelerin uzunluk ve kısalıklarını ayırt ederler.
Müzik kulüplerine seçilen ve Spor Sanat Tasarım Akademisi'nde enstrüman eğitimi alan öğrenciler, Bahar Konseri'nde performanslarını sergiler.
Çok sesli yarışmalarda ödüller almış okul koromuza seçilecek öğrenciler, yurt içi ve yurt dışında yapılan yarışmalara katılır. Seçilen öğrenciler koro çalışmalarına yoğunluk vermek için ek çalışmalar yapar.
Students have the opportunty to gain access to topical written, visual and spoken resources, and develop opinions/ideas based on these. In drawing based on observation, in addition to geometric shapes, they draw organic materials such flowers, leaves, seashells. They begin to use middle ground as well foreground & background. They use attaching/detaching and moulding with various materials to create 3D objects. In their work, they use the following elements: Colour: warm and cold Space: positive/negative (fullness/emptiness) Balance: symetric/asymmetric Contrast: Dark/light and contrast They explain how art in all its forms reflects its time and culture. They regularly visit galleries, artists' workshops, historical places. They can explain the relationship between material, form and function in art works. They can indicate the artistic elements and design principles and comment on artworks. They may join the Ceramics & Art Club if they wish and take part in national and international competitions. 3. sınıf sanat öğrencileri güncel sözlü, yazılı ve görsel kaynaklara ulaşabilecekleri ortamlara girme fırsatı elde ederler. Bu kaynaklara dayalı fikirler geliştirirler. Gözleme dayalı çizimlerinde geometrik biçimlerin yanı sıra çiçek, yaprak, deniz kabuğu gibi organik biçimleri de kullanırlar. İki boyutlu çalışmalarında ön ve arka planının yanı sıra orta planı da kullanırlar. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet uygulama yoluyla farklı malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaratırlar.
Görsel sanat çalışmalarını oluştururken aşağıdaki sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanırlar:
Renk: Sıcak, soğuk
Mekân: Pozitif-negatif (doluluk-boşluk)
Denge: Simetrik,asimetrik
Kontrast: Koyu-açık ve zıt
Sanat eserleri ile geleneksel sanatların farklı kültürleri ve dönemleri nasıl yansıttığını açıklarlar. Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri gibi mekanlara planlı ve programlı ziyaretler yaparlar. Sanat eserlerinin madde, form ve fonksiyonu arasındaki ilişkiyi açıklayabilirler.
Sanat eserlerinde, sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini gösterirler.
İnceledikleri sanat eseri hakkındaki yargı ortaya koyarlar. Tanımlama, çözümleme, yorumlama ve yargı aşamaları hakkında bilgi sahibi olurlar. Tercihleri doğrultusunda, yıl boyu süren Seramik ve Resim Kulubü'ne katılabilirler. Yıl içinde açılan ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.
Students change position and move with increasing agility and bodily self-confidence. They control objects with greater skill. They play games and do physical activities alone & together in a safe place and manner. They learn how to solve problems/overcome obstacles together and use various pieces of equipment for a healthy and active life. Öğrencilerimiz yer değiştirme hareketlerini artan bir çeviklikle yaparlar. Nesne kontrolü gerektiren basit stratejileri uygulayabilirler. Oyun ve fiziksel etkinliklerde kendileri ve arkadaşları için güvenli bir ortamda çalışırlar. Oyunlarda karşılaştığı problemlere eş veya gurupla çözümler önerirler. Öğrencilerimiz özgüven içinde hareket ederler. Aktif ve sağlıklı yaşam için çeşitli ekipmanları kullanırlar.
9
GRADE 4Students continue to develop their Turkish as we add to the materials (memoirs and biographies, fairy tales, short stories, magazine pieces, newspaper cuttings, cartoons, poetry) and methods used in previous grades. They continue to do work (based on these sources) such as inferring/predicting on content, theme and vocabulary, q/a on content, summarizing content, learning about introduction, body and conclusion, distinguishing fact from fiction, comparing content and main characters. They write/complete short stories, poems, and descriptive texts. They develop their knowledge of literal, metaphoric and phrasal language, and use punctuation correctly. They learn to use abbreviations and basic conjunctions. They continue to learn word forms (nouns, pronouns, prefixes, and verbs). They read 10 books throughout the year, do evaluatory work on them and meet selected authors. Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz ilk üç sınıfta edindikleri kazanımları yaş seviyesine uygun olarak geliştirirler. Bu doğrultusunda farklılaştırılmış etkinliklerle ve disiplinler arası ilişkilendirme, zenginleştirme ve derinleştirme boyutunda farklı türde hazırlanmış metinler aracılığıyla ( Anı, masal, hikâye, dergi, gazete, şiir, karikatür, efsane, biyografi ) dinleme/izleme, okuduğunu anlama, konuşma ve yazma alanlarında çalışmalar yaparlar. Metnin konusunu tahmin etme/ bulma, anafirini / ana duygusunu bulma, metinle ilgili çıkarımda bulunma, metnin içeriğini değerlendirme, metinle ilgili sorulara cevap verme, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin etme, okuduklarını ana hatlarıyla anlatma, metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini belirleme, gerçek ve hayal unsurlarını ayırt etme, kahramanların özelliklerini karşılaştırma, metinler arası karşılaştırma yapma, okuduğunu metinle ilgili düşüncelerini ifade etme çalışmaları yaparlar. Yazma çalışmaları kapsamında şiir, hikaye edici metin, bilgilendirici metin, hayali ögeler barındıran kısa metin yazarlar. Gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri öğrenerek söz varlıklarını geliştirirler. Noktalama işaretlerini ve büyük harflerin kullanımını yazılarında kullanırlar. Kısaltmalar ve yazımı, " de" ve " ki" bağlacının kullanımını öğrenirler. Kelime türlerinden adlar, ön adlar, adıllar, eylemleri ve özelliklerini öğrenirler. Cümlenin ögelerini fark ederler. Öğretim yılı boyunca seçilen on kitabı okurlar ve kştap değerlendirme çalışmalarıı yaparlar. Belirlenen kitapların yazarlarıyla söyleşi yapma fırsatı bulurlar.

Students read and write 4-, 5- and 6-digit numbers and count in 100s and 1000s to 10,000. They know and can work out the place values of digits within the numbers. they can round off 4-digit numbers to the nearest 10 or 100. They can use the 'greater than/less than' symbol to put numbers of up to 6 digits into size order, and can create and explain number patterns. They can do addition & subtraction with 4-digit numbers. They can estimate answers using mental arithmetic. They can multiply 3-digit by 2-digit numbers and learn shortcuts and different ways of doing this. They can divide 2-digit into 3-digit numbers. They learn the rule for dividing by 2, 5 and 10. They solve problems requiring all four operations. They know proper, improper and mixed fractions, and can model, compare and order them. They can compare three fractions of equal denominator and they can do addition and subtraction for fractions of equal denominator. They can indicate the given fraction amount of a whole. They can name the edges and corners of triangles, squares and rectangles, classify triangles by length of side, create the cube from its opened form, use outlines on squared paper to create simple structures, draw the mirror image of geometric shapes. They know the plane and can give examples. They name right, obtuse and acute angles, and can show them with symbols, draw and measure them. They know centimetres, millimetres, metres and kilometres and their relationships to each other. They can measure the perimeter of geometric shapes and calculate their areas in units squared. They can do minute/hour, minute/second, year/month/week, month/week/day, tonne/kilogram, kilogram/gram, gram/milligram, and litre/millilitre conversions. They learn about graphs, can draw and explain them. Mathematics projects throughout the year help them with their research and creative thinking skills. 4. Sınıfta öğrencilerimiz 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazarlar,10 000’e kadar yüzer ve biner sayarlar, 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve çözümlerler, dört basamaklı sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlarlar, en çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralarlar, belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklarlar. Dört basamaklı ayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yaparlar. İşlem sonuçlarını tahmin ederler. Zihinden toplama ve çıkarma stratejilerini uygularlar. Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarparlar. Kolay çarpma stratejilerini ve farklı çarpma yöntemlerini öğrenirler. Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara bölerler. 2,5 ve 10'a bölünebilme kuralını öğrenirler. Dört işlem gerektiren problem çözer ve kurarlar. Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterirler. Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralarlar. Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirlerler. Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırırlar. Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yaparlar. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirirler, üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırırlar. açınımı verilen küpü oluştururlar.izometrik ya da kareli kâğıda eş küplerle çizilmiş olarak verilen modellere uygun basit yapılar oluştururlar. Ayna simetrisini, geometrik şekiller ve modeller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu ve verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizerler. Düzlemi tanır ve örneklendirirler. Dar açı, dik açı, geniş açı, doğru açıyı isimlendirir, sembolle gösterir, çizer ve ölçümünü yaparlar. Uzunluk ölçme birimleri arasındaki ilişkileri açıklar ve birbiri cinsinden yazarlar ( m, cm, mm, km).Geometrik şekillerin çevre uzunluklarını hesaplarlar. Geometeik şekillerin alanlarını birimkare cinsinden hesaplarlar. Saat-dakika, dakika-saniye, yıl-ay-hafta, ay-hafta-gün arasındaki dönüştürmeler yaparlar. Ton-kilogram, kilogram-gram, gram-miligram, Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbirine dönüştürürler. Grafik çeşitlerini öğrenirler, çizerler ve yorumlarlar. Öğretim yılı boyunca verilen matematik projeleri ile araştırma, yeni bilgiler edinme, konuları ilişkilendirme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri desteklenir.In addition to the Ministry of Education curriculum, we engage in cross-disciplinary and differentiated learning. Lessons are formulated to encourage students' skills in problem-solving, argument devlopment, project work, and cooperation-based learning. To make learning permanent and meaningful, we try to create a research & question mindset, and learning enivronments both in-school and out-of-school (science centres, museums, aquariums, zoos, planetariums, botanical gardens etc). We work based on the following themes: System & Interaction (human body systems, effects of force, and simple electric circuits), Change (matter, & lighting and sound technologies past and present), Balance (microscopic life and our environment, and Earth's movement). Our fundamental aim is to develop their skills in science literacy, reasoning, analytical thinking and data reading, and though experimentation, teach them to adopt a reasoned approach to problem-solving. They have the opportunity to display and discuss their project work during the school's Science Festival. 4.sınıfta Fen Bilimleri dersi MEB müfredat kazanımlarının yanında bu ders farklılaştırılmış etkinliklerle disiplinler arası ilişkilendirme, zenginleştirme ve derinleştirme boyutunda hazırlanan planlama doğrultusunda işlenir. Dersler, öğrenciyi temel alan öğrenme ortamlarında problem, proje, argümantasyon,iş birliğine dayalı öğrenme vb. yürütülür. Öğrencilerin bilgiyi anlamlı
ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf/okul içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanır. Bu bağlamda okul bahçesi, bilim
merkezleri, müzeler, planetaryumlar, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, doğal ortamlar vb. faydalanılır. Yıl boyunca bu derste öğrencilerin; Sistem ve Etkileşim teması altında “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim, Kuvvetin Etkileri, Basit Elektrik Devreleri” üniteleri; Değişim teması altında “Maddeyi Tanıyalım, Geçmişten Günümüze Aydınlatma ve Ses Teknolojileri”; Denge teması altında ise “Mikroskobik Canlılar ve Çevremiz, Dünyamızın Hareketleri” ünitelerindeki kazanımlara ulaşması hedeflenir. Fen okur – yazarı olması, bilimsel düşünmesi, analiz yapması, sorgulaması, veri yorumlaması, deneysel çalışmalara katkıda bulunması ve bilimsel süreç becerilerini ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip karşılaşılan sorunlara çözüm üretmesi hedeflenir.Öğrencilerimiz, bilimsel süreçleri sergileyecekleri ve grup çalışmasıyla ortaya çıkan projelerini Bilim Şenliği kapsamında ailelerine ve okul toplumuna sunma fırsatı bulurlar.
Social Sciences works according to the Ministry of Education curriculum, and this is complemented by interdisciplinary work and differentiated learning. The structure is based on learning information, skills and values as a whole. We work around seven themes: Individual & Society, Culture and Heritage, People, Places and Environments, Science Techonolgy & Society, Production, Distribution & Consumption, Active Citizenship, and Global Links. Learning involves the basic principles of Social Sciences such as locality, topicality, interdisciplinary work, reflective questioning, correlation of past-present-future, and time-continuance-change and adaptability. Linked to current events inside and outside the school, the students are encouraged to explore and reflect on real-life social problems and dilemmas. Students come to be aware of scientific methods employed by social scientists (geographers, historians etc). Through activities for special days, festivals, national days & weeks, students develop national consciousness and historical sensitivity. We place importance on school trips and outings and visit exhibitions, factories, archaelogical sites, workshops, museums and historical sites in the school's environs. We also support learning with literary works such as legends, fairy tales, folk tales, proverbs, traditional songs and poetry, and encourage students in their reading of novels, short stories, memoirs & historical novels, travelogues, and comic works. 4. sınıfta Sosyal Bilgiler dersinde MEB müfredatı uygulanır. Müfredatı destekleyerek bu derste farklılaştırılmış etkinliklerle disiplinler arası ilişkilendirme, zenginleştirme ve derinleştirme boyutunda planlama yapılır. Öğrenme alanları, birbiri ile ilişkili bilgi, beceri ve değerlerin bir bütün olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden disiplinler arası bir yapıdadır. Sosyal Bilgiler Dersi 7 öğrenme alanından oluşur. Bu alanlar: .Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, İnsanlar, Yerler ve Çevreler, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Üretim, Dağıtım ve Tüketim, Etkin Vatandaşlık, Küresel Bağlantılar'dır. Kazanımların gerçekleştirilmesinde “yerellik, güncellik, disiplinler arası, yansıtıcı sorgulama, geçmişbugün-gelecek bağlantısı, zaman-süreklilik-değişim ve esneklik” gibi Sosyal Bilgiler öğretiminin temel ilkeleri dikkate alınır. Okulun içindeki ve dışındaki olaylardan yararlanılarak öğrenciler sık sık gerçek hayat problemleri ve çelişkili durumlarla karşılaştırılmalı ve karşılaştıkları sosyal problemler üzerine yansıtıcı düşünmeleri sağlanır. Öğrencilerimize, sosyal bilimcilerin (coğrafyacının, tarihçinin vb.) kullandıkları bilimsel yöntemler sezdirilir.Millî ve dinî bayramlar, mahallî kurtuluş ve kutlama günleri, önemli olaylar, belirli gün ve haftalardan yararlanılarak öğrencilerin tarihsel duyarlılığı ve milli bilinçleri geliştirilmeye çalışılır. Sosyal Bilgiler öğretiminde okul dışı ortamlardan da faydalanmaya önem verilir. Bu çalışmalar
okulun yakın çevresinden, fabrikalara, sergilere, arkeolojik kazı alanlarına, atölyelere, müzelere ve tarihî mekânlara (tarihî yapılar, anıtlar, müze-kentler, sanal müze gezisi vb.) yöneliktir.Efsane, destan, masal, atasözü, halk hikâyesi, türkü ve şiir gibi türlerden yararlanılarak Sosyal Bilgiler dersi
edebî ürünlerle desteklenir. Öğrencilerimize; konuları sevdirecek roman, tarihî roman, hikâye, hatıra, gezi yazısıve fıkra gibi edebî ürünler okumaya teşvik edilir.
In order to prepare students for the demands placed on them in later years, Grade 4 begins to emphasize the more formal structures and patterns for learning grammar and writing. Students experience an expansion of their general knowledge across a range of subjects including World History, Geography, Science, Mathematics and Art. Learning is supported by a greater focus on real life situations and CBL (Content Based Learning) topics. As students mature so does the content and length of the material they are exposed to. Students become more autonomous learners as they are put in situations where they are able to structure their own learning. As a result, students develop a range of skills such as independence, teamwork, problem-solving, responsibility, research and presentation. This style of learning integrates all four communicative skills in a complementary way. Students now have the skills necessary to read more demanding texts in the form of authentic extended novels such as The Giraffe, the Pelly and Me by Roald Dahl. Writing becomes more varied, complex and structured as students are now able to combine a range of new grammar structures and an expanded vocabulary within a single text across different genres. Students participate in trips and activities, such as Orienteering and World Fair Day, that challenge their English and the skills acquired throughout the year. At this level, students are able to take the final stage of the Cambridge YLE English Exam. Parents are able to witness student progress through the annual Learn & Tell event where students become teachers and parents become students!Students regularly use e-mail and Google Classroom. They learn about Google Drive (cloud storage services), online work processing and presenting programmes. They work together on documents online, and share their work in Google Drive and Classroom. Using Google Sites, they can set up and personalize a basic website. They learn about computer hardware, working principles, and communications systems. In terms of digital citizenship, they can discuss the digital aspects of communication and the positive and negative aspects of online communication. Having discussed various aspects of digital citizenship, they create a concept map. They create games using coding programmes. They can explain the concept of creating games digitally and know the steps to be taken in their creation. When using coding programmes, they develop algorithms using decision and loop structures. Öğrenciler aktif olarak Google E-posta (Gmail) ve Classroom hizmetlerini kullanırlar. Google Drive (bulut depolama hizmeti), çevirim içi kelime işlemci ve sunum programları ile tanışırlar. Aynı doküman üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği içinde çalışmalar yürütürler. Çalışmalarını Google Drive ve Classroom üzerinden paylaşırlar. Google Sites üzerinde başlangıç seviyesinde bir web sayfası oluşturup kişiselleştirirler. Bilgisayar donanımı, çalışma prensibi ve işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Dijital vatandaşlık nosyonu kapsamında iletişimin dijital boyutunu, çevrim içi ortamda iletişim kurmanın olumlu ve olumsuz yanlarını tartışırlar. Kavram haritası oluştururken dikkat edilmesi gereken adımları öğrenip dijital vatandaşlığın boyutları ile ilgili kavram haritası oluştururlar. Öğrenciler kodlama programı aracılığıyla kendi oyununu tasarlarlar. Dijital oyun tasarımı kavramının ne olduğunu açıklayabilir ve oyun tasarlarken dikkat edilmesi gereken adımlara karar verirler. Kodlama programı kullanırken karar yapıları ile döngü yapıları içeren algoritmalar geliştirirler.

Students continue their music lessons according to the physical, acoustic and rhythmic nature of their chosen instruments: flute, clarinet, violin, violincello, piano, guitar and percussion instruments. They practise note work, scales and technical control of their instruments, and learn about famous performers and composers who worked with the instrument. They build their repertoire throughout the year and perform in public. Our school choir has been a winner internationally, so students who are chosen for the choir get together regularly for practice and have the opportunity to compete both at home and abroad. Müzik derslerinde öğrencilerimiz fiziksel, işitsel, ritmik özelliklerine göre farklı enstrüman branşlarına ayrılırlar. Müzik dersleri bu branşlar dahilinde yürütülür. Öğrencilerimizin eğitimini alacağı enstrümanlar şunlardır: flüt, klarnet, keman, viyolonsel, piyano, gitar ve perküsyon. Öğrencilerimiz, bu enstrümanları çalarken solfej ve teknik eğitimi alırlar. Müziklerdeki gürlük ve hız değişikliklerini fark ederler. Bunun yanı sıra, enstrümanlarıyla ilgili önemli bestecileri ve eserlerini de tanırlar.
Enstrüman çalan öğrencilerimiz yıl boyunca öğrendiklerini portfolyo sunumlarında sergilerler.
Çok sesli yarışmalarda ödüller almış okul koromuza seçilecek öğrenciler, yurt içi ve yurt dışında yapılan yarışmalara katılır. Koroya seçilen öğrenciler düzenli olarak bir araya gelerek bu yarışmalara ve etkinliklere hazırlanır.
In creating art works, students move correctly through the creative process. They brainstorm, synthesize ideas, design and create models of the final work. They choose materials that will serve to unify their compositions and reflect design principles and artistic elements. They can create depth effects on a 2D surface and in drawing what they observe, they start using outlines and shading. They create 3D work using a variety of materials. They use the following elements and principles: Colour: tones, shades, dark and light Texture: natural & artificial Colour value: degree, strength, and shade of colour Variety: use of varied artistic elements to create interest They explain the role of artists and craft workers. They compare some elements of architectural structures in Turkish and other cultures. In addition to Turkish art work, they can compare art work from at least two other European or African cultures in terms of form, materials, theme and technical aspects. They can list professions in visual arts, explain differences between realist, abstract and figurative art works and how personal preferences vary in art. They know about and obey ethics in art: not copying others' work, objectivity in criticism and 'owning' their own work. They may join the Ceramics & Art Club if they wish and we encourage them to take part in national and international competitions. 4. sınıf sanat öğrencileri görsel sanat çalışması oluştururken biçimlendirme basamaklarını kullanırlar. Beyin fırtınası ile başlayıp, fikirleri sentezleme, tasarlama, eskiz yapma ve görsel sanat çalışmasını oluşturmaya kadar devam eden süreci bilir ve uygularlar. Görsel sanat çalışmalarında kompozisyon birliğini oluşturmak amacıyla seçimler yaparlar. Kompozisyon oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini çalışmalarına yansıtırlar. İki boyutlu yüzey üzerinde derinlik etkisi oluştururlar. Gözleme dayalı çizimlerinde kontur çizgisini ve gölgeleme tekniklerini kullanmaya başlarlar. Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu eserler yaratırlar.
Görsel sanat çalışmalarını oluştururken aşağıdaki sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanırlar:
Renk: Rengin türleri, açık, koyu, yoğun
Doku: Gerçek, yapay
Değer (valör): Bir rengin şiddeti, derecelendirme ve gölgelendirme
Çeşitlilik: Bir veya birden fazla sanat elemanının ilgi yaratmak için bir arada kullanılması
Sanatçı ve zanaatkârın rollerini açıklarlar. Yerel ve farklı kültürlere ait mimari yapıların belirgin özelliklerini karşılaştırırlar. Yerel kültür başta olmak üzere Avrupa, Asya, Afrika gibi en az iki kültüre ait sanat eserlerini form, konu, malzeme, teknik özellikleri bakımından karşılaştırabilirler. Görsel sanat alanındaki meslekleri listelerler. Soyut, gerçekçi ve figüratif sanat eserleri arasındaki farkları açıklarlar. Estetik tercihlerin kişilere göre nasıl değiştiğini ifade edebilirler. Görsel sanat alanındaki etik kurallara uyarlar. Başkalarına ait eserlerin kopyalanmaması, akran değerlendirmesinde nesnel davranılması, çalışmaların bir kendileri tarafından üretilmesi gerekliliğini kavrarlar. Tercihleri doğrultusunda, yıl boyu süren Seramik ve Resim Kulubü'ne katılabilirler. Yıl içinde açılan ulusal ve uluslararası yarışmalara iştirak ederler.
The students competently perform balance and object control exercises. They come to class in appropriate attire and can play rule-based group games. We encourage students towards sports they are suited for and follow up on their progress. They work on their timing during play and sports. Oyun ve fiziksel etkinlik derslerimizde öğrencilerimiz dengeleme gerektiren hareketleri etkili kullanırlar. Oyunlarda nesne kontrolu gerektiren çalışmaları etkili bir şekilde uygularlar. Derslere uygun kılık kıyafet ile katılırlar. Kurallı takım oyunlarını oynayabilirler. Öğrencilerimiz fiziksel özelliklerine uygun baranş sporlarına yönlendirilirler ve bunların takibi yapılır. Çalışmalarda zamanı doğru bir şekilde kullanmaya başlarlar.
10
GRADE 5Students continue to develop their language skills with more complex work in the four skills. They learn and use more complex grammatical structures, and are aware of more rules in the Turkish language. They observe their surroundings and can make note of misuses of the language. They use opportunities to present in class to improve their speaking fluency and confidence and, through carefully chosen texts, develop skills in analytical thinking, language awareness, and discussion. They read eight books thoughout the year, by both Turkish and international authors, and have opportunities to meet some authors, conduct workshops, and do creative dramatization. Öğrenciler, değişen müfredat kazanımlarının dışında okuma, yazma, dinleme çalışmaları ile Türkçenin kurallarını benimser ve uygular. Seviyesine uygun dil bilgisi konularına hâkim olur ve öğrendiklerini günlük hayatta uygular. Çevresini gözlemler ve yapılan dil bilgisi hatalarını fark eder. Türkçeyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanmaya özen gösterir. Bu amaçla sınıf içinde düzenlenen etkinliklerde topluluk önünde kendini sözlü ya da yazılı olarak ifade eder.
Türkçe öğretmenlerinin titizlikle seçtiği metinler üzerinden yorumlarda bulunur ve öğrendiklerini pekiştirir. Okuma, dinleme, yazma, konuşma ve dil bilgisi etkinliklerini içeren metinler aracılığıyla analitik düşünme ve tartışma kültürünü kazanır.

5. sınıf düzeyinde her öğrenci, Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş sekiz kitap okur ve bu kitaplara yönelik yazar buluşmalarına, yazma atölyelerine, yaratıcı drama etkinliklerine aktif olarak katılır. Öğrencilerimiz, okudukları kitapların yazarları ile tanışarak ana dillerine karşı farkındalık kazanır.
We try to reinforce the mathematical skills and knowledge that students will need for their further education and in life. We place emphasis on the use of communications technologies in helping the students to discover, see and fully understand mathematical concepts, the various ways to represent them and the relationships between them. Students continue to work on numerical, academic and social lifeskills. As their competency in mathematics grows, we involve them in activities that help them develop the analytical mindset needed for problem-solving. Öğrencilerin hayatlarında ve sonraki eğitim aşamalarında gereksinim duyabilecekleri matematiğe özgü bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması ile farkındalığın oluşturulması amaçlanır.
Kavramların farklı temsil biçimlerinin ve bunlar arasındaki ilişkilerin görülmesini mümkün kılan ve öğrencilerin matematiksel ilişkileri eğlenerek keşfetmelerine olanak sağlayan bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılması özellikle vurgulanır. Günlük hayatta ihtiyaç duyacağı temel düzeyde sayısal, bilimsel, akıl yürütme ile sosyal becerileri ve estetik duyarlılığı kazanmış, bunları etkin bir şekilde
kullanarak sağlıklı hayat yönelimli bireyler olmalarını sağlanır. Matematiksel yetkinlik, hayattta karşılaşılan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzı geliştirilir ve uygulanır. Sağlam bir aritmetik
beceri üzerine inşa edilen süreç, faaliyet ve bilgiye vurgu yapılarak eğitim ve öğretim verilmesi planlanır.
The 5th Grade Ministry of Education curriculum operates under four themes: 'Earth & the Universe', Living Things & Life', 'Physical Events' and 'Matter & Nature', through which students engage in questioning, research and projects. They start the year by learning about academic integrity and steps in scientific research. Through their work, they develop growing awareness of the importance of science literacy and understanding relationships between humans, science and nature in today's globalized world. Interdisciplinary projects help them to improve their research, analytical thinking, problem-solving, team work and entrepreneurial skills. We support their learning with national and international school trips. They learn about gaining access to reliable data and information and using these with integrity through work with the school library. As digital natives, they make use of technologies in their science lessons to research and create their own material. In 'Science and Engineering Practices' they are expected to work on problems, possible solutions, making products, quantifying & qualifying data, evaluating and presenting their work. 5.sınıf Fen Bilimleri dersinde öğrenciler yıl boyunca MEB müfredatı kapsamındaki “Dünya ve Evren”, “Canlılar ve Yaşam”, “Fiziksel Olaylar” ve “Madde ve Doğası” temalarını sorgulama temelli tasarlanmış deneyler, süreç odaklı proje tabanlı etkinlikle, araştırma temelli sunumlar ile yıl boyunca işlerler. Fen Bilimleri dersi MEB müfredatı kapsamında konu olarak yer almayan "Akademik Dürüstlük" ve "Bilimsel Süreç Basamakları" temalarını da etkinliklerle sene başında öğrenirler. Öğrencilerin, çağdaş ve evrensel dünya vatandaşlığının en önemli unsurlarından biri olan bilim okuryazarı bireyler olmaları, günlük hayat ve doğa ile bilim arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanabilmeleri hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda öğrenciler bilimsel süreç becerileri ve araştırma, sorgulama, yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme, analitik düşünme, takım çalışması, girişimcilik gibi yaşamsal becerileri kazandıracak disiplinler arası etkinliklerde aktif olarak görev alırlar. Düzenlenen yurt içi ve yurt dışı alan gezileri ile öğrencilerin Fen Bilimlerine ilgi duyan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları hedeflenir.
Öğrencilerin, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmeleri ve bu bilgiyi akademik dürüstlük ilkeleri çerçevesinde kullanabilmeleri için okul kütüphanesi ile iş birliği içinde etkinlikler yapılır. Dijital yerliler olarak öğrencilerin teknolojiyi Fen derslerinde bir eğitim aracı olarak kullanmaları ve kendi materyallerini geliştirmeleri sağlanarak farklılaştırılmış eğitim imkanı sunulur.“Fen ve Mühendislik Uygulamaları” temasında günlük hayattan bir problemi tanımlamaları, problem için muhtemel çözümler üretmeleri, ürün tasarlamaları, elde ettikleri sonuçları nitel ve nicel verileri, gözlemleri kaydetmeleri ve grafik okuma veya oluşturma becerileri ile değerlendirmeleri beklenmektedir.
Students gain a deeper understanding of the general society in which they live, the groups they belong to within this society and the rights and responsibilities that come with this belonging. Through in-class and school-centred activities, they become more aware of their rights as a child, and their right to protection. At this level, emphasis is placed on the interlinked nature of History and Geography lessons and the fundamental topics for these classes in future years: Turkey's historical and natural fabric, its climate and geographical features. In-school and out-of-school activities support their learning as they research the question of climate's effect on human life. Social Sciences comprises many branches so students research, learn about, and are expected to produce ideas and solutions to problems that exist in varying areas such as economic activities, natural disasters, societal needs and the institutions that meet these needs. As an introduction to contents in the 6th and 7th Grades curricula, students learn a little about our form of governance, and central and local government. They learn about which institutions can be applied to in solving problems. Finally, as part of their efforts to grow as world citizens, they learn about life for their peers in other cultures. Sosyal Bilgiler dersinde öncelikle öğrencilerin kendisini, yaşadığı toplumun bir bireyi olarak görmesi ve bu toplumdaki hangi guruplara dahil olduğunu fark etmesi amaçlanır. Dahil olduğu guruplardaki rol ve sorumluluklarının bilincine varması beklenir. Bir çocuk olarak, haklarının farkına varması ve koruma bilincinin gelişmesi için sınıf içi ve okul etkinlikleri yapılır. Sosyal Bilimler'in iki temel dersi olan Tarih ve Coğrafya dallarının iç içe geçtiği ve daha sonraki sınıflara temel olacak konular üzerinde durulur: ülkemizdeki tarihi ve doğal mekânları tanıma, ülkemizdeki iklim ve özellikleri. Bu konular yapılan sınıf içi etkinliker ve okul dışı gezilerle desteklenir. "İklimin insan üzerindeki etkileri nelerdir?" sorusunun cevabı aranır.
Sosyal Bilimler'in pek çok dalından konuların yer aldığı 5.sınıf müfredatında öğrencilerin yakın çevresindeki olaylardan yola çıkarak ekonomik faaliyetler, doğal afetler, toplumun temel ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılayan kurumlar konularında görüş oluşturması ve sorunlara çözüm önerileri getirmesi beklenir. 6.ve 7.sınıfa temel oluşturması açısından yönetim biçimimiz ve merkeze bağlı yerel yönetimler konusu giriş düzeyinde işlenir. Öğrencilerin herhangi bir sorunla karşılaştığında neler yapması gerektiği ve başvuracağı kurumlar öğretilir.
Birinci öğrenme alanı ile kendisini bir birey olarak gören ve haklarının farkına varan öğrenciler, dersin son ünitesinde dünyanın diğer ülkelerindeki yaşıtlarının nasıl yaşadığından yola çıkarak evrensel bir bakış geliştirmeye çalışır.
The course in Grade 5 increases in intensity providing students with a great opportunity to become immersed in English. The course takes on two strands: CBL (Content Based Learning) and LA (Language Arts). The CBL component continues from previous years but deepens its level of inquiry as students delve further into historical events, scientific miracles, cultural customs and mathematical forms. This CBL component scaffolds the LA portion of the course. LA focuses on developing complex grammar structures all the while supported by the concepts and English exposure provided by the CBL topics studied. Literature becomes an important element at this level as it models what is being learnt in both courses (main idea, inference, hypothesis, synthesis, analysis and evaluation). This provides a basis for quality writing as students are able to write with an awareness of purpose and audience. Such new-found writing skills are now able to be used in response to real-life circumstances (letters of complaint, factual reports, surveys, persuasive writing, reviews, critiques, opinion pieces, instructional and objective writing). Students are further stimulated by authentic reading texts (both fiction and non-fiction) that not only challenge their English but also their opinions and perspective. Course materials reflect the cognitive and emotional development and varying interests of our maturing students. In addition to exams and ongoing observation, students are also assessed through performance homework, presentations and projects. Students present and demonstrate the knowledge they have acquired through three Learn & Tell Parent Activities. Students are further fully immersed in English outside of the classroom through trips and learning experiences that focus on research, inquiry and interaction all conducted in English (Istanbul Archeology Museum and The Power of Music).
At this demanding grade level, students who are new to our institution and who have limited English, are placed in a separate class where they are able to fast-track their learning allowing them to re-enter the mainstream course at Grade 6. This tailored course has a primary focus on grammar structure, communication, vocabulary acquisition and comprehension within the four primary skills of Reading, Writing, Listening and Speaking.
This year provides an initial introduction to the student’s choice of a second foreign language (Spanish, French or German). Students are taught the fundamentals of greetings, basic questions and answers for giving and obtaining personal information and lexical sets for high-frequency vocabulary. As students start to familiarize themselves with a new language, emphasis is placed primarily on vocabulary acquisition and speaking. Instruction takes on an interactive approach where the focus is on learning through chants, songs, film, comic strips, role-play and drama. This allows students to put the language to use and recognize its value and relevance to their lives. We recognize that language and culture go hand in hand so students are given the chance to learn about different cultures and their uniqueness. This awareness continues to develop throughout the students’ second foreign language study.As digital citizens, students now understand and make effective and correct use of technological concepts, systems and processes. They can think about and discuss the the ethical and safety aspects of digital citizenship. Understanding that matter shared online is traceable and permanently stored, they can make ethical decisions about material to be shared. They understand the importance of ethics online and the rights of ownership of material. As part of their learning, they can access material, conduct research, do group work, and share what they learn using Google educational tools (Classroom, documents, tables and slides). They have been introduced to spreadsheets and know how to use the interface to create tables and do simple calculations. They know about desktop and mobile operating systems and can discuss their advantages and disadvantages. They can explain the fundamental concepts of software and programming. They understand the interface and and nature of block-based programming and develop algorithms using decision and loop structures. They can create variables for problem-solving and title them appropriately. They can develop personal applications for a given target. Öğrenciler, teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan dijital vatandaşlar olarak, bilişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun olarak kullanırlar. Dijital vatandaşlığın boyutlarını, “dijital etik ve güvenlik” ekseni etrafında tartışırlar. Dijital ortamdaki paylaşımların kalıcı olduğunun ve takip edildiğinin farkına varırlar. Gizli kalması gereken bilgi ile paylaşılabilecekleri bilgiyi ayırt ederler. Etik ve bilişim etiği ile ilgili temel kavramların yanı sıra, interneti kullanma/yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın ve telif haklarının önemini açıklarlar. İnternet üzerinden bilgiye erişir ve araştırırlar. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak online ortamlarda iş birlikli çalışma becerileri edinir, sosyal ortamlardan faydalanır ve öğrendiklerini Google Eğitim Araçları (Drive, dokümanlar, tablolar, slaytlar) ile paylaşırlar. Tablolama programının arayüzünü ve özelliklerini tanıyarak amacına uygun bir tablo oluşturur ve tabloyu amacına uygun olarak biçimlendirirler. Basit hesaplama işlemleri yaparlar. Masaüstü ve mobil işletim sistemlerini tanırlar. Bu işletim sistemlerinin avantaj ve dezavantajlarını tartışırlar. Yazılım ve programlamayla ilgili temel kavramları açıklarlar. Blok tabanlı programlama aracının arayüzünü ve özelliklerini tanırlar. Doğrusal mantık yapısını, karar ve döngü yapısını içeren algoritmalar oluştururlar. Problemin çözümüne yönelik değişkenler oluşturur, bunları uygun bir biçimde adlandırır ve kullanma işlemleri yaparlar. Verilen hedefler doğrultusunda kişisel uygulamalarını geliştirirler.Work with their chosen instrument (flute, clarinet, violin, violincello, piano, guitar and percussion) forms the basis of 5th Grade music. They continue technical work, broaden their repertoire to include a variety of rhythms, and learn more about performers and composers in their field. Students who train with instruments have the opportunity to perform in various school activities linked to festivals and special days. Our choir continues its practice. All students are encouraged to best develop themselves and their musical talents. Enstümanlarda (flüt, klarnet, keman, viyolonsel, piyano, gitar ve perküsyon) branşlaşma bu düzeyde de müzik eğitimimizin temel unsurudur. Öğrenciler, enstrümanlarında solfej ve teknik eğitime devam ederken gürlük ve hız değişikliklerini uygulayarak farklı ritmik yapıdaki ezgileri çalar; enstrümanlarıyla ilgili önemli bestecileri ve eserlerini tanımaya devam ederler.
Enstrüman çalan öğrencilerimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, okulun kuruluş yıl dönümünde, geleneksel Kadınların Işığında Konseri’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni'nde, okul içi etkinliklerinde ve portfolyo sunumlarında performanslarını sergilerler.
Koro çalışmaları 4. sınıfta tasarlandığı şekliyle yürütülmeye devam eder. Ancak her düzeyde kapsayıcı olmak esastır ve tüm öğrencilere gelişimi doğrultusunda fırsatlar tanınır.

Students come together to take part national and international competitions. They complete their work entirely in line with the previously-learned correct steps in creating artistic work. They can use aerial perspective in their work, and can observe and draw the human figure with correct proportions. They make use of digital technologies, and the following artistic elements: Colour: dark and light and clours they create by themselves, Form: Concave and convex, negative and positive, Texture: surface decoration, Colour value: degree, strength, and shade of colour & contrast, Balance: symmetric, asymmetric and centered. They can discuss similarities and differences among artists & art works from their own and other cultures, and art works over time. They analyze and comment on the visual content of their own & others work, and selected artworks. Öğrenciler düzenli periyodlarla informal olarak bir araya gelerek yıl içinde açılan ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama basamaklarını kullanırlar. Beyin fırtınası ile başlayıp, fikirleri sentezleme, tasarlama, eskiz yapma, detaylandırma ve görsel sanat çalışmasını oluşturmaya kadar devam eden süreci bilir ve uygularlar. Görsel sanat çalışmasında hava perspektifini kullanırlar. Gözlemlerinden yola çıkarak orantılarına uygun insan figürü çizerler. Görsel sanat çalışmalarında dijital teknolojiyi kullanırlar. Sanat malzemelerini kullanarak rölyef veya heykel oluştururlar.
Görsel sanat çalışmalarını oluştururken aşağıdaki sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanırlar:
Renk: Öğrencinin oluşturduğu renkler, açık, koyu
Form: İç bükey, dış bükey, negatif, pozitif
Doku: Yüzey süslemesi
Değer (Valör): Bir rengin şiddeti, açık, koyu, orta veya yüksek kontrast
Denge: Simetrik, asimetrik, merkezî

Farklı kültürlerin sanatı ve sanatçıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklarlar.
Geçmişte ve günümüzde yapılmış olan sanat eserleri arasındaki farklılıkları ifade edebilirler.
Seçilen sanat eserinin görsel özelliklerini analiz ederler ve içeriğini yorumlarlar. Kendilerine ait görsel sanat çalışmasını değerlendirirler ve çalışmalarında etik kurallara uyarlar.
Students know the importance of regular physical exercise in a healthy active life & practise with increasing efficiency techniques, strategies, and skills for movement and reaction. They work to make the principles of exercise a part of their daily life, and physically express our national values and heritage. 5. sınıf Beden Eğitimi ve Spor dersinde, hareket tetkinliği, hareket becerileri, hareket strateji ve taktikleri,
aktif ve sağlıklı hayat konularında kazanımlar elde elde ederler.
Düzenli fiziksel etkinliğin önemini kavramaya çalışırlar. Fiziksel etkinlik kavramlarını üst düzeyde yorumlamayı öğrenirler. Fiziksel etkinlik ilkelerini hayat becerileri haline getirmeye çalışırlar.
Ayrıca kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz konularında fiziksel olarak kendilerini ifade edebilmeyi öğrenirler.
11
GRADE 6Students develop more advanced skills in Turkish by exploring and working with carefully selected and varied texts. Their grammar learning is reinforced by in-class dramatizations and speaking activities and they are expected to make correct and creative use of their parts of speech learning from previous years. They do creative writing activities and continue to develop their spoken expression skills with impromptu and palnned speaking activities. They read seven books throughout the year and enjoy meet-the-author q/a sessions and workshops. 6. sınıflarda Türkçe dersi programı; öğrencilerin okuma, anlama, yazma becerilerini geliştirmeye yönelik bir programı kapsar. Bu program, yazın türlerinin iyi birer örneği metinler üzerinden işlenir. Müfredatın gerektirdiği dil bilgisi konuları metinler üzerinden öğrencilere sezdirilir ve her bir dil bilgisi konusu sınıf içi drama çalışmaları ve konuşma etkinlikleri yani öğrencilerin aktif katılımıyla öğrenilir. Öğrenciler, 5. sınıfta kavradıkları isim, sıfat benzeri konuları tamlama boyutunda kullanacak seviyede müfredata hâkim olur. Böylece dil bilgisi müfradatı tüm seviyelerde sarmal şekilde ilerler.

Öğrencilerimiz, hayal gücünü geliştiren etkinlikli yazma çalışmalarına katılır. Türkçenin en önemli kazanımlarından olan “kendini ifade etme” becerisi ders içinde hazırlıklı veya hazırlıksız konuşma çalışmalarıyla desteklenir. 6. sınıf öğrencilerimiz; akademik gelişimlerini destekleyici, seviyelerine uygun yedi tane kitap okur. Kitapların yazarlarıyla yapılan etkinlikler ve atölye çalışmaları öğrencilerimizin farklı deneyimler yaşamasına olanak tanır.
In 6th & 7th Grade, we aim for our students to be learning conceptually, fluent in doing operations, using their mathematical knowldege in communication, and further developing their problem-solving skills. We want them to fully understand the importance and usefulness of maths in everyday life, to feel that maths is worth working on with patience and care. They are encouraged to make effective use of technologies in learning/doing maths. We follow the Ministry of Education curriculum with enriching elements that promote higher order thinking. Work on national and international examinations helps them to develop different perspectives. For those areas of mathematics which may not have been fully learned, the students have study periods in which they can work on these. The steps taken in planning the programme are as follows: providing motivation, eliciting & making use of previously learned mathematics, exploring and researching, predicting, discovering, sharing and comparing, learning new things, clarifying concepts, theories and meanings, having fun while learning, using learned information in new contexts, reinforcing learning with activities and out-of-school visits, and evaluation. In lessons, visual, listening and kinesthetic learners have the opportunity to learn, and students improve their mathematical competency and thinking (logical and spatial), and their presentation skills (formulas, models, graphics and tables/charts) according to their abilities. The 6th Grade Ministry of Education curriculum operates under four themes: 'Living Things & Life', 'Matter & Change', 'Physical Events' and 'Earth & the Universe', through which students engage in question-based experimentation, process-based activities, and modelling work. They start the year by learning about academic integrity and steps in scientific research. Through their work, they develop growing awareness of the importance of science literacy and understanding relationships between humans, science and nature in today's globalized world, and through creating their own scientific products learn to adopt the behaviour and mindset of scientists. Participating in interdisciplinary projects, they aim to improve their research, analytical & creative thinking, problem-solving, team work and entrepreneurial skills. We try to promote interest in all science fields and the notion that learning is lifelong with national and international school trips. In laboratory and project work, they work alone and in teams. In 'Science and Engineering Practices' they are expected to work on problems, possible solutions, making products, quantifying & qualifying data, evaluating and presenting their work in graphic form. 6. Sınıf Fen Bilimlerinde dersinde öğrenciler “Canlılar ve Hayat”, “Madde ve Değişimi”, “ Fiziksel Olaylar” ve “Dünya ve Evren” temalarındaki konuları sorgulama temelli tasarlanmış deneyler, süreç odaklı etkinlikler, araştırma temelli sunumlar, model çalışmaları gibi etkinlikler ile yıl boyunca işlerler. Fen Bilimleri dersi MEB müfredatı kapsamında konu olarak yer almayan "Akademik Dürüstlük" ve "Bilimsel Süreç Basamakları" temalarını da etkinliklerle sene başında öğrenirler. Öğrencilerin, çağdaş ve evrensel dünya vatandaşlığının en önemli unsurlarından biri olan bilim okuryazarı bireyler olmaları, günlük hayat ve doğa ile bilim arasında ilişki kurabilme yeteneği kazanabilmeleri, bilim insanlarının sergilediği tutum ve davranışları model alarak kendi bilimsel ürünlerini yaratabilmeleri hedeflenir. Bu hedefler doğrultusunda öğrenciler bilimsel süreç becerileri ve araştırma, sorgulama, yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme, analitik düşünme, takım çalışması, girişimcilik gibi yaşamsal becerileri kazandıracak disiplinler arası etkinliklerde aktif olarak görev alırlar. Düzenlenen yurt içi ve yurt dışı alan gezileri ile öğrencilerin Fen Bilimlerine ilgi duyan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları hedeflenir. Öğrenciler, laboratuvar ve proje çalışmalarında bireysel ve grup olarak aktif şekilde rol alırlar. “Fen ve Mühendislik Uygulamaları” temasında günlük hayattan bir problemi tanımlamaları, problem için muhtemel çözümler üretmeleri, ürün tasarlamaları, elde ettikleri sonuçları nitel ve nicel verileri, gözlemleri kaydetmeleri ve grafik okuma veya oluşturma becerileri ile değerlendirmeleri beklenmektedir.
We work to engender sensitivity towards societal problems in our students. In class their work teaches them about events having multiple causes and outcomes, and helps them to look at events from a variety of perspectives. They learn about the role that ancient civilizations in Anatolia and Mesopotamia play in Turkish history. 6.sınıf Sosyal Bilgiler dersinde bireyin içinde yaşadığı toplumun sorunlarına duyarlılık geliştirmesi hedeflenir. Ayrıca her olayın birden çok sebebi ve sonucu olduğu yapılan pek çok sınıf içi etkinlik ile pekiştirilir. Böylece olaylara farklı bakış açıları getirilmesi sağlanır. Buradaki kazanım daha sonraki konularda da öğrencinin işine yarayacak; Anadolu ve Mezopotamya’da kurulan ilk devletlerin tarihimizdeki rolü konusunda bir görüş oluşturmaları sağlanacaktır.
Ülkemizde iklim ve etkilerini bir önceki sene öğrenmiş olan öğrencilerimize bu sene dünya ikliminin özellikleri çeşitli proje ve haritalarla anlatılır. İklimin insan yaşamına, kültürüne, giyimine, yaşayış şekline ve yemeklerine etkileri öğrencilere buldurulur. Öğrencilerimiz kendi deneyimlerinden de faydalanarak dersi geliştirirler.
İpek Yolu’nun toplumlar arası siyaset ve ekonomideki rolü üzerinden Orta Asya Türk Tarihi temel düzeyde işlenir. Bu yapılırken bol görsel, destan metinleri ve harita kullanılır. Öğrencilerin çıkarımlar yapması beklenir. Görsel ve yazılı materyallerden faydalanılarak İslamiyet’in doğuşu ve yayılışı incelenir.
Öğrencilerimizin, 5. sınıfta öğrendikleri ekonomik faaliyetler konusunu bir üst basamağa taşıyarak “Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri” tasarlamaları hedeflenir. Öğrenciler projelerini sınıfta sunar ve savunurlar.
Farklı örneklerden ve tarihsel belgelerden yola çıkarak demokrasinin tarihçesi ve insan haklarının gelişimi incelenir. Öğrencilerimiz demokrasinin önemi konusunda görüş geliştirirler.
Son olarak 6. sınıfta, Atatürk’ün bilime verdiği önem temel alınarak bilim ve teknolojideki gelişimlerin önemi kavratılır ve öğrencilerden bilimin gelecekteki yaşam üzerinde etkilerine dair fikirler ileri sürmeleri beklenir.
The Grade 6 course takes on a more academic flavour with an emphasis on extended writing and complex grammar structures along with more varied and coherent expression. All academic skills are further developed and fine-tuned within the two strands of this program. LA (Language Awareness) focuses on grammar, specific reading and listening skills. Language learning takes on a more analytical approach as students are encouraged to use all their skills to complete set tasks. What has previously been learnt is constantly recycled and built upon. The CBL (Content Based Learning) component continues to be evident in this portion of the course. Topics range from the mythical to the inspirational and encourage students to think outside the box. The LARTS (Language Arts) component of the course focuses primarily on learning through literature with an emphasis on reading and writing. Students are taught how to analyze a text and approach it from a variety of angles to assist their comprehension. Creativity plays an important role as student are encouraged to understand a text using different literary cues such as setting and costume for William Shakespeare’s play A Midsummer Night’s Dream. Students study a range of different poetic forms including Haiku, Shape Poetry and Prose. In order to cater for all learning styles a wide range of non-traditional approaches are used to engage all students. At this level students’ speaking ability is well developed so they are able to debate a point and persuade an audience successfully. These speaking skills are put to the test in activities such as Story Slam, Debate Challenge and Open-Mic Events.Students now possess the vocabulary that enables them to delve into simple grammar structures involving substitution and conjugation. With this knowledge students are able to write descriptive paragraphs, postcards and dialogues. The course focuses very much on equipping students with the skills necessary to use these languages to achieve purposeful understanding, such as reading a menu, ordering a meal, buying a bus ticket, asking and giving directions, asking for basic information and friendly conversation. In order to give the language a real-life context, students are given the chance to travel to major cities on cultural trips where they are able to use the knowledge they have gained.Students now have a critical attitude towards information technologies as they use them in daily life, and they discuss the importance of technology in our lives. They are aware of the opportunities for equality technology has created, and the importance of being a productive individual and society in the digital age. They create, gain access to and evaluate information online. They use computers for presenting and sharing information, and make use of social media platforms to develop their communication skills. They focus on 'digital trade and law' in discussions on digital citizenship. they know about cyber bullying and discuss preventative measures. They know about 'information' crime and discuss the lwas that exist in this area. In spreadsheets, they can create tables, enter data and formulate calculations. They can create visuals that explain information. They learn the basics of 3D graphic design (depth, dimensions etc), are familiar with the interface of the design program, and create simple 3D designs. They know the objects and functions that make up the basic syntax in programming. In block-based coding, they use endless loops, functions, and variables to solve problems, and describe functions, and calling processes. At year's end, students complete a project. Öğrenciler gündelik hayatlarında bilişim teknolojilerini güvenli ve eleştirel şekilde kullanırlar. Teknolojinin, insan hayatındaki önemini tartışırlar. İnternetin sağladığı fırsat eşitliğinin farkındadırlar. Dijital çağda üreten birey ve toplum olmanın önemini değerlendirirler. Aradıkları bilgiye erişir, bilgiyi değerlendirir, saklar ve üretirler. Bilginin sunulması ve alışverişi amacıyla bilgisayarların kullanılmasını kavramış olarak, internet aracılığıyla ortak ağlara katılım sağlayarak iletişim kurma becerileri geliştirirler. Dijital vatandaşlığın boyutlarını, “dijital ticaret ve hukuk” ekseni etrafında tartışırlar. Siber zorbalık kavramını açıklayarak korunma amacıyla alınabilecek önlemleri tartışırlar. Bilişim suçları kavramını tanıyıp, ilgili kanunları değerlendirirler. Tablolama programlarında, tablodaki verileri sıralayıp hesaplama işlemlerine yönelik tablolar oluştururlar. Oluşturdukları tablo üzerinde formülleri kullanarak işlemler yaparlar. Amacına uygun grafik türlerini kullanarak veriyi görselleştirirler. 3 boyutlu tasarıma yönelik temel kavramları (boyut, derinlik vb.) tanımlarlar. Kullanılan tasarım programının arayüzünü ve özelliklerini tanırlar. Basit düzeyde 3B çizimleri ve model tasarımları yaparlar. Belirli bir amaca yönelik özgün tasarımlar geliştirirler. Programlama dilinin temel söz dizimi olan nesneleri, fonksiyonları açıklarlar. Blok tabanlı kodlama araçlarında problemin çözümüne yönelik sonsuz döngüleri, fonksiyonları ve değişkenleri kullanırlar. Fonksiyon tanımlama ve çağırma işlemlerini yaparlar. Son olarak öğrenciler süreç içerisinde öğrendiklerini kapsayan özgün bir proje geliştirirlar. 6th & 7th Grade students continue practising and developing their technical skills in their chosen instruments. They create their own rhythms and play them. They continue to get to know composers and performers. As in previous grades, students who play instruments have a chance to show off their skills on the school's special days, other festivals and perform for their portfolio presentation. Our choir continues its practice. All students are encouraged to best develop themselves and their musical talents. Enstüraman merkezli farklılaştırılmış müzik eğitimi 6. ve 7. sınıf düzeyinde de sürdürülür. Öğrenciler, enstrümanlarında solfej ve teknik eğitimlerini geliştirirler; kendilerinin oluşturduğu ritim kalıbı ile ezgileri, hız ve gürlük basamaklarını uygulayarak çalarlar. Enstrümanlarıyla ilgili önemli bestecileri ve eserlerini tanımaya devam ederler.
Daha önceki düzeyde olduğu gibi enstrüman çalan öğrencilerimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, okulun kuruluş yıl dönümünde, geleneksel Kadınların Işığında Konseri’nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni'nde, okul içi etkinliklerinde ve portfolyo sunumlarında performanslarını sergilerler.
Koro çalışmaları 4. sınıfta tasarlandığı şekliyle yürütülmeye devam eder. Bu düzeyde de kapsayıcı olmak esastır ve tüm öğrencilere gelişimi doğrultusunda fırsatlar tanınır.
These students prepare portfolios of their work reflecting their learning, and make use of varied techniques and materials. In visual arts, they express their ideas and experiences in written, oral, drama and rhythmic form. They use perspective and create depth in their work with line perspective. They draw as they observe. For 3D work, they do collage, assembly and modelling work. They make use of the following artistic elements: Colour: colour relationships, Line: various line types, Texture: surface and and visual texture, Value: grading/ranking, Proportion: realism, distortion. They can explain an artist's theme, materials and techniques, speak about the role of traditional art work in society, and how history and culture influence each other in visual arts. They can list and discuss the similarities and differences among various professions in visual arts. They have critical thinking skills in their approach to artwork and can discuss the emotion, thought and aesthetic being expressed and how these are engendered in the viewer. 6. sınıf sanat öğrencileri beyin fırtınası ile başlayıp fikirleri sentezleme, tasarlama, eskiz yapma, detaylandırma ve görsel sanat çalışmasını oluşturmaya kadar devam eden süreci yansıtan sunum dosyası hazırlar. Görsel sanat çalışmasını oluştururken farklı materyaller ve teknikler kullanırlar.
Görsel sanat çalışmasındaki fikirlerini ve deneyimlerini; yazılı, sözlü, ritmik, drama gibi yöntemlerle gösterirler.
Görsel sanat çalışmasında perspektifi kullanırlar. Mekânda derinlik etkisi yaratmak için çizgi perspektifi kullanılırlar. Gözleme dayalı kısa ve uzun süreli çizimler yaparlar.
Üç boyutlu çalışmalar oluşturmak amacıyla oyma, asamblaj veya modelleme tekniklerini uygularlar.
Görsel sanat çalışmalarını oluştururken aşağıdaki sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanırlar:
Renk: Renk ilişkileri
Çizgi: Farklı çizgi türleri
Doku: Yüzeysel doku, görsel doku
Değer: Derecelendirme
Oran-Orantı: Gerçekçi, deforme edilmiş
Bir sanatçının eserlerinde seçtiği konuyu, kullandığı malzeme ve tekniği açıklayabilirler. Toplumda geleneksel sanatların rolünü ifade edebilirler. Görsel sanatlar, tarih ve kültürün birbirlerini nasıl etkilediğini açıklarlar.
Görsel sanatlardaki meslekler arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeleyebilirler.
Sanat eserini tanıma, çözümleme, yorumlama ve yargılamada eleştirel düşünme becerilerini kullanırlar. Sanatçının eserinde yansıttığı duygu ve düşünceleri açıklarlar.
Sanat eserinin hisleri, duyguları ve estetik tepkiyi nasıl harekete geçirdiğini ifade edebilirler.
Our lessons are designed to meet students' needs and ensure enjoyment while exercising and practising their chosen sports. Students actively engage in age- and development-appropriate exercises, duties, projects and activities that encourage group work, self-control, and problem-solving skills. Those who devote themselves to one sport are supported and encouraged in their efforts. They actively Beden Eğitimi ve Spor dersi öğrencilerimizin fiziksel gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Ayrıca spordan ve fiziksel aktivitelerden zevk almaları sağlanır. Öğrenciler için seviyelerine uygun bireysel hedefler, görevler ve projeler belirlenir. Komut alıştırma, eşli çalışma, kendini denetleme, katılım, problem çözme gibi konularda aktif katılım sağlarlar. Öte yandan, belirli spor alanlarında yetenekli öğrencilerin sportif anlamda yönlendirilmesi ve sürekli desteklenmesi sağlanır.
12
GRADE 7Building on the skills from previous years, students can now interpret and question what they read, are creative and open to difference. They continue to work on their four language skills. We help them to adopt universal principles and those of Atatürk, make effective and creative use of their native language, be self-confident in written and oral expression and sensitive to problems around them. In 5th and 6th grade our students came to be selective in their reading and enjoy the activity itself, and we now choose texts to develop higher order thinking and prepare them for work in 8th Grade. Since 5th Grade they have developed the habit of devoting one lesson a week to reading and we continue this with meetings/workshops with writers and/or professionals in the fields of the texts they have worked on. They do three exams per term with open-ended questioning. They also prepare homework on time and carefully and participat in class activities. Türkçe dersi öğretim programı, öğrencilerin anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmek esasına dayalıdır. Türkçe dersi öğretimi okuyan, okuduğunu sorgulayan, farklılıklara açık, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenci merkezli planlanan derslerimizde Türkçenin dört temel becerisi okuma, yazma, konuşma ve dinleme adımlarının her biri için ayrı ayrı çalışmalar düzenlenmektedir.
Öğrencilerimize, Atatürkçü ve evrensel düşünme biçimini ilke edinmeleri, ana dilini doğru ve etkin bir şekilde kullanma becerilerini kazanmaları, konuşma, tartışma ve yazma alanlarında öz güven sahibi olmaları, yurt ve dünya sorunlarına karşı duyarlı olmaları gerektiği kavratılmaktadır.
5. ve 6. sınıftan itibaren Türkçe dersinde okuma zevki ve seçiciliği kazandırılan öğrencilerimizin, zengin içerikli metinler eşliğinde üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Dersimizde farklı öğretim yöntem ve tekniklerine yer verilerek öğrencilerin öğrenme süreçleri verimli hâle getirilmektedir. Böylece bir sonraki sene için gerekli kazanımların aktif olarak benimsetilmesi sağlanır.
5. sınıftan itibaren her hafta bir ders saati mutlaka kitap okuma çalışmalarına ayrılmaktadır. Bu çalışmalar doğrultusunda kitabın yazarıyla ya da alanında uzman kişilerle farklı atölye çalışmaları, kurgulanmış oyunlar, drama, söyleşi gibi etkinlikler düzenlenmektedir.
Her yarıyılda açık uçlu sorulardan oluşan üç sınav uygulanmaktadır. Bunların dışında öğrencilerimizin verilen kitapları zamanında okumaları, ders içindeki performansları, ödevlerini istenilen sürede ve özenle yapmış olmaları, etkinliklere katkı sağlamaları da genel başarı durumlarına dâhil edilmektedir.
The 7th Grade Ministry of Education curriculum operates under four themes: 'Living Things & Life', 'Matter & Change', 'Physical Events' and 'Earth & the Universe', through which students engage in question-based experimentation, process-based activities, and modelling work. They start the year by learning about academic integrity and steps in scientific research. Through their work, they develop growing awareness of the importance of science literacy and understanding relationships between humans, science and nature in today's globalized world, and through creating their own scientific products learn to adopt the behaviour and mindset of scientists. Participating in interdisciplinary projects, they aim to improve their research, analytical & creative thinking, problem-solving, team work and entrepreneurial skills. We try to promote interest in all science fields and the notion that learning is lifelong with national and international school trips. In laboratory and project work, they work alone and in teams. In 'Science and Engineering Practices' they are expected to work on problems, possible solutions, making products, quantifying & qualifying data, evaluating and presenting their work in graphic form. 7. Sınıf Fen Bilimlerinde dersinde öğrenciler “Canlılar ve Hayat”, “Madde ve Değişimi”, “ Fiziksel Olaylar” ve “Dünya ve Evren” temalarındaki konuları sorgulama temelli tasarlanmış deneyler, süreç odaklı etkinlikler, araştırma temelli sunumlar ile yıl boyunca işlerler. Fen Bilimleri dersi MEB müfredatı kapsamında konu olarak yer almayan "Akademik Dürüstlük" ve "Bilimsel Süreç Basamakları" temalarını da etkinliklerle sene başında öğrenirler. Öğrenciler yıl içerisinde bilimsel süreç becerileri ve araştırma, sorgulama, yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme, analitik düşünme, takım çalışması, girişimcilik gibi yaşamsal becerileri kazandıracak disiplinler arası etkinliklerde aktif olarak görev alırlar. Düzenlenen yurt içi ve yurt dışı alan gezileri ile öğrencilerin Fen Bilimlerine ilgi duyan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları hedeflenir. Öğrenciler, laboratuvar saatlerinde araştırmalarda kullanılan bilimsel araçlar ve yöntemlerin kullanımını pratik eder, laboratuvar ve proje çalışmalarında bireysel ve grup olarak aktif şekilde rol alırlar. Kontrollü deneyler, problem çözme, model oluşturma, iş birlikçi öğrenme, teknoloji kullanımı, sınıf tartışması, araştırma, keşfetme ve kendini ifade etme imkânlarını içeren uygulamalı alıştırmalara ağırlıklı olarak yer verilir. Fen bilimleri dersi; öğrencilerin fen okuryazarlığını geliştirerek günlük hayat ile bilimsel çalışmalar arasındaki yakın bağlantının farkına varmalarını sağlar.“Fen ve Mühendislik Uygulamaları” temasında günlük hayattan bir problemi tanımlamaları, problem için muhtemel çözümler üretmeleri, ürün tasarlamaları, elde ettikleri sonuçları nitel ve nicel verileri, gözlemleri kaydetmeleri ve grafik okuma veya oluşturma becerileri ile değerlendirmeleri beklenmektedir.


7th Grade students are aware of themsleves as individuals and the society in which they live. They learn how to communicate positively within and with their environment. By discussing examples, they learn about the importance of empathy, effective listening, and body language, and are expected to develop good behaviour. they learn why Atatürk stressed the need for good communication. They explore world population distribution and use graphics and tables to explain this. In this context, they investigate and explain events linked to freedom of travel and settlement and education and labour rights. Before studying Ottoman history, they use maps and texts to study the movement of Turks out of Asia into Anatolia and the first local government states established by Turks. Then, using documentary evidence and texts, they study the origins and rise of the Ottomans as a political force, particularly their growth on land, and as a maritime power using documentary. They study cities such as Edirne, Trabzon, Bursa and Sivas especially with respect to the changes in Turkish culture and art. They examine through the eyes of foreign travellers how the Ottomans influenced Europe during the Westernization period of the Ottoman Empire. In the context of information transfer and transport, they look at how inventions such as writing, the wheel and paper changed human history. They do research on Turkish-Islamic scientists, and understand the importance of free thinking and expression in science. The final unit is preparatory for 8th Grade. They study the causes and outcomes of World War I, analyse the final century of the Ottoman Empire, and use maps and texts and visuals to understand the fronts on which its armies fought. 7. sınıfa gelmiş öğrencilerimiz birey olarak kendisinin ve toplumun farkına varmıştır. Bu sınıftan itibaren çevresi ile kurduğu olumlu iletişim için yapması gerekenleri öğrenir. Pek çok olumlu ve olumsuz örnek incelemesi yapılarak empati, doğru dinleme, beden dilinin önemi vurgulanır. Öğrencilerden doğru davranışlar geliştirmeleri beklenir. Atatürk’ün neden iletişime çok önem verdiği açıklanır.
Dünya nüfusunun dağılışında nelerin etkili olduğu harita, grafik ve tablolardan çıkarılır ve yorumlanır. Bu konu ile bağlantılı olarak “yerleşme ve seyahat özgürlüğü” ile “eğitim ve çalışma hakkının” korunmasının önemi örnek olaylarla incelenir ve açıklanır.
Osmanlı tarihine giriş yapmadan önce Orta Asya’dan Anadolu’ya geliş ve ilk Türk beylikleri metin ve harita incelemesi çalışmaları ile işlenir. Daha sonra Osmanlı’nın kuruluşu ve yükselişi konusu, tarafsız ve belgelere dayalı olacak şekilde incelenir. Burada amaç, Osmanlı Devleti’nin siyasi bir güç olarak ortaya çıkışı ve denizde ve karada ilerleyişindeki etkenleri fark ettirmektir. Bu yapılırken Edirne, Trabzon, Bursa veya Sivas gibi şehirler incelenerek, Türk kültür ve sanat anlayışındaki değişime vurgu yapılır. Osmanlı’nın batılılaşmaya çalışırken batıyı nasıl etkilediği de yabancı gezginlerin gözünden anlatılır.
Yazı, tekerlek veya kağıt gibi buluşların insanlığa katkılarının, bilgi aktarımı ve ulaşımın kolaylaşması çerçevesinde incelenmesinin ardından Türk-İslam bilim adamları araştırılır. Bilimde özgürlük ve düşünceyi ifade etmenin ne kadar önemli olduğu fark ettirilir.
Son ünitemiz 8. sınıfa hazırlık niteliğindedir. Bu nedenle daha detaylı olarak işlenir. Birinci Dünya Savaşı’nın neden ve sonuçları, Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler konuları harita üzerinde, bol görsellerle ve metin analizleriyle işlenir. Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında içinde bulunduğu durumun analizi yapılır.
In the LA (Language Awareness) component of the course students develop an acute awareness of how English is used in real life. Comprehension of both the spoken and written word are predominant across a range of activities and text types. Students acquire the valuable academic skills of skimming and scanning, inference and analysis which can be applied across a variety of academic subjects. Students learn how to interpret real-life interactions and identify what is not directly stated. These finer points of language are essential in achieving native speaker language competency. These skills are challenged and developed through activities such as Ethical Dilemmas and Balloon debates where students must be able to defend the position they are put in. The LARTS (Language Arts) component of the course continues to focus on the many dimensions that make up the comprehension of a text. Students develop an awareness of literary style through the in-depth study of a prose-version of William Shakespeare’s The Tempest. At the end of the academic year, students take the Cambridge PET Exam (Preliminary English Test) which is a valuable and internationally recognized certificate that defines their level of achievement. With the knowledge they have built over the past two years of study, students are now able to focus on more complex grammar structures and a wider range of vocabulary. Speaking becomes more fluent and pronunciation more accurate. Students are able to follow and participate in dialogues and formal conversations as well as being able to comprehend and extract information from both a written and spoken text. Students are able to read simple novels and write more extended and formally structured texts. In this year students work towards the international exam for each language, DELE A1 Escolar (Spanish), DELF A1 (French) and FİT in Deutsch 1 (German). These certificates of accomplishment are internationally recognized and provide students with a benchmark of their academic level in these languages. Students at this level are also given the opportunity to travel to major cities on cultural trips where they are able to use the knowledge they have gained. Students who are interested in technology choose our Maker Club in order to work on robotics and coding. We support them in their training in programing and use of technology for use in interdisciplinary activities. Teknolojiye ilgi ve merakı olan öğrencilerimiz, Maker Kulübü'. müzü seçerek robotik ve kodlama alanında üretim odaklı çalışmalar ortaya koyarlar. Disiplinler arası iş birliğini içeren etkinliklerde yararlanmak üzere yazılım eğitimi ve teknolojik araçların kullanımı konusunda destek alırlar.Art students meet once weekly throughout the year and may choose to become members of the Ceramics and Graffiti Clubs, where they are encouraged to take part in national and international competitions. In producing artworks, they create models based on their research and steps involved in creation of the work. They make simultaneous use of a variety of techniques, and create work using waste/recycled materials. They create depth in their space using aerial perspective, line and colour. They use the following elements of art and design: Colour: relationships of chromatic colours, Chroming: brightness to tonelessness (grey) in colour, Line: opposition and grading, Space: emptiness and fullness, Emphasis: focus point, predominance, Proportion: realism & exaggeration. They can explain style in art works, and how artists contribute to their society. They examine art works of historical events. They can approach art critically in terms of theme, subject and symbolic representation. They understand the relationship between technology and design and compare technology development at home and abroad. They can design based on the principles and elements of design, use the computer to create 2D designs, design an ergonomic product and evaluate it in line with given criteria. 7. sınıf sanat öğrencileri yıl boyunca haftada bir kez bir araya gelirler. Tercihleri doğrultusunda, yıl boyu süren Seramik ve Graffiti Kulüpleri'ne katılabilirler. Yıl içinde açılan ulusal ve uluslararası yarışmalara iştirak ederler.
Görsel sanat çalışmalarını oluşturmak için, araştırmaya dayalı uygulama sürecinin basamaklarını eskiz ile gösterirler. Farklı sanat tekniklerini bir arada kullanırlar. Mekânda derinlik etkisi yaratmak için çizgi ve hava (renk) perspektifini birlikte kullanırlar. Atık malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma yaratabilirler.
Görsel sanat çalışmalarını oluştururken aşağıdaki sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanırlar:
Renk: Kromatik renk ilişkileri
Kroma: Bir rengin parlaklıktan donukluğa veya ışıltılı hâlinden griliğe doğru geçişi
Çizgi: Zıtlık, derecelendirme
Mekân: Boşluk, doluluk
Vurgu: Odak nokta, baskın
Oran-Orantı: Gerçekçi, abartılı

Sanat eserlerindeki üslupları açıklarlar. Sanat, tarih ve kültürün birbirini nasıl etkilediğini analiz ederler. Sanatçıların topluma sağladığı katkıları açıklarlar. Tarihî olayların sanat eserleri üzerindeki etkisini incelerler.
Sanat eserinde ele alınan tema, konu ve sembolleri tanımlarlar. Sanat eserini değerlendirmek için sanat eleştirisi yöntemini kullanırlar.

Teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkiyi ifade ederler. Ülkemiz ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri karşılaştırabilirler. Tasarım elemanlarını ve ilkelerini kullanarak yeni bir tasarım oluşturabilirler. Taslak çizimlerini bilgisayar yardımı ile iki boyutlu görsellere dönüştürebilirler. Ergonomik bir ürün tasarlayabilir; ürünü belirli kriterlere göre değerlendirebilirler.
In line with their cognitive and physical development, the students learn about health, personal care and hygiene, human anatomy and its physiological work, the skeletal, respiratory, muscular and digestive systems. They become aware of nutrition, the fast food industry, obesity, the food pyramid, eating disorders, and the legal and illegal use of supplements/medications. They also learn about mental health and strategies for overcoming stress. Öğrencilerin gelişim düzeyleri de göz önüne alınarak sağlık, hijyen ve kişisel bakım, insan anatomisi ve fizyolojisi çalışması, iskelet sistemi, kas sistemi, solunum sistemi, kalp dolaşım sitemi, sindirim ve endokrin sistemi konularına ait bilişsel ve fiziksel kazanımlar elde edilmeye çalışılır. Beslenme, fast food endüstrisi, obezite, yemek pramidi ve yeme bozuklukları, kullanılması yasal olan ve yasal olmayan ilaçlar konusunda farkındalık kazandırılmaya çalışılır. Ayrıca zihin sağlığı ve stresle baş etme yolları konusunda stratejiler sunulur.
13
GRADE 8By the time students come to 8th Grade, they have absorbed much knowledge of the Turkish language in all its aspects. 8th Grade is a final reinforcement of all this learning with high order thinking and advanced language practice in all four skills. They are expected to use their language fluently, correctly and confidently, write creatively and 'own' the language. This year involves preparation for the end-of-year state examinations and students are supported in working on skills for accessing, analyzing, synthesizing and applying information. Any areas in which they have problems are dealt with in extra study. Türkçe dersi öğretim programı, öğrencilerin anlama ve yorum becerilerini geliştirmek esasına dayalıdır.
Okulumuzda Türkçe derslerimiz öğrenci merkezli bir anlayışla yürütülmektedir. Okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi becerilerinin gelişmesine odaklanmakla birlikte yazın ve dil alanlarındaki bilgi, terim ve kavramların öğrenilmesi sağlanmaktadır. Bu hedeflerle öğrencilerimiz, 5. sınıftan itibaren değişen müfradatları kavrar ve uygular. 5, 6 ve 7. sınıflardaki kazanımlar birer basamak şeklinde tasarlanarak 8. sınıfa gelen öğrenci hazır hâle getirilir. 5. sınıfta seviyesi gereğince isim ve fiili ayırt edebilen öğrenci, 8. sınıfa geldiğinde filimsi ve çekimli fiil gibi üst düzey bilgiye ulaşır.
Öğrencilerimize Atatürkçü ve evrensel düşünce biçimini ilke edinmeleri, Türkçeyi etkin ve doğru biçimde kullanmaları, dil farkındalığını geliştirip Türkçeyi sahiplenmeleri, yazım ve noktalama kurallarını doğru kullanmaları, entelektüel bakış açısından hareketle yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilmeleri kavratılmaktadır.
8. sınıf öğrencilerimize ara sınıflarda yapılan çalışmalardan farklı olarak ulusal sınavlara hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağın da gerektirdiği gibi bilgiyi öğrenme, kavrama, uygulama, analiz ve sentez yapabilme gibi becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla birlikte müfredat programı çerçevesinde yoğun akademik çalışma programı uygulanmaktadır.
Her yarıyılda açık uçlu sorulardan oluşan temel ve üst düzey düşünme becerilerini içeren değerlendirmeler yapılmaktadır. Bunun dışında konu bitimlerinde konu tarama testleri ve deneme sınavlarıyla da ölçme değerlendirme yapılmaktadır. Sınav sonuçlarından yola çıkılarak varsa eksik konular belirlenmektedir. Bu eksiklere göre öğrencilerimiz, etütlere yönlendirilmektedir. Gerekli tedbirler zamanında alınarak çözüm odaklı çalışılmaktadır. Öğrencilerimizin ders içindeki performansları, ödevlerini istenilen sürede ve özenle yapmış olmaları genel başarı durumlarına dâhil edilmektedir.
This year, students add to their knowledge from 7th Grade and prepare well for the middle school state examinations at the end of the year with intensive individual and group study. Preparations are made with practice examinations, after school study periods and project work. Students try to improve their science literacy, expression of their own thinking in problem solution, good use of the language & terminologies of mathematics, mental arithmetic skills, higher order thinking, expression of concepts in various ways, patience, care and responsibility in their work, and appreciation of mathematics and the role it plays in arts and aesthetics. 8. sınıfta, 7. sınıfın kazanımlarının üzerine MEB matematik müfredatı kazanımları eklenirken ulusal merkezi sınavlara hazırlık çalışmaları son derece titiz bir çalışma yöntemiyle yürütür. Sınavlara hazırlanmada öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkatle değerlendirilerek, yoğunlaştırışmış grup ve bireysel çalışmalar yoluyla giderilmesi hedeflenir.
Sınav hazırlığı şu ana başlıklar altında yapılır:
Konu merkezli tarama sınavları,
Ders dışı destek çalışmaları,
Deneme sınavları,
Etüt Çalışmaları
Proje Çalışmaları ve
Bireysel farklılıklar gözetilerek,

Ortaokul sürecinde bütün öğrencilerimizin bilim okur-yazarı olarak yetişmesi sağlanır.
Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebilir, başkalarının
matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya boşlukları görebilir.
Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminolojiyi ve
dili doğru kullanabilir.
Matematiğin anlam ve dilini kullanarak insan ile nesneler arasındaki ilişkileri ve nesnelerin birbirleriyle iliş-
kilerini anlamlandırabilir.
Üstbilişsel bilgi ve becerilerini geliştirebilir, kendi öğrenme süreçlerini bilinçli biçimde yönetebilir.
Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilir.
Kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade edebilir.
Matematiği öğrenmede deneyimleriyle matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek matematiksel problemlere
öz güvenli bir yaklaşım geliştirir.
Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirirler.
Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirirler.
Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark ederler.
Matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde olarak matematiğe değer verilmesi hedeflenir.
The 8th Grade Ministry of Education curriculum operates under four themes: 'Living Things & Life', 'Matter & Change', 'Physical Events' and 'Earth, through which students engage in question-based experimentation, process-based activities, and modelling work. They move through the steps of experimantation from hypothesis to project creation and evaluation of outcomes. In the process od controlled experimentation, they become familiar with laboratory equipment and best practices, perform individual and team work, and use technology. They continue to develop their science literacy, and awareness of the close links between scientific work and daily life. We support students in their preparation for the state examinations at year's end with extra study and practice tests. 8. Sınıf Fen Bilimlerinde dersinde öğrenciler “Canlılar ve Hayat”, “Madde ve Değişimi”, “ Fiziksel Olaylar” ve “Dünya ve Evren” temalarındaki konuları sorgulama temelli tasarlanmış deneyler, araştırma temelli sunumlar, model çalışmaları gibi etkinlikler ile yıl boyunca işlerler. Fen Bilimleri derslerinde gözlemden deney ve model yapmaya, hipotez kurmadan proje üretmeye kadar geniş bir öğrenme alanında öğrencilerimizin bilimsel süreçlere aktif olarak katılmaları amaçlanır. Bilimsel süreç basamaklarını uygulayabilme, deneylerle bilgiye ulaşma ve içselleştirme fen öğretiminin temel hedefleridir. Düzenlenen yurt içi ve yurt dışı alan gezileri ile öğrencilerin Fen Bilimlerine ilgi duyan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları hedeflenir. Öğrenciler, laboratuvar saatlerinde araştırmalarda kullanılan bilimsel araçlar ve yöntemlerin kullanımını pratik eder, laboratuvar ve proje çalışmalarında bireysel ve grup olarak aktif şekilde rol alırlar. Kontrollü deneyler, problem çözme, model oluşturma, iş birlikçi öğrenme, teknoloji kullanımı, sınıf tartışması, araştırma, keşfetme ve kendini ifade etme imkânlarını içeren uygulamalı alıştırmalara ağırlıklı olarak yer verilir. Fen bilimleri dersi; öğrencilerin fen okuryazarlığını geliştirerek günlük hayat ile bilimsel çalışmalar arasındaki yakın bağlantının farkına varmalarını sağlar.
Öğrencilerin ulusal sınavlara hazırlanıp, soru cevaplayabilme becerilerini geliştirebilmeleri için bireysel destek çalışmaları, deneme sınavları, konu tarama testleri yapılması planlanır. Bu çalışmalar bireysel farklılıklar ve ihtiyaçlar gözetilerek yürütülür.

In history lessons, the students become familiar with the main movements such as nationalism and colonization that underlie the period leading to World War I. They become familiar with these through examining texts and visuals of the period. They reinforce their preveious year's learning about the late Ottoman period. Using mindmaps, they know on which fronts the Ottoman Empire was involved and the post-war treaties. Following this, they begin learning about the birth of the Turkish Republic, beginning with Atatürk's landing at Samsun on the Black Sea and continuing with the War of Independence, and the revolutionary reforms instigated by Atatürk. they examine patterns of causal relationships between events. They discuss issues linked to Ottoman legacies in economics, art, and culture and how the new state worked to adapt/abandon these in the creation of the new republic. They close the year with a brief look at the period following Atatürk's death, from World War II to the first Gulf War. The students are supported with extra materials in thier preparation for the state examinations at year's end. 8.sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, tamamen tarih konularından oluşmaktadır. Bu sebeple öğrencilerimiz olaylara tarafsız ve çok yönlü bakabilme becerisi yardımıyla, dünyayı büyük bir savaşa götüren temel nedenler olan “sömürgecilik” ve “milliyetçilik” gibi olguları o günün koşullarıyla inceler ve tartışırlar. Osmanlı’nın içinde bulunduğu durum, savaştığı cepheler ve savaş sonrasında imzaladığı ağır anlaşmalar, detaylı olarak zihin haritaları yardımıyla anlatılır. Kısa tekrarlar ile pekiştirilir.
Daha sonra Atatürk’ün Samsun’a çıkışı başlangıç alınarak Yeni Türk Devleti’nin temellerinin nasıl atıldığı; yani “Kurtuluş Savaşı ve İnkılaplar” birbirleriyle bağlantılı olarak neden-sonuç örüntüsü içinde yorum odaklı yapılarak açıklanır. "Osmanlı’dan kalan ekonomik, sanatsal, kültürel miras nasıldır ve bunları düzeltmek ve modern bir devlet olabilmek için neler yapılmıştır?" gibi sorular örnekler ve gerekçelerle açıklanır. Atatürk ilkeleriyle inkılapları ilişkilendirilir.
Son olarak Atatürk’ün ölümünden sonra İkinci Dünya Savaşı’ndan Körfez Savaşı’na kadar olan gelişmeler kısaca derslerde işlenir.
Derslerimiz çalışma kağıtları, mini testler ve zihin haritaları ile desteklenerek ulusal sınavlara hazırlık yapılır.
At the end of Middle School, the English course takes on two routes to support our students in their future studies. The academic focus of the course continues to develop and reinforce academic skills in both written and spoken interaction. Students are also prepared for the national exams with a focus on exam types and testing techniques to help them succeed in their future academic life. The LARTS (Language Arts) portion of the course continues to develop their critical thinking through analyzing various types of literature and assessing more complex literary elements such as author intent and underlying themes. This year level uses language to access literature. In their final year of second language study students are able to both write and talk about character actions and traits, summarize novels and short stories, and discuss the various features of an extended written text, in particular novels. Students are also able to perform theater scripts and dramatize dialogues and stories. Emphasis is placed on speaking accuracy (intonation, rhythm, fluency, pronunciation) and comprehension.The class is elective in 8th Grade, and students who attend discuss informational technologies, aspects of digital citizenship, and feel entirely familiar with aspects of information security online. Teknoloji alanına özel ilgisi olan öğrenciler, Bilişim Teknolojileri dersini seçerler. Güncel bilişim teknolojileri konularını tartışırlar. Dijital vatandaşlığın boyutlarını ve önemini değerlendirirler. Bilişim güvenliğinin gündelik hayattaki öneminin farkına varırlar.
Music is elective in 8th Grade, and students who attend classes continue to work on their instruments. They play pieces from their repertoire at concerts and in-school celebratory activities. Bu düzeyde Müzik dersleri seçmeli ders olarak sunulur. Müzik dersini seçen öğrenciler, 4 sene boyunca çaldıkları enstrümanında uzmanlaşmaya devam ederler. Planlanan konser veya etkinliklerin repertuar parçalarını çalışırlar.This is an elective lesson for 8th Grade students. Those who attend work on their portfolios, take part in national and international competitions, and use many forms and techniques to create their works. They may choose to reflect current events in their works. To create depth in their work, they use individual and multiple perspectives. They use the following elements of art and design: Colour: contrast, Value: shading, Proportion: proportional relationships, Unity: harmony, Variety: harmonic use of various art elements. They discuss how art is influenced by social, political and economic factors, and the artist's role in society. They compare art works in terms of time, style and materials, and understand aesthetics. They analyze visual language and how this influences the message being presented. They analyze & discuss the influence of images, writing and symbols in media around them, and the influence of popular culture on art. They are familiar with the works of Turkish and foreign artists. They understand innovation and can evaluate their own innovative ideas. They use the computer to render their 2D creations in 3D. They can produce using the principles and elements of design, and discuss the use of products in daily life. They prepare works for exhibition. 8. sınıf sanat öğrencileri seçmeli sanat derslerinde bir araya gelirler. Yıl içinde açılan ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.
Görsel sanat çalışması oluşturma sürecini eskiz ile gösterirler. Görsel sanat çalışmalarından oluşan bir sunum dosyası hazırlarlar. Yazı ve görsel kullanarak görsel sanat çalışması oluştururlar. Güncel olayları görsel sanat çalışmasına yansıtırlar. Mekânda derinlik etkisi yaratmak için tek kaçışlı/iki kaçışlı perspektif ve hava perspektifi birlikte kullanılır.
Görsel sanat çalışmalarını oluştururken aşağıdaki sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanırlar:
Renk: Zıtlık ilişkisi
Değer: Gölgeleme
Oran-Orantı: Oran ilişkileri
Birlik: Uyum
Çeşitlilik: Bir veya daha fazla sanat elemanının uyumlu birlikteliği

Sanat eserinin sosyal, politik ve ekonomik faktörlerden nasıl etkilendiğini açıklarlar. Sanatçıların toplumda üstlendiği rolleri yorumlarlar. Dönem, üslup ve kullanılan malzemelere göre sanat eserlerinin özelliklerini karşılaştırırlar. Sanat eserinde kullanılan görsel dilin, ifadeleri aktarmadaki etkisini analiz ederler. Sanatla ilişkili olarak estetiğin ne olduğunu açıklarlar. Kendilerine ve akranlarına ait çalışmaları analiz ederler.
Sanatın tanımını yapabilirler. Çağdaş medyadaki imaj, yazı ve sembol gibi unsurların etkisini analiz ederler. Popüler kültürün günümüz görsel sanatlarına etkisini açıklarlar. Yerel ve yabancı sanatçıların eserlerini incelerler.

İnovasyon kavramını açıklayabilirler. Geliştirdikleri inovatif fikri değerlendirebilirler. Taslak çizimlerini bilgisayar yardımı ile üç boyutlu görsellere dönüştürebilirler. Grafik tasarım eleman ve ilkelerini kullanarak bir ürün tasarlayabilirler. Bir ürünün günlük hayattaki kullanımını analiz edebilirler. Sergileyecekleri ürünü hazırlar ve sunarlar.
Students are entirely familiar with the rules of many sports and know how to cope with the stress of sports competitions. They cooperate welll in team sports, and can constructively criticize their own and others' performances. They take part in activities & competitions on special days and sports festivals. They know the importance Atatürk attached to sport and physical exercise for health. Öğrenciler 8. sınıfta spor dallarına ait oyun kurallarını bilir. Spora katılımda karşılaştığı stresli durumlar ile başa çıkmada kullanabilecekleri stratejileri öğrenirler. Spor dallarında takım veya gurup hedeflerine ulaşmak için işbirliği yaparlar. Katıldıkları spor dallarında performansa yönelik öz değerlendirme yaparlar. Milli belirli gün ve haftalarda okulda ve okul dışında çeşitli etkinliklere katılırlar. Atatürk'ün spora ve sporcuya verdiği önemi inceleyerek çıkarımlarda bulunurlar.
14
GRADE PREP.Under the first heading of 'Language & Culture', the students study their language as a tool for communication. They discuss the mutual influence of language and culture. They review the fundamentals of the language (word structure, pronunciation, writing rules, grammar, punctuation etc). The unit on 'Good use of Turkish' encourages them to use the language competently and effectively, and become aware of negative influences of foreign languages. They complete the year by examining literary movements in Turkish literature and sampling various types of lterature such as the short story, novel, epic, and poetry. Hazırlık sınıfları "Türk Dili ve Edebiyatı" dersinde öncelikle
"Dil ve Kültür" ünitesi bağlamında öğrencilerin dilin bir iletişim
aracı olarak yapısını anlamaları sağlanır. Dil ile kültürün birbiriyle
etkileşimi üzerinde durulur. Dil bilgisi konularından yazım kuralları,
noktalama işaretleri, ses bilgisi, sözcükte yapı konularındaki
temel bilgiler tekrar edilir.
"Güzel ve Doğru Türkçe" konusu bağlamında öğrencilerin Türkçeyi
doğru, güzel ve etkili bir biçimde kullanması amaçlanır. Bununla
birlikte Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden korumada duyarlılık
kazandırılması hedeflenir. Edebi dönemler hakkında genel bilgiler
verildikten sonra hikâye, roman, masal, destan, şiir gibi başlıca
edebi türler tanıtılır.
Preparatory mathematics lessons are designed to help students review any areas/topics which they may not feel confident about. They mainly reinforce their knowledge in algebra, and do work on angles, length and area. In analytical geometry, they review point and line concepts. English mathematical terminology is provided. Lise hazırlık seviyesinde öğrencilerimizin temel matematik eksikliklerini gidermek amaçlı çalışmlar yapılır.Bu yolla cebirsel işlem yapma kabiliyetlerini geliştirici ve pekiştirici çalışmalar yapılır.Geometride açı,uzunluk, alan bulma çalışmaları yapılır.Analitik geometride nokta, doğru kavramlarıyla ilgili çalışmalar yapılır.Tüm bu çalışmalarda ingilizce terminoloji bilgileri verilir.Main Course is designed to provide students with an intensive overview of English grammar and syntax including sentence building,correct usage and punctuation.Students taking this course will be able to read and analyze original texts and they will be equipped with lots of vocabulary. Throughout the academic year they are prepared for the Language and Literature courses in 9th grade. We aim to encourage our students to become self-confident,participate independently in activities and express themselves clearly. Listening and Speaking: In general, the goal of our Listening Speaking Course is to support the work done in our predominantly grammar-based Main Course, and further explore the texts covered in Reading and Writing Course through partner-based or class-based speaking activities. In addition to said work, our Listening and Speaking Course spends the first semester honing students' practical conversation skills and lexis, and devlopes more academic oratory skills through a series of diverse mini-speeches assigned to the students over the second semester. In Reading/Writing, we try to begin the practice of academic writing, teaching the use of essential transition words and the ordering of descriptive and opinion paragraphs. This is a basic general format that can be transferred to their short essay writing skills in the following grades. In reading, through a selection of short stories, readers and one children's novel, we try to do both close reading and literary work. We encourage in-character analysis, class discussion and generally try to show them how to approach a literary text. The final important element of our programme is the Globed electronic reading programme, an individual-based programme for non-fiction reading. this helps greatly in building their reading skills for later participation in international exams. This year provides the basic fundaments to the student’s choice of a second foreign language (Spanish, French or German). Students are taught according to the A1 European framework, focusing on their reading comprehension, use of language, developing their listening skills and making them able to communicate both in an oral and writing context. Therefore students can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. They are also able to introduce themselves and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people they know and things they have. Therefore they can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help. In-class work includes guided readings, artistic projects and oral presentations, promoting teamwork and cultural respect. Students make correct, ethical and effective use of IT. They are fully aware of security and ethics in cyberspace, and discuss topical issues in the field of IT. They are aware of the growing importance of products and production in the digital world. They use block-based coding tools effectively defining function and variables. In Excel, they can use formulas for data and make graphic representations of data. They know HTML commands and create a webpage for themselves using text editor. They research infographics and use a graphic design program in line with the principles of graphic design (colour etc). They understand algorithms and can prepare programs doing basic text-based coding with Python. Öğrenciler bilişim teknolojilerini günlük ve akademik ihtiyaçlarına uygun, etik ve etkin olarak kullanırlar. Siber güvenlik ve dijital etik konularında tartışırlar. Bilişim Teknolojileri alanında dünyada gündem olan konuları sınıfta tartışırlar. Bilişim Alanında Üretim yapmanın gelecek için öneminin farkına varırlar. Blok tabanlı kodlama araçlarını etkin kullanır, bu alanda fonksiyon ve değişken tanımları yaparak program yazarlar. Tablolama programı (MS Excel) üzerinde oluşturdukları formüllerle dijital hesaplama tabloları ve bunların grafiklerini oluştururlar. HTML komutlarını bilir, kendisine metin editörü ile bir web sayfası oluştururlar. Infografik kavramını araştırırlar. Renk uyumuna ve grafik tasarım kurallarına dikkat ederek bir grafik tasarım programında görsel tasarım oluştururlar. Algoritma kavramını açıklayabilir, Pyton dilinde giriş seviyesinde metin tabanlı kodlama yaparak programlar oluştururlar.Students use voice techniques competently, do choral work and exercise correct breathing control while performing the National Anthem. They can classify the various forms of music in Turkish culture, and know the basic elements of writing music. They can perform works at the correct speed and loudness. They can rhythmically accompany works of music they have in their repertoire. They understand the nature of Turkish classical and folk music and can perform both. They know basic scales and double & triple intervals. They know about major and minor tonality. They are familiar with the history of Turkish music up to the 17th century and the general characteristics of western music of the Middle Ages and Renaissance, and ancient civilizations. They listen to examples of world music, and understand the concepts of artists, the arts and art works. Sesi tekniğine uygun olarak kullanır. Korolara katılır. İstiklâl Marşı’nı nefes yerlerine dikkat ederek söyler.
Toplum hayatında önemli yer tutan marşlarımızı doğru söyler.
Ülkemizdeki müzikleri türlerine göre sınıflandırır.Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.
Eserleri hız ve gürlük terimlerine uygun olarak seslendirir.
Dağarcığındaki basit ölçülerde yazılmış eserlere uygun ritim eşliği oluşturur.
Basit ölçüleri tanır.Eserleri hız ve gürlük terimlerine uygun olarak seslendirir.
İkili ve üçlü yatay aralığı tanır.
Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir.
Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin genel özelliklerini açıklar ve seslendirir.
Türk müziği türlerinden örnek eserler seslendirir ve usullerinin vuruşlarını tanır.
Majör ve minör tonalitelerden oluşan eserleri tanır.Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir.
17. yüzyıla kadar Türk müziği tarihinin genel özelliklerini açıklar. Batı müziğinde Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinin genel özelliklerini açıklar.
Ülkemizdeki müzikleri türlerine göre sınıflandırır.
İlk Çağ uygarlıklarında müziğin genel özelliklerini açıklar. Dünyanın farklı bölgelerindeki müzik eserlerinden örnekler dinler.
Sanat, sanatçı ve sanat eseri kavramlarını açıklar.
This is an elective lesson in the Preparatory year. Students who choose the lesson take part in national and international competitions. They are familiar with the arts and their role in society and can discuss the qualities that make up an art work (authenticity, creativity, uniqueness, permanence, imagination, aesthetics). They can comment on art works, and know the importance of art in the future of a culture. They can create volume in their work light medium and dark values. They know about perspective, can provide examples of line and colour perspective from objects, spaces and art work around them, and use single and double perspecitve in their own work. In creating designs, they use scale and proportion and light medium and dark tone values. They understand how art is influenced by economic, social, and political factors, and the role of artists in society. They compare art works in terms of time, style and materials, and understand aesthetics. They analyze visual language and how this influences the message being presented. They analyze and comment on the visual content of their own & peers' work. They analyze & discuss the influence of images, writing and symbols in media around them, and the influence of popular culture on art. They use the computer to render their 2D creations in 3D. They can produce using the principles and elements of design, and discuss the use of products in daily life. They prepare works for exhibition. Hz. sınıf sanat öğrencileri seçmeli sanat derslerinde bir araya gelirler.
Yıl içinde açılan ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.
Sanatın tanımını bilerek toplum için önemini açıklayabilirler.
Sanat eserinin niteliklerini açıklayabilir.(Özgünlük, yaratıcılık, teklik,
kalıcılık, hayal gücü, estetik değer nitelikleri üzerinde durulur.)
Bir sanat eserini yorumlayabilir.Sanat eseri hakkındaki düşüncelerini
ifade edebilir.Kültürün geleceğe aktarılmasında sanat eserlerinin
değer ve önemini bilir.Kompozisyonlarında açık-orta-koyu değerleri kullanarak
hacim etkisi oluşturabilir.Çevresindeki obje ve mekânlardaki perspektif
görünümlerin farkındadır.Çizgi ve renk perspektifine, çevresinden ve
sanat eserlerinden örnekler verebilir.
Çalışmalarında tek ve çift kaçışlı perspektifi uygulayabilir.
Desen çalışmalarında ölçü ve oranı ,açık-orta-koyu ton
değerlerini kullanır.Işık-renk ve boya-renk ayrımını yaparak çalışmalarını bu
yönde yapabilir.Sanat eserinin sosyal, politik ve ekonomik faktörlerden
nasıl etkilendiğini açıklarlar. Sanatçıların toplumda üstlendiği rolleri yorumlarlar.
Dönem, üslup ve kullanılan malzemelere göre sanat eserlerinin özelliklerini karşılaştırırlar.
Sanat eserinde kullanılan görsel dilin, ifadeleri aktarmadaki etkisini analiz ederler.
Sanatla ilişkili olarak estetiğin ne olduğunu açıklarlar. Kendilerine ve akranlarına ait çalışmaları analiz ederler.
Sanatın tanımını yapabilirler. Çağdaş medyadaki imaj, yazı ve sembol gibi unsurların etkisini analiz ederler
. Popüler kültürün günümüz görsel sanatlarına etkisini açıklarlar. Yerel ve yabancı sanatçıların eserlerini incelerler.
İnovasyon kavramını açıklayabilirler. Geliştirdikleri inovatif fikri değerlendirebilirler.
Taslak çizimlerini bilgisayar yardımı ile üç boyutlu görsellere dönüştürebilirler.
Grafik tasarım eleman ve ilkelerini kullanarak bir ürün tasarlayabilirler.
Bir ürünün günlük hayattaki kullanımını analiz edebilirler. Sergileyecekleri ürünü hazırlar ve sunarlar.
Students know the basic stances in gymnastics. They work on controlled body movement in changing position. They learn about the Olympics and the sports included. They know the value and necessity of fair play, and about nutrition and physical activity. They know how to dress appropriately and safely for sport and the concepts of first aid. They have responsibility for the preparation, transportation and protection/correct use of sports equipment they use. They act out movements involved in sports (running, jumping, equipment use) and everyday life (walking, sitting down, standing up, turning and jumping) freestyle and/or as dance. We ask them to analyze/research the benefits of various leisure time activities. Hz sınıfı öğrencileri Beden Eğitimi ve Spor dersinde cimnastik temel duruşlarını bilirler ve gösterebilirler. Vucut kontrolü gerektiren yer değiştirme hareketlerini uygular olimpik sporlar hakkında bilgi edinir,kurallarını bilirler. adil oyun kavramı ve gerekliliği hakında bilgi edinirler. Sağlıklı beslenme ile fiziksel etkinlik arasındaki ilişkiyi açıklar. Koruma, kurtarma, bildirme kavramları üzerinde durulur. Spor yaparken uygun giyinmenin sağlık açısından önemini açıklar Öğrencilere derslerde kullanılacak malzemelerin bakımı, taşınması, korunması konusunda
sorumluluklar verilir.Spor etkinliği esnasında yapılan hareketlerin (koşma, atlama, alet kullanma vb.) abartılarak
serbest figürler üretilmesi istenir.İnsan hayatının rutin hareketlerinin (yürüme, oturma, kalkma, dönme, sıçrama vb.)
abartılarak dans hâline getirilmesi istenir.Öğrencilerden serbest zaman etkinliklerinin kişisel faydaları hakkında araştırma yapmaları
istenir.15
GRADE 9Students learn about the concept of literature and its relationship with the sciences and fine arts. After work on classifying texts, they explore the concepts of language, dialect and accent. In work on stories, they study examples from the republican period, learn the structural elements of stories, and understand the difference between situational and event-based stories. They also study elements of poetry and examine poetry of the republican period, learn about imagery and rhetoric, and practise poetry writing. They compare and discuss Eastern and Western tales and fables. The novel, its elements, and examples from the republican period are studied. They learn about the history of theatre and can explain and compare comedy, tragedy and drama. In (auto)biography, they study what is considered to be the first of its kind in Turkish, tezkire from Divan literature. They compare letter and e-mail writing, explore some letter samples form history, and compare blog and diary writing. In terms of language structure, they review and build on their knowledge of good writing and punctuation and continue working on word formations and expanding their vocabulary. Dersimizin edebiyat bölümünde öğrencilerimizin önce edebiyat terimi ile tanışması sağlanır ve edebiyatın ne olduğu,bilimler ve güzel sanatlar ile ilişkisi anlatılır. Metinlerin sınıflandırılması yapıldıktan sonra dil, lehçe, şive kavramları öğretilir. Sonra hikaye örnekleri üzerinden durum ve olay hikayesi anlatılır. Cumhuriyet dönemine ait örnekler incelenir ve hikayenin yapı unsurları öğretilir. Şiir bilgisi konusu işlenir ve şiirin biçin unsurları öğretilir. Cumhuriyet Dönemi'nden şiir örnekleri incelenir ve uygulama yapılır. Şiir bilgisinde imge ve söz sanatları anlatılır. Masal ve fabl konuları işlenir. Doğu ve Batı edebiyatlarından örnekler verilir. Roman türünün özellikleri verilir ve Cumhuriyet Dönemi'nden roman örnekleri incelenir. Tiyatro konusunda; tiyatronun tarihi geçmişi ile trajedi, komedi ve dramın özellikleri ve farkları anlatılır. Biyografi, otobiyografi ile bu türlerin ilk şekli kabul edilen divan edebiyatından tezkire işlenir. Mektup ve e-posta türleri anlatılır ve karşılaştırılır. Mektup türünün tarihi örnekleri incelenir. Günlük ve blog karşılaştırması yapılır. Metinlerin sınıflandırılması yapıldıktan sonra dil, lehçe, şive kavramları öğretilir. Dersimizin dil ve anlatım bölümünde önce yazım kuralları ve noktalama işaretleri anlatılır.Sonra isim soylu sözcüklerden isimler ve sıfatlar işlenir.Edat, bağlaç ve ünlem ile devam edilir.Ardından zamirler ve zarflar konusu işlenir. Böylece isim soylu sözcükler bitirilir ve fiiller anlatılır.Students increase their algebraic ability by working on processing number sets, divisibility and division rules, one-unknown equations, exponent & radical expressions and their equations. They learn about the concepts of ratio and proportion and work on examples of these in action in solution methods for problems they may encounter in daily life. In work on triangles, we introduce them to concepts of angles and measuring in triangles, types of triangle with respect sides and angles, and the concept of concurrency and similarity. They understand the basic principles of triangles and work on examples of calculation of trigonometric ratio and basic trigonometric values by solving real-life problems. The central tendency propagation measures of the data subject are processed to show the current and actual applications by showing mode, median, standard deviation. Bu sevide öğrencilerimize cebir ve geometri kazanımlarının bir bölümü verilmektedir.Cebir bölümünde sayı kümeleri, bölme ve bölünebilme kuralları, 1.dereceden 1 bilinmeyenli denklemler, üslü ve köklü ifadeler ile bunlara ait denklemler işlenerek öğrencilerimizin cebirsel yeteneği arttırılmaya çalışılır. Oran ve orantı kavramları verilerek öğrencilerimizin günlük hayatta karşılaşa bileceği problemlere ait çözüm yöntemleri gösterilir.Geometri konusunda üçgnede açı, uzunluk kavramları gösterilip üçgen eşliği ve üçgenin yardımcı elemanları tanıtılır.Dik üçgene ait temel prensipler gösterilerek trigonometrik oran ve temel trigonometrik değerlerin hesaplanması anlatılır.Üçgende benzerlik teoremleri verilerek kenar ve alan hesaplamaları yapılır.Son olarak veri konusuna ait merkezi eğilim yayılım ölçüleri işlenerek mod, medyan,standart sapma gösterilerek güncel hayattaki uygulamaları gösterilir. Physics
9th grade physics provides the students with an introduction to the subject and its fields of matter, force and energy. Students gain an understanding of the basic of physics, its influence on, and place and use in daily life. They grasp the fundamentals of the characteristics of forms of matter, and begin studying the various ways in which matter and energy are related. They approach these by studying heat and temperature and the matter-energy relationship in the laws of thermodynamics. They complete the year with an introduction to electricity and the electrical nature of matter. Bu seviyede öğrencilere Fizik Bilimine Giriş, Madde, Kuvvet ve Enerji ile ilgili kazanımlar verilmektedir. Fizik Bilimine Giriş bölümünde fiziğin günlük yaşamdaki yeri, etkisi ve kullanımı ve fizikle ilgili temel bilgilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Madde ve Özellikleri bölümünde maddenin temel özellikleri ele alınmaktadır. Kuvvet ve Enerji bölümünde ise madde-enerji ilişkisi farklı açılardan giriş düzeyinde incelenmektedir. Isı ve sıcaklık bölümünde de enerji ve madde arasındaki ilişki termodinamik yasaları açısından ele alınmaktadır. Son bölüm olan Elektrik bölümünde, maddenin elektriksel yapısı ve özellikleri giriş düzeyinde incelenmektedir.

Chemistry
By introducing our students to the historical development of chemistry and its fundamental role in cause-effect relationships, we aim not only to raise their awareness of the potential for career work and/or entrepreneurship in this field, but also to familiarize them with chemistry's symbolic language. They also begin to discover the relationship between the characteristics and functions of chemicals which have entered our daily lives and understand their effects on human health and the environment. They learn about the observable properties of substances and how changes occur in substances as a result of interaction (bonding or breaking of bonds) between their chemical structures resulting in the formation of new structures. They also gain basic knowledge of the properties of gases, and the types of interaction that occur in solids and liquids. We also touch on the importance of water for living things and the natural world, water resources and global warming. Bu seviyede öğrencilere kimya bilimini tarihsel gelişimi ve sebep sonuç ilişkileri temelinde tanıtarak bir yandan kariyer bilinci ve girişimcilik açısından farkındalık oluşturmak, diğer yandan da kimyanın sembolik diline aşinalık kazandırmak; ayrıca, modern gündelik hayata girmiş çeşitli kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki ilişkiyi keşfedip kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerine yönelik bilinç edinimi sağlamaktır. Maddelerin gözlemlenebilir özelliklerini ve maddelerin değişimlerini, maddeleri oluşturan yapısal türler arasındaki etkileşimlerin gücü veya kopması-oluşması temelinde açıklamaktadır. Gazların genel özellikleri, sıvıların ve katıların gözlenebilir özellikleri ile bu maddelerdeki yapısal türlerin istiflenme ve bağlanma tarzlarını ilişkilendirmektir. Suyun canlılar için önemine vurgu yapılarak, doğa da suyun önemi, su kaynakları ve küresel ısınma gibi konulara deyinilmektedir.Biology


In preparation for more detailed study later in high school, students begin with the concept of what constitutes life, the cell, and diversity among living things. We begin from a broad perspective for two reasons: To raise career awareness among the students and to help them understand how intimately linked the basic theories and concepts of biology are to our daily lives, and the fields in which these are used. Bu seviyede öğrencilere canlılık, hücre, canlıların çeşitliliği ile ilgili somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine kurulmuştur. Üst sınıflarda ise öğrenciler, bu temeller üzerine kavramlarda derinleşme, genelleme ve değişik yaklaşımlarda bulunabilme imkanı bulacaklardır.
Aynı zamanda öğrenciler programın geniş bir perspektif sunması sayesinde ileriye dönük kararlarını verirken bilinçli hareket edebileceklerdir. Bu bağlamda biyoloji programında yer alan kazanımlar, biyolojide yer alan temel teoriler ve kavramlar ışığında, öğrencinin günlük hayatı ile ilişkili konular ön plana çıkarılarak belirlenmiştir. Ayrıca programda ele alınan konularla, öğrencilerin biyolojinin kullanım alanları hakkında kazanım elde etmeleri hedeflenmiştir.
In Religious Culture and Ethics, students explore the notions of the importance of religious faith in human lives, and the many forms that faith may take. They become aware of the central role of bodily cleanliness and ablutions in preparation for worship. In the unit on the Prophet Mohammed, they learn about his life and the universal nature of his teachings, and how to make these a part of their lives. They learn about and discuss central concepts of the Koran. In the unit on values, students examine the relationship between these and religious faith and come to realize the absolutely central role they play in the maintenance of societal life. Secularism as a guarantor of faith and freedom of conscience is discussed in the context of Atatürk and his thinking. Finally, students read something of the lives and works of thinkers who played a role in the conversion of Turkish peoples to Islam. In history, students explore the fundamentals of history as a discipline, and how to approach its study with a critical eye. With access to material resources, they understand the central role played by documents and documentary evidence. In an effort to foster an interdisciplinary perspective, they explore history's relationship with other disciplines: We combine history and geography to examine economy, government, settlement and civilization in ancient cultures. Students learn about cultures that have inhabited their geographical surroundings, and the traces and influences of these that exist today. 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenciler öncelikle dinin insan hayatındaki yerini ve önemini anlatıp. inanmanın çeşitli biçimleri üzerinde durmaktayız. temizlik ve ibadet konusunda temiz olmanın ibadetlerin kabulünde oldukça gerekli bir ön şart olduğunu kavratılır.peygamberimizin hayatı adlı ünitede onun hayatı hakkında bilgi sahibi olup bütün insanlığa söylediği evrensel mesajları anlayıp kendi hayatlarında uygulatmaya çalışılır. Kuran ile ilgili bazı kavramlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra kuranın ana konuları ekseninde kuran yorumlatmaya çalışılır. değerler ünitesinde değerlerin dinle olan ilişkisini irdeleyerek toplumu ayakta tutan olmazsa olmaz olan değerleri öğretilir. laikiğin din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olduğu Atatürkün düşünceleri etrafında anlatılır. Son olarak türklerin islamı kabulündeki etkili şahsiyetlerin hayatlarından bahsedilir, günümüze kadar ulaşan eserlerine değinilir.

Tarih dersinde öğrenciler, tarih biliminin temel esaslarını, eleştirel bir bakış açısıyla kavrar. Belge nosyonunun gerekliliğini maddi kanıtlara ulaşarak öğrenir. İnterdisipliner bir bakış açısı kazanılması amacıyla diğer bilimler ile tarih bilimi arasındaki ilişki irdelenir. Coğrafya-tarih ilişkisi üzerinden antik kültürlere odaklanılarak, öğrencilerin yerleşim, ekonomi, ,yönetim şekilleri ve medeniyet algısı geliştirilir. Yaşadığımız coğrafyada ortaya çıkmış kültürlerin özellikleri ve günümüze etkileri incelenir. Türk kimliğinin gelişim süreci incelenerek, İslam dini ile birlikteliği ve Türk kimliğindeki siyasi,kültürel,ekonomik değişimin kavranması sağlanır.
Our 9th English Literature Course has two primary focuses. The first of these is expanding the reading level and literary awareness of our students. To that end, our course starts with a diverse range of mythological stories from around the world. These stories are discussed, deeper meanings are teased out of these stories and their historical contexts are explored. From there we continue our literary exploring with the novel, The Curious Incident, which highlights the struggles of living with/raising someone with autism, the unique experience of the autistic and more generally the pressures of life within the 21st century. The students are encouraged to create empathy maps, discuss the motives of certain characters and attempt to discern the author's intent behind certain facets of the novel. Finally, we spend the better part of the second semester reading The Giver. The Giver highlights the antogonistic link between our desire for security and stability, and the true source of joy in life, vulnerability. This novel allows us to explore issues of ethics, and discuss both how our own society differs from others and how it might be improved. The second focus is on developing the writing skills of our students. Through themes of the books, our aim is build the students written communication, starting with paragraph-writing and ending with opinion-based essays. Our course is also supplemented by traditional events such as Public Speaking Competition among the 9th graders of our school. In 9th grade Language course the main focus is on grammar. The main grammar structures such as Tenses, Passives, Reported Speech, If Conditionals, Relative Clauses learned in the previous years are revised. Apart from these structures some new sentence structures are practiced along with the theme based reading texts and vocabulary embedded in these texts. The course is supported with an online diffirentiated reading program. Students have an opportunity to read four articles per week based on the themes of the course book. Every week one lesson is allocated for the program and the students read the assigned articles along with the comprehension and vocabulary questions in their own English level. Their level is defined by the program in the beginning of each term with a level setting test. A detailed analysis including the number of the activities, students' lexile level and growth, the time that they spend...etc. is provided and shared with the students. This year students reach A1 level in their second foreign language (Spanish, French or German). Students are taught according to the A1 European framework, focusing on their reading comprehension, use of language, developing their listening skills and making them able to communicate both in an oral and writing context. Therefore students can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. They are also able to introduce themselves and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people they know and things they have. Therefore they can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help. In class work includes guided readings, artistic projects and oral presentations. Focusing on the communicative skills while providing them with daily situations. Students use voice techniques competently, do choral work and exercise correct breathing control while performing the National Anthem. They perform marching songs that are important in Turkish public life. They can classify the various forms of music in Turkish culture, and know the basic elements of writing music. They can perform works at the correct speed and loudness. They can rhythmically accompany works of music they have in their repertoire. They understand the nature of Turkish classical and folk music and can perform both. They know basic scales and double & triple intervals. They know about major and minor tonality. They are familiar with the history of Turkish music up to the 17th century and the general characteristics of western music of the Middle Ages and Renaissance, and ancient civilizations. They listen to examples of world music, and understand the concepts of artists, the arts and art works. Sesi tekniğine uygun olarak kullanır.Korolara katılır. İstiklâl Marşı’nı nefes yerlerine dikkat ederek söyler.
Toplum hayatında önemli yer tutan marşlarımızı doğru söyler.
Ülkemizdeki müzikleri türlerine göre sınıflandırır.Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.
Eserleri hız ve gürlük terimlerine uygun olarak seslendirir.
Dağarcığındaki basit ölçülerde yazılmış eserlere uygun ritim eşliği oluşturur.
Basit ölçüleri tanır.Eserleri hız ve gürlük terimlerine uygun olarak seslendirir.
İkili ve üçlü yatay aralığı tanır.
Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir.
Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin genel özelliklerini açıklar ve seslendirir.
Türk müziği türlerinden örnek eserler seslendirir ve usullerinin vuruşlarını tanır.
Majör ve minör tonalitelerden oluşan eserleri tanır.Düzeyine uygun eserleri notalarına ve süre değerlerine uyarak seslendirir.
17. yüzyıla kadar Türk müziği tarihinin genel özelliklerini açıklar. Batı müziğinde Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinin genel özelliklerini açıklar.
Ülkemizdeki müzikleri türlerine göre sınıflandırır. İlk Çağ uygarlıklarında müziğin genel özelliklerini açıklar.Dünyanın farklı bölgelerindeki müzik eserlerinden örnekler dinler.
Sanat, sanatçı ve sanat eseri kavramlarını açıklar.
The lesson is elective in high school. Students take part in national and international competitions, and those who wish to share their talents and skills may also take part in solo or group exhibitions. They visit exhibitions here in the school gallery and in other galleries. They understand the universality of art, can view art works from the point of view of aesthetics, and understand the importance of the arts in the formation and transference of cultural identity. They make use of and combine a wide variety of natural and artificial textures in creating their work. They use colour perspective and know how to apply the principles of design. They do original work with colours and stains and apply the principles of artistic composition in works they prepare for showing. 9. sınıf sanat öğrencileri seçmeli sanat derslerinde bir araya gelirler.
Yıl içinde açılan ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar. İstekli ve
yetenekli öğrenciler için kişisel yada karma sergiler açılır. Okulumuz
galerisinde ve farklı galeride açılan sergileri izler,çalışmaları değerlendirebilirler.
Sanatın evrensel bir iletişim aracı olduğunu bilir.
Sanat eserini yorumlayabilir ve İncelediği sanat eseri hakkında estetik yargıya varabilir.
Kültürün geleceğe aktarılmasında sanat eserlerinin değerini ve önemini bilir.
Sanat eserleri ve kültürel değerlerin, bir ülkenin kültürel kimliğinin en önemli unsurlarından olduğunun
farkındadır. Görsel sanat çalışmalarında nesnel dokuları kullanır.
Doğal ve yapay objelerin doku özelliklerini görsel dokuya dönüştürür.Çalışmalarında
renk perspektifini uygular. Desen çalışmalarında perspektif kurallarını uygular.
Renk ve leke değerlerini özgün çalışmalarında uygular.
Renkli resim çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini uygular.
Sergileyecekleri ürünü hazırlar ve sunarlar.
Students learn the importance of warm-up and cool-down exercises in injury prevention and performance. They are reminded of the rules for lining-up in preparing for, taking part in sports and for other school ceremonies. They do online research on gymnastic positions. They individually practise various forms of walking running and jumping, and become aware of the need for rhythmic movement through the lessons. They work on their reaction times to sounds and visuals (whistles, flags etc). They act out everyday movements freestyle and/or as dance. They have responsibility for the preparation, transportation and protection/correct use of sports equipment they use. They use technology to research the benefits of regular exercise for a healthy life, obesity, and nutrition and share infomation with their peers. They are reminded of the importance of personal hygiene and cleanliness. Isınmanın sakatlanmaları önleyici özelliğine ve performansa olan olumlu etkilerine
vurgu yapılır. Soğumanın egzersiz sonrası toparlanmadaki etkisi vurgulanır. Sıralanma ve dizilişlerin dersin başında, işlenişinde, sonunda ve törenlerde kullanılması
hakkında yönlendirme yapılır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak temel jimnastik duruşları ile ilgili araştırma
yapılması sağlanır. Öğrencilerin değişik şekillerde yürüme, koşma, sıçrama alıştırmalarını bireysel
olarak uygulamaları sağlanır. Öğrencilerde dersin içinde yapılan hareketlerin belli bir ritmi olduğu konusunda farkındalık
oluşturulur. Görsel-işitsel uyaranlarla (zil, düdük, ses vb.) harekete geçme çalışmaları yapılır. İnsan hayatının rutin hareketlerinin (yürüme, oturma, kalkma, dönme, sıçrama vb.)
abartılarak dans hâline getirilmesi istenir.Öğrencilere derslerde kullanılacak malzemelerin bakımı, taşınması, korunması konusunda
sorumluluklar verilir. Düzenli fiziksel etkinlikler yapmanın hayat kalitesine olumlu etkileri hakkında araştırma
yapılması ve bu araştırmaların paylaşılması istenir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak obezite, sağlıklı beslenme ve fiziksel
etkinlikler ile ilgili araştırma yapılması sağlanır. Kişisel bakımın ve temizliğin önemini açıklar.

16
GRADE 10Students deepen their knowledge of literature and its history, briefly study examples of stories/novels from varying literary movements and times, and explain their characteristics. As they read and examine other texts, they also pay attention to the language structures, vocabulary and grammar they come across. They also deepen their knowledge of poetry in a similar manner, examining the nature/structure in poems from various movements and times. We also briefly study the appearance of epics/legends in literature. Bu seviyedeki öğrencilerimize öncelikle edebiyat tarihi hakında kısa bir bilgi verildikten sonra hikaye türünün dönemlere göre özellikleri ve bu dönemlere ait hikaye örnekleri okutulur. Söz konusu örneklerin incelemeleri yapılarak dönemler arasındaki farklar belirlenir. Dilbilgisi boyutunda ise sözcük türleri tanıtılır. Bu yapılırken verilen metin üzerinden kelime türleri tespit edilir. Şiir türünün özellikleri de hikaye türüyle aynı şekilde dönem dönem verilir. Dönemlere uygun şiir örnekleri işlenir. Böylece şiirin gelişimi ortaya konur. Destan-efsane konusu ortaya çıkışları paralelinde işlenir. At this level, students learn how to perform Permutation and Combination to ordering and selection operations with daily life applications. In Probability, they examine conditional probability and probability of dependent and independent events. Their algebra development continues with properties of functions, inverse functions and composition of functions, followed by quadratic equations and the relation between roots and coefficients, and the graph of quadratic functions. The vertex of quadratic function, x and y intercepts, symmetry axes are examined. In analytical geometry, they study point and line concepts and learn about positions of lines according to each other, and how to find the distance between one point to a line and distance of between two lines. The distance of the right calculations are shown. In Geometry, the basic properties of quadrilaterals and polygons are shown, especially the angle, length and area properties of trapezoid, parallelogram, rhombus, and rectangle, square and deltoid. In work on circles, they learn about the basic concepts, angles in circles, tangents to circles and circle area. Finally, relations between surface areas and volumes of solid bodies are taught, especially the basic features of prism, cylinder and sphere. Bu seviyede sıralama ve seçmeye yönelik işlemlerin Permütasyon ve Kombinasyon ile nasıl yapılacğı gösterilip günlük yaşam uygulamaları yapılır.Olasılık konusuna ait koşullu olasılık gösterilip, bağımlı ve bağımsız olaylar ile gerçekleştirme olsılıkları incelenir.Cebir konusunda fonksiyonlara ait özellikler incelenip ters fonksiyon,bileşke fonksiyon özellikleri verilir.İkinci derce denklem, kökleri ve katsayıları arasındaki ilişki gösterilip ikinci derce fonksiyonlara ait grafikler gösterilir.Fonksiyonon tepe noktası, x ve y eksenini kesiği noktalar, simetri ekseni öğretilir.Analitik geometride nokta ve doğru kavramları gösterilip,doğruların birbirlerine göre konumları anlatılıp, noktanın doğruya, doğrunun doğruya uzaklıklarına ait hesaplamalar gösterilir.Geometride dörtgenler ve çokgenlere ait temel özellikler gösterilirken özellikle yamuk, paralelkenar, eşkenardörtgen, dikdörtgen, kare, deltoide ait açı, uzunluk ve alan bilgileri verilir.Çemberin temel elemanları gösterilip çemberde açıi çemberde teğet, çemberde alan, dairede alan gösterilir.Son olarak katıcisimlerte ait yüzey alanları ve hacimleri arasındaki bağıntılar öğretilirek özellikle prizma, silindir, küre ye ait temel özelliklerin verilmesi hedeflenir.Physics
Our objective here is the study of Pressure & Buoyancy, Electricity & Magnetism, and Waves and Optics. Students explore the types of pressure (solid, liquid, gas) that objects experience and daily life examples of buoyancy. In Electricity and Magnetism, they look at electrical structure and the magnetic properties of matter. In Waves, properties of mechanical and electromagnetic waves are analyzed in a vacuum and a medium. They become familiar with the properties of light in Optics.
Chemistry
Having examined the historical development of the moles, students analyse quantitive chemical changes using the concepts of mass, volume and number of moles. Then they move to equilibrium of reactions with equations and how to determine formulas which are the basic concepts in the symbolic language of the individual. We classify mixtures based on well-known examples through everyday experience, and observe the changes in the properties of the solutions depending on the concentration. Students are then introduced to the techniques of separation of important mixtures, especially crude oil. They learn about promoting acid, base and salt substances through everyday experiences, associating known properties with the molecular structure, relating the concepts of acid, base and salt to be aware of the uses and correct use of these substances. In absorbing the association between the knowledge and skills of chemistry and their own consumption and production, we aim to contribute to their growth as sensitive and conscious individuals in protecting their own health and that of the environment.Biology
This level includes cell division inheritance and the environment we live in (ecosystem ecology), and we try to have them understand the subject through concrete and motivating examples. In later study, students will have the opportunity to deepen, generalize and find different approaches to these concepts. At the same time, this broad perspective can be of use to them in making future career decisions. In this context, the objectives of the biology program have been determined in light of the basic theories and concepts in the field and relating these as much as possible to daily life.
Physics

Bu seviyede öğrencilere Basınç- Kaldırma kuvveti, Elektrik- Manyetizma, Dalgalar ve Optik ile ilgili kazanımlar verilmektedir. Basınç-Kaldırma kuvveti bölümünde cisimlerin deneyimlediği basınç türleri (katı-sıvı-gaz) ve kaldırma kuvveti günlük yaşamdan örnekler üzerinden verilir. Elektrik ve manyetizma kısmında maddenin elektriksel yapısı ve manteyik özellikleri incelenir. Dalgalar bölümünde mekanik ve elektromanyetik dalgaların özellikleri, maddesel ve ortamda ve boşluktaki davranışları incelenir.

KİMYA

Bu seviyede öğrenciler kimyasal değişimleri kütle, hacim ve mol sayısı kavramlarını kullanarak nicel anlamda incelemek; bu incelemelerde esas olan mol kavramının tarihsel gelişimini gözden geçirmek; tepkimeleri denklemlerle ifade ederek denkleştirmek ve kimyanın sembolik dilinde temel kavramlar olan formüllerin nasıl belirlendiğini irdelemektir. Gündelik deneyimlerle iyi bilinen örnekler üzerinden karışımları sınıflandırmak; çözeltilerin derişime bağlı özellik değişmelerini gözden geçirmek ve ham petrol başta olmak üzere önemli karışımların ayrılma tekniklerini tanıtmaktır. Asit, baz ve tuz türü maddeleri gündelik deneyimler üzerinden tanıtmak; bilinen özellikleri moleküler yapı ile ilişkilendirmek; asit, baz ve tuz kavramları arasında ilişki kurmak; bu maddelerin kullanım alanlarına ve doğru kullanımlarına yönelik bilinç oluşturmaktır. Öğrencilerin, üretirken ve tüketirken edindikleri kimya bilgi ve becerilerini hayata dair farklı durumlar ile ilişkilendirerek, kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasına duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.
BİYOLOJİ

Bu seviyede öğrenciler hücre bölünmeleri, kalıtım ve yaşadığımız çevre konularıyla(ekosistem ekolojisi) ilgili somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine kurulmuştur. Üst sınıflarda ise öğrenciler, bu temeller üzerine kavramlarda derinleşme, genelleme ve değişik yaklaşımlarda bulunabilme imkanı bulacaklardır. Aynı zamanda öğrenciler programın geniş bir perspektif sunması sayesinde ileriye dönük kararlarını verirken bilinçli hareket edebileceklerdir. Bu bağlamda biyoloji programında yer alan kazanımlar, biyolojide yer alan temel teoriler ve kavramlar ışığında, öğrencinin günlük hayatı ile ilişkili konular ön plana çıkarılarak belirlenmiştir. Ayrıca programda ele alınan konularla, öğrencilerin biyolojinin kullanım alanları hakkında kazanım elde etmeleri hedeflenmiştir.
Students continue to study the basic tenets of the Koran and how these contribute to the life of the individual. They understand the bodily rituals and positions involved in worship, and continue studying the life of the Prophet Mohammed. They know Atatürk's thinking on religious faith. Finally, they look at the importance Islam places on science and learning and its opposition to all forms of bigotry and fanaticism. 10 . sınıf din kültürü dersinde öğrenciler İslam dininin temel inanç esaslarını öğrenir ve bu esasların günlük hayatta bireye sağlayacağı faydalar ise iyice kavratılır. ibadetin tanımı yapılışı ve önemi benimsetilir.peygamberimizin hayatı ve kuran'ın ana konuları öğretilir. bu konuların dini hayatın yaşanması noktasındaki önemi kavratılır. Atatürkün dini yorumlaması üzerinde durulur. son olarak islam dininin bilime verdiği değer değişik örneklerle benimsetilip taassubun karşısında nasıl durduğu öğretilir.Our 10th grade Literature course has two focuses. The first of these is expanding the reading level and literary awareness of our students. Firstly, through the first of our readers, The Outsiders by S. E. Hinton, we explore themes of alienation, class divide and other social issues that shape dissaffected youth. We also discuss civil rights and how the themes of the novel still have an effect on society today. While reading our second novel, Animal Farm by George Orwell, we begin by discussing its main allegorical context of the Russian Revoulution. We build upon this and look at how satire is used to critique how power corrupts absolutely and the dangers of propaganda on an uneducated populace. The second focus is on developing the writing skills of our students. Through themes of the books, our aim is build the students written communication, continuing with opinion-based essays and finally looking at argumentative style essays. In Elective English the academic focus is on improving four skills at CEFR B2 level.Students take the TOEFL ITP, an external placement exam at the end of the academic year to certify their level of English at B2,the minimum.The results of this placement test help us review our curriculum for 11th grade based upon the needs of our students. Our course is also supplemented by traditional events such as Public Speaking Competition among the 10th graders of our school. We also host the İstanbul Inter-School Public Speaking Competition in March where 10th graders from distingushed public and private high schools in İstanbul compete with each other. This year provides the basic A2 fundaments to the student’s second foreign language choice (Spanish, French or German). Students are taught according to the A2 European framework, focusing on their reading comprehension, use of language, developing their listening skills and making them able to communicate both in an oral and writing context. Therefore students can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment. They are also able to communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. They can describe in simple terms aspects of their background, immediate environment and matters in areas of immediate need. In class work includes guided readings, artistic projects and oral presentations. Students are now confident in their chosen area, use voice techniques competently, do choral work and exercise correct breathing control while performing the National Anthem. They perform songs that are associated with Atatürk and marching songs that are important in Turkish public life. They enjoy listening to Turkish folk music, and classical Turkish music in various makam (melody systems used in Arabic, Persian and Turkish classical music), and can distinguish music using the rondo form. They enjoy singing in harmony. In Western music, they learn about music from the Baroque and Classical periods, their composers and instruments. They can add to unfinished melodies with those they create themselves. They deepen their knowledge of tonality (major/minor and variations on a theme in music. Kendi yetenek ve ilgisini tanır. Ders işleyişi hakkında bilgi sahibi olur.
Kullanım tekniğine uygun olarak sesini geliştirir. Korolara katılır.
İstiklal Marşı’nı süre değerlerine nefes yerlerine dikkat ederek söyler.
Türk halk müziği eserlerini dinlemekten zevk alır.
Marşlarımızdan, Atatürk marşlarından, Atatürk’ün sevdiği şarkılardan ve türkülerden dağarcık oluşturur ve
söylemekten zevk alır.
Rondo biçiminde yazılmış eserleri ayırt eder.
Türk müziği makamlarından oluşmuş eserleri, Türk halk müziği söylemeye istekli olur ve dinlemekten zevk alır. İki sesli eserleri seslendirmekten zevk alır.
Uluslararası sanat müziği türlerine ait eserleri seslendirir.
Dinlediği eserler arasından Barok Döneme ait olanları ayırt eder ve bestecilerine örnekler verir.
Tema ve çeşitleme (varyasyon) biçiminde yazılmış eserleri ayırt eder.
Bileşik ölçüleri tanır.Üç diyezli ve üç bemollü majör-minör tonaliteleri tanır.
Vatan Millet Sevgisinin işlendiği türkü ve marşları söylemeye istekli olur.
Barok ve Klasik dönem Barok ve Klasik dönem çalgılarına örnekler verir.Farklı yörelere ait Türk halk müziğinden örnekler sunar.Yarım bırakılan ezginin devamını kendi oluşturduğu ezgi ile tamamlar.
Bileşik ölçülerden ritim eşliği düzenler.
The lesson is elective in high school. Students take part in national and international competitions, and those who wish to share their talents and skills may also take part in solo or group exhibitions. They visit exhibitions here in the school gallery and in other galleries. They learn about traditional Turkish arts, study works by well-known artists, and understand how these have inspired the works of artists today. They are competent in drawing the human figure using the principles of ratio/proportion. Continuing visits to galleries and museums mean they are respectful of other cultures' art works and the values that inspire these. They apply the principles of artistic composition in works they prepare for showing, and make creative use of a wide range of materials in creating their 3D pieces. 10.sınıf sanat öğrencileri seçmeli sanat derslerinde bir araya gelirler.
Yıl içinde açılan ulusal ve uluslararası yarışmalara katılırlar.İstekli ve
yetenekli öğrenciler için kişisel yada karma sergiler açılır.Okulumuz
galerisinde ve farklı galeride açılan sergileri izler,çalışmaları değerlendirebilirler.
Geleneksel Türk sanatlarının önemli temsilcilerini ve eserlerini tanır.
Eserlerinde geleneksel Türk sanatlarının öz ve biçim özelliklerinden yararlanan çağdaş Türk
ressamlarını tanır.Çağdaş Türk ressamlarını ve eserlerini tanır.Müze ve sanat galerileri aracılığı
ile farklı kültürleri tanır.
Farklı kültürel değerlere saygılı olunmasının gerektiğini bilir.Ölçü ve oranı kullanarak
insan figürlü kompozisyon yapabilir.Resim çalışmalarında sanatsal düzenleme ilkelerini kullanır.
Farklı malzemelerle üç boyutlu çalışmalar yapabilir.Sergileyecekleri ürünü hazırlar ve sunarlar.
Students understand that a systematic approach (moving from easier to more difficult) is necessary in exercise/sport, beginning with warm-up, then practice, and ending with cool-down. They can quickly get into and stand in line for exercise and ceremonial purposes. They know gymnastic stances and can do a series of movements quickly and with ease. They continue to develop their sporting skills and movements. They practise coordination skills. Accompanied by music, they reflect their ideas and feelings and perform mini dramas using body movements. They get together to develop strategies and tactics prior to team sports. They learn about the benefits of undergoing periodic tests to monitor their physical development. They research earlier sports practiced and the role of these in earlier Turkic cultures. Uyarılar ile ısınmanın belli bir sıra takip etmesi, kolaydan zora olması ve yapılan etkinlikler sonrası aktif soğuma egzersizlerinin yapılması sağlanır. Sıralanma ve dizilişlerle ilgili komutları uygular. Temel jimnastik duruşlarını uygular. Yürüme, koşma, sıçrama hareketlerini belli bir ritimle yapmaları istenir. Sportif becerilerde kullanılan, ritimlerle ilişkili hareketlere benzer olanların bulunması ve gösterilmesi sağlanır (kayma adımı vb.).Koordinasyon parkurunda motorik özelliklerin geliştirilmesi sağlanır. Öğrencilerden kendilerini etkileyen herhangi bir güncel olayı, müzik eşliğinde sadece vücut hareketlerini kullanarak kısa süreli drama örnekleri ile anlatmaya çalışmaları istenir. Oyuna başlamadan önce gruplara kendi stratejilerini belirlemeleri için zaman verilir.Serbest zamanlarını spor yaparak değerlendirmenin pozitif yönleri üzerinde durulur. Fiziksel gelişimi hakkında bilgi almak için periyodik olarak testlere katılmanın önemini açıklar. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak tarihte kurulan Türk devletlerinde spora verilen önem ile ilgili araştırma yapılması sağlanır.
17
GRADE 11This year students look at how Turkish literature evolved under the influences of Western literature. We begin with in final period of the Ottoman Empire, chronologically looking at literary works from the Tanzimat (Reform) (mid to late 19th century), Servetifünun, and Fecr-i Ati literary movements, ending with the founding of the Turkish Republic. In studying each period, students examine its leading figures, samples of texts, the ideas driving the movement etc. We recommend works to broaden their knowledge and language skills. In terms of language, they study a wide range of texts from all areas of language expression (travelogues, memoir, news reports, extended essays, cultural reviews etc). "Türk Edebiyatı" dersinde Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı konusu anlatılmaktadır. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinden başlatarak Türk edebiyatının Tanzimat Dönemi ve sonrasına ışık tutulur. Kronolojik olarak Tanzimat, Servetifünun, Fecr-i Ati ve Milli mücadele dönemleri işlenmektedir. the students Tüm dönemler; örnek metinler, dönemin önemli şahsiyetleri, edebi akımlar, ortaya çıkan düşünceler vb. bakımdan ayrıntılı olarak incelenmiştir. 11. sınıf öğrencilerine işledikleri dönemleri daha iyi anlamalarını sağlayacak kitaplar önerilmiş ve bu kitapların okunması sağlanmıştır. "Dil ve Anlatım" dersinde de dönem başında hazırlanan yıllık plana paralel olarak ders anlatımı yapılmıştır. Konu anlatımı "Metinlerin Sınıflandırılması" ana başlığı ile başlamış ve mektup, günlük, anı, biyografi, otobiyografi, gezi yazısı, sohbet, haber yazıları, fıkra, deneme, makale, eleştiri, röportaj, mülakat, söylev yan başlıkları ile devam etmiştir. Tüm bu konular örnek metinler ve bu konularda eser veren kişilerin eserleri ile zenginleştirilerek öğrencilere aktarılmıştır. This level begins with principle topics of mathematical logic. In these unit students learn proposition, negation of proposition, truth table, conjunction and conditionals. In algebra, students deal with solving equations with the help of a new variable. Moreover students recognize the solution set of second degree inequalities. Students also perform trigonometric ratios and identities, directed angles, principle and reference angle, trigonometric values of general angle, graph of periodic function, inverse trigonometric function, sum and difference formulas and trigonometric equations. In addition, students perform exponential and logarithm functions. They perform logarithm rules and they examine solving equation by using logarithm rules. They analyse sequences, learning about arithmetic and geometric sequences and their properties. Finally in analytical geometry, they examine transformation, translations and rotations and reflection and their applications in daily life. Bu seviyede Mantık konusuna ait önerme, bir önermenin değili,ve, veya, ise , ancak ve ancak bağlaçlarının matematiksel karşılıkları gösterilir. Modüler aitmetiğin temel prensipleri gösterilerek bölünebilme şartlarına ait uygulamalar yapılır.İkinci dereceden denklemlere dönüştürülebilen denklemler gösterilip ikince dereceden eşitsizliklere ait çözüm kümelerinin bulunması öğretilir. Trigonometri konusuna ait esas ölçü, temel açıların trigometrik değerlerinin hesaplanması ve trigometrinin geometrik uygulamaları gösterilir.Toplam, fark ve yarım açı formüllerinin ispatları yapılarak uygulamaları gösterilir.Temel trigonometrik denlemlerin çözüm yolları gösterilir.Üstel fonksiyonlar ve tersi arasındaki bağıntı incelenip logaritmik fonksiyonlara ait grafik ve logaritma kuralları öğretilir.Logaritmik eşitsizlik ve logaritmik denklemlerin çözüm yolları gösterilir.Dizi, aritmetik ve geometrik dizi özellikleri verilerek güncel uygulamaları gösterilir.Geometri konusunda dönüşüm geometrisine ait uygulamalar gösterilir.Physics
Following on from 9th and 10th grade, students do more in-depth work on Force & Motion and Electricity & Magnetism. In Force and Motion, they deduce the relation between matter and energy within the context of Newton’s Laws of Motion, Torque and Equilibrium using daily life examples. In Electricity and Magnetism, students examine the motion of charges in electric and magnetic field with the help of the fundamental concepts in Electricity and Magnetism. With this work, they can investigate the advantages and disadvantages of different current types and create new designs for transformers, generators and electric motors based on these concepts
Chemistry
At this level, students will be able to relate the basic concepts of the modern atomic model. We discuss the periodic sequence of elements via atomic structure. They examine the basic assumptions of kinetic theory used to describe the magnitude and gas behaviour of gases, use gas laws to make calculations about gases. They can use the concept of partial pressure to examine gas mixtures, and interpret phase diagrams of pure materials using critical temperature / pressure concepts. As they work on interspecific interactions between substance and liquids, they learn to describe the dissolution process of substances in liquids. Likewise, they can use molarity and molality concepts to explain the concentrations of solutions, and discuss the concepts of solubility, and examine matter and energy exchanges between the system and the environment. Referring back to their previous knowledge of the basic laws of thermodynamics, they use the relation between heat, mechanical work and internal energy to learn about their areas of application. They look at spontaneity of chemical and physical changes, and explain the chemical equilibrium over the chemical reaction rate. They explain the pH and pOH concepts in aqueous solution via equilibrium reactions and relate this to acidity and basicity of a solution. They learn to analyse the factors affecting equilibrium and examine phenomena such as dissolution-precipitation, complex compound in terms of equilibrium. We try as far as possible to link these concepts to everyday life events.


Biology
Human physiology, commune and population ecology topics are covered with concrete and motivational examples for students, and we try to have them understand the subject through concrete and motivating examples. In 12th Grade, students will have the opportunity to deepen, generalize and find different approaches to these concepts. At the same time, this broad perspective can be of use to them in making future career decisions. In this context, the objectives of the biology program have been determined in light of the basic theories and concepts in the field and relating these as much as possible to daily life.
FİZİK

Bu seviyede Kuvvet- Hareket ve Elektrik-Manyetizma konuları spiral bir yapıyla derinlemesine ele alınmaktadır. 9. sınıf seviyesinde incelenen kazanımların ileri seviyesi incelenmektedir. Kuvvet hareket bölümünde madde ve enerji arasındaki ilişki kuvvet, Newton'un hareket yasaları, tork ve denge kavramları üzerinden günlük yaşamdan örneklerle ele alınmaktadır. Elektrik-manyetizma bölümünde öğrencilerin; daha önce kazanmış oldukları elektrik ve manyetizma olaylarıyla ilgili
kavramları derinleştirmeleri amaçlanmıştır. Öğrenciler elektrik olayının temel kaynağı olan yüklerin
hareketlerine ve etkileşimlerine odaklanarak elektrik ve manyetizma olaylarını detaylı bir şekilde tanımlayan
temel kavramları yapılandırabilmelidir. Yapılandırdıkları kavramlardan yola çıkarak farklı
akım çeşitlerinin avantaj ve dezavantajlarını sorgulayabilmeli, farklı tip elektrikli motor, jeneratör ve
transformatörlerin çalışma ilkelerini inceleyerek alternatif tasarımlar geliştirebilmelidir.

KİMYA
Bu seviyede öğrenciler modern atom modeliyle ilgili temel kavramları ilişkilendirmek; elementlerin periyodik dizgesini atomun yapısı üzerinden tartışılmaktadır. Gazları nitelemek için gerekli büyüklükleri ve gaz davranışını açıklamada kullanılan kinetik teorinin temel varsayımlarını irdelemek; gaz yasalarını kullanıp gazlarla ilgili hesaplamalar yapmak; kısmi basınç kavramı üzerinden gaz karışımlarını incelemek; kritik sıcaklık/ basınç kavramlarını kullanarak saf maddelerin faz diyagramlarını yorumlamaktır. Maddelerin sıvılarda çözünmesi sürecini türler arası etkileşimleri kullanarak açıklamak; çözeltilerin derişimlerini molalite, molarite kavramları ile açıklamak ve çözünürlük kavramları üzerinde durulmaktadır.Sistem ve çevre arasındaki madde ve enerji alışverişlerini irdelemek; ısı, mekanik iş ve iç enerji arasındaki ilişkiyi keşfederek termodinamiğin temel kanunlarını kavramak ve uygulama alanlarını fark etmek; kimyasal ve fiziksel değişimlerin istemliliğini açıklamaktır. Kimyasal tepkime hızı üzerinden kimyasal dengeyi keşfederek sulu çözeltilerdeki dengelerden kaynaklanan pH ve pOH kavramlarını asitlik ve bazlıkla ilişkilendirmek; dengeyi etkileyen faktörleri analiz etmek ve çözünme-çökelme, kompleksleşme gibi olayları denge açısından inceleyip bu kavramlar ile gündelik hayattaki olaylar arasında bağlantı kurmaktır.

BİYOLOJİ

Bu seviyede öğrenciler insan fizyolojisi, komunite ve populasyon ekolojisi ile ilgili somut ve öğrencileri motive edici örnekler üzerine kurulmuştur. Üst sınıflarda ise öğrenciler, bu temeller üzerine kavramlarda derinleşme, genelleme ve değişik yaklaşımlarda bulunabilme imkanı bulacaklardır. Aynı zamanda öğrenciler programın geniş bir perspektif sunması sayesinde ileriye dönük kararlarını verirken bilinçli hareket edebileceklerdir. Bu bağlamda biyoloji programında yer alan kazanımlar, biyolojide yer alan temel teoriler ve kavramlar ışığında, öğrencinin günlük hayatı ile ilişkili konular ön plana çıkarılarak belirlenmiştir. Ayrıca programda ele alınan konularla, öğrencilerin biyolojinin kullanım alanları hakkında kazanım elde etmeleri hedeflenmiştir.
This year, students examine both Turkish and world geography gaining perspective on such issues as population policies, cities and ecomonies, the nature of the Turkish economy, regions and countries, use of natural resources and environmental problems. In history, in studying the life of Atatürk, they look at how international political and economc change influenced life in the final period of the Ottoman Empire. They explore issues of identity, homeland and belonging in the context of the Turkish War of Independence. Access to texts, biographies, and original documents of the period means they develop skills in the chronological mindset needed for the study of history. Gaining insight into the global influences of such events as the Industrial & French Revolutions helps them to better understand the history-space relationship. In the context of industry, they pay a very enjoyable visit to the Koç Museum of Industry. Underlying all our aims is the central principle of Atatürk's philosophy on values such as secularism, democracy, secularism, and love of country. In Elective History, they study Turkish identity as expressed through its government, economy, law and education systems and changes to these over time. In the context of historical change and permanence, they understand the Turks' journey from their origins in Asia to the present-day Turkish Republic. The underlying aim is to have the students perceive the history-geography relationship and its influence on ecomomy, state, law and education within a broader history-time framework in which events and the natural world constantly engage in a cycle of causes and effects. In Religious Culture and Ethics, the students examine the concept of destiny, the social and personal benefits worship, the life of the Prophet Mohammed as an example to us, the place of family and family life in the Koran, and the services provided by religious institutions in today's Turkey. They also briefly examine the maor sects within Islam, the founders of these and their teachings. Coğrafya dersinde öğrencilere nüfüs politikaları, şehirler ve ekonomi, ülkemizin genel ekonomik özelllikleri, bölgeler ve ülkeler, doğal kaynakların kullanımı ve çevre sorunlarının küresel boyutu ile ilgili konular anlatılmaktadır. T.C İnkılap Tarihi dersinde öğrenciler, Atatürk’ün hayatı etrafında son dönem Osmanlı Devleti siyasi tarihini, dünyada yaşanan büyük siyasi ve ekonomik değişimleri, bunların Osmanlıya etkilerini kavrar. Kurtuluş savaşı mücadelesi ekseninde vatan, kimlik ve aidiyet bilinci geliştirilir. Öğrenciler yakın dönemi eleştirel metinler, biyografiler ve birinci el belgeler üzerinden kronolojik düşünme yetisi ekseninde öğrenir. Dünya tarihinin seyrini değiştiren Sanayi Devrimi, Fransız Devrimi gibi olayların küresel etkilerini tarih-mekan ilişkisi çerçevesinde kavrar. Bu amaçla yapılan Koç Sanayi Müzesi gezisi ile ülkemizde sanayinin gelişim süreci yakından gözlenir. Öğrencilerin, Atatürkçü düşünce sistemine hakim, laik, demokratik ve çağdaş değerlere sahip, ulus bilincine erişmiş yararlı vatandaşlar olarak yetişmesi amaçlanır. Seçmeli Tarih dersinde öğrenciler, Türk kimliğinde devlet yönetimi, ekonomi, hukuk, eğitim açısından tarih boyunca yaşanan değişimi karşılaştırılmalı olarak inceler. Türklerin İslamiyet öncesi dönemden Cumhuriyet dönemine kadar olan süreci, tarihsel değişim ve süreklilik kavramları bağlamında kavrar. Coğraya-Tarih ilişkisi, Tarih-Zaman algısı, yaşam şekillerinin ekonomi, devlet,hukuk ve eğitim üzerindeki etkileri bir bütün içerisinde öğrenilir. 11. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğrencilere kader kavramının tanımı, ve kaderle ilgili kavramlar, ibadet kavramına ve ibadetin bireysel ve toplumsal faydaları, hz . Muhammed'in bizim için nasıl bir örnek oluşu, İslam düşüncesindeki değişik mezhepler ve bu mezheplerin kurucuları, eserleri hayatları, dinimizin aile kavramına verdiği değer, cumhuriyet döneminde yapılan din hizmetleri ile ilgili konular anlatılmaktadır.Our Grade 11 programme is based on encouraging our students to enter an internationally recognized exam at the close of the academic year. We try to stress to them that with its 2-year validity, a good grade guarantees entry to faculty level both here and abroad. Hence, our year is based on work for each of the skills as they appear in the exam. We try to have them read as much as possible from real sources with the aim of expanding their knowledge of the real world and authentic reading and listening. We particularly use integrated writing for this, presenting them with differing viewpoints on world issues such as aid and governance. They also continue developing their essay writing skills, again based on exam topics. Our aim is to have them enter TOEFL in May or June of the academic year. Students are taught according to the A2 European framework, focusing on their reading comprehension, use of language, developing their listening skills and making them able to communicate both in an oral and writing context. They are encouraged to take the A2 diploma from the correspondent second foreign language: DELF A2, DELE A2-B1 and GOETHE ZERTIFIKAT A2 . Therefore students will be able to communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. They can describe in simple terms aspects of their background, immediate environment and matters in areas of immediate need. In class work includes guided readings, artistic projects and oral presentations; focusing in the development of their communicative skills. They discuss behaviour in sports and among supporters, and measures that can/should be taken to prevent aggression and violence in both areas. They continue to improve their coordination, perform given coordinated movements quickly and with ease in groups of 4/8, and create series of movements/stances for the group. They are encouraged to independently develop new strategies for problem-solving during play. We discuss the risks posed to the body in use/oversuse of stimulatives/supplements. We further discuss the Olympics and look at how hosting these games affects countries. They research the facilities built for this purpose and their present usage, and generally research the roles of sports federations and other sporting organizations. Sporda şiddet ve saldırganlığı önlemek için alınabilecek tedbirler, sporseverlerin sergilemeleri
gereken tutum ve davranışlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması sağlanır. Öğrencilerin koordinasyon parkurunda çalışmaları sağlanır. Basit bir ritim eşliğinde dört veya sekiz sayılı hareketlerin tüm sınıfla uygulanması sağlanarak
bir sonraki aşamada kendi ritim, hareket ve kompozisyonlarını yapmaları istenir. Öğrencilerin oyun içinde gelişen problemleri çözerek yeni stratejileri kurallara bağlı olarak uygulamasına dikkat edilir Uyarıcı etkisi olan maddelerin aşırı kullanılmasının insan vücuduna olan zararları
hakkında bilgi verilir. Olimpiyat oyunları ve spor organizasyonlarının ev sahibi ülkeler üzerindeki
etkilerini açıklar. Olimpiyat oyunlarında ve spor organizasyonlarında spor federasyonlarına düşen görevler
hakkında araştırma yapılması istenir. Olimpiyat oyunları ve spor organizasyonlarında
kullanılan spor tesisleri hakkında araştırma yapılması ve bu araştırmaların paylaşılması
sağlanır.
18
GRADE 12In 12th Grade, we move into 20th century Turkish literature and examine its movements, their principal writers and samples of their works in prose and poetry. This is the end of a four-year program and the students are expected to be fully aware of the chronological development and historical contexts of Turkish literary movements, their styles and representative writers. In addition, throughout the year, they are encouraged to continue developing their language skills. Türk Edebiyatında ana konu Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatıdır. Dönemin oluşum özellikleri anlatıldıktan sonra kronolojiye uygun olarak önce şiir grupları özellikleri örnek metinler üzerinden anlatılılır, grup temsilcisi olan sanatçılar tanıtılır. İkinci dönemde öğretici metin türleri özellikleri dönemin örnekleri üzerinden hatırlatılır ve temsilci sanatçılar tanıtılır. Ardından anlatmaya ve göstermeye bağlı metin özellikleri ve temsilcileri örnek metinlerle tanıtılır. Yıl sonunda öğrenciler dört yllık program dahilinde tüm edebi türleri, temsilcilerini ve özelliklerini kronolojik olarak değerlendirebilir; Türk edebiyatının gelişimini tarihsel sürece bağlı olarak yorumlayabilir. Dil ve anlatımda da edebi türler üzerinden metin inceleme ve yorumlama çalışmaları yaptırılır. Bu metinler üzerinden dil bilgisi konuları uygulamalı olarak verilir. Özellikle cümle bilgisi ve anlatım bozukluğu konuları üzerinde durulur. Students draw the graph of absolute value functions and they examine vertical and horizontal shifting. Students can explain the function types such as constant, linear, even and odd function and their graphical applications. In addition, students deal with limit concept in function and identify the necessary conditions for continuity. They examine type of indeterminate form of limit. Derivatives and their applications in polynomials are studied in detail. All derivation methods are taught by showing the relation between the slope and the derivative. The examples of the derivative in daily life are shown. Moreover Integral and its properties are explained and basic integral taking methods are taught. The relation between the area and integral is explained and the methods of finding the area under the curve determined by the function graphs are shown by integral. In analytic geometry part, student analysis circle, ellipse, hyperbola and parabola also student deal with vectors section. In these part, the inner product in the vectors are explained. Vector equation of a straight line is shown and applications of vectors are given. Birinci ve 2.derece fonksiyonlar, mutlak değerli fonksiyonların çizimleri gösterilip belirli ötelemeler yaptırılır.Fonksiyon çeşitleri gösterilip grafiksel uygulamaları anlatılır.Fonksiyonda limit kavramı gösterilip süreklilik için gerekli şartlar belirlenir.Limitte Temel belirsizliklerin çözüm yolları araştırılır.Polinomlarda Türev ve uygulamaları detaylı olarak işlenir.Eğim ve türev arasındaki bağıntı gösterilerek tüm türev alma methotları öğretilir.Türevin güncel hayattaki uygulmalarından örnekler gösterilir.İntegral ve özellikleri anlatılarak temel integral alma methodları öğretilir.Alan ve integral arasındaki bağıntı gösterilerek fonksiyon grafikleri ile belirlenen eğri altında kalan alan hesaplamalarının integral ile bulunmaası yöntemleri gösterilir.Çemberin Analitik İncelenmesi
Elips, Hiperbol ve Parabolün Analitik İncelenmesi gösterilerek vektör konusuna ait standart birim vektörler ve vektörlerde İç Çarpım anlatılır.Bir Doğrunun vektörel denklemi gösterilerek
vektörlerle ilgili uygulamalar yapılır.
Physics
In this grade, students improve their scientific literacy and gain knowledge and skills which they will need in higher education. Students do further analysis and detailed work in Force and Motion. In addition to this, students recognize terms and concepts about advanced wave mechanics, atomic physics and modern physics.
Chemistry
At this level, students will be able to relate the phenomenon of electrolysis to batteries by reduction-oxidation reactions, discuss the spontaneity of redox reaction by using the concept of standard electrode potential, recognize batteries commonly used in everyday life, make calculations about batteries and examine the corrosion process and prevention methods. They can distinguish between inorganic and organic compounds, explain why carbon makes a large number of compounds and explain its bond properties. They learn to predict the geometry of molecules, classify organic compounds according to their functional groups and know about the IUPAC system and traditional naming systems. The students can decide, by looking at the molecular structure of a molecule, the type of carbon-based molecule it is: alkenes, alkynes, alcohols, ethers, carbonyl compounds, carboxylic acids, compounds that are derivative of carboxylic acids, amines, aromatic compounds and compounds that are common benzene derivatives, and match these compounds to their formulas. They can relate usage of these compounds in daily life to their properties. They examine petrol refining, the qualities of common petroleum products, renewable energy sources and nanotechnology using general chemistry knowledge.
Biology
The 12th Year Biology Teaching Program, which includes nucleic acids, protein synthesis, energy conversion in living organisms, plant biology, living organisms and environmental issues, is based on concrete and motivational examples for students. In this class, students will have the opportunity to deepen, generalize, and find different approaches to concepts learned in the previous three grades. At the same time, students will be able to act consciously while making prospective decisions with a broad perspective of the program, and explore areas of its use in daily life. In this context, objectives in the biology program have been determined in light of the basic theories and concepts in biology by taking into consideration issues related to daily life.
FİZİK
Bu seviyede hedef bilimsel okur-yazarlığın geliştirilmesinin
yanında öğrencilerin ileri düzey eğitiminde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri de
kazanmalarıdır. Bu sınıf düzeyinde öğrencilerin temel düzeyde yapılandırmış oldukları kuvvet, hareketle
ilgili kavramları derinleştirmeleri ve detaylı uygulamalar yapmaları amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin
dalga mekaniği, atom fiziği ve modern fizikle ilgili temel kavramları da anlamlandırmaları
hedeflenmektedir.

KİMYA
Bu seviyede öğrenciler indirgenme-yükseltgenme tepkimeleriyle pilleri ve elektroliz olayını ilişkilendirmek; redoks olaylarının istemliliğini standart elektrot potansiyeli kavramını kullanarak tartışmak; gündelik hayatta yaygın kullanılan pilleri ve elektroliz süreçlerini tanımak; bunlarla ilgili hesaplamalar yapmak; korozyon süreci ve korozyondan korunma yöntemlerini irdelemektir. İnorganik ve organik bileşiklerin ayırt edilmesini sağlamak, karbon elementinin çok sayıda bileşik yapmasının nedenlerini ve bağ yapma özelliklerini irdelemek, moleküllerin geometrilerini tahmin etmek ve organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırıp bunları IUPAC sistemi ile adlandırmaktır. Alkenler, alkinler, alkoller, eterler, karbonil bileşikleri, karboksilik asitler, karboksilik asit türevleri, aminler, aromatik bileşikler ve yaygın benzen türevleri başta olmak üzere başlıca organik bileşikleri ele alarak bu bileşiklerin sistematik (IUPAC) ve geleneksel adlarını formülleriyle eşleştirmek ve özellikleriyle kullanım alanlarını ilişkilendirmektir. Mevcut kimya kültürünü kullanarak petrol rafinasyonunu, yaygın petrol ürünlerinin niteliklerini; yenilenebilir enerji kaynaklarını ve nanoteknolojiyi irdelemektir.
BİYOLOJİ
12. Sınıf Biyoloji Öğretim Programının temelleri nükleik asitler, protein sentezi, canılarda enerji dönüşümleri, bitki biyolojisi, canlılar ve çevre konuları çerçevesinde somut ve öğrencileri motive edici güncel örnekler üzerine kurulmuştur. Bu sınıfta öğrenciler, 9., 10. ve 11. sınıflarda edindiği temel kazanımlar üzerine, kavramlarda derinleşme, genelleme ve değişik yaklaşımlarda bulunabilme imkanı bulacaklardır. Aynı zamanda programın geniş bir perspektif sunması sayesinde öğrenciler, ileriye dönük kararlarını verirken bilinçli hareket edebileceklerdir. Bu bağlamda biyoloji programında yer alan kazanımlar, biyolojide yer alan temel teoriler ve kavramlar ışığında, öğrencinin günlük hayatı ile ilişkili konular ön plana çıkarılarak belirlenmiştir. Ayrıca programda ele alınan konularla, öğrencilerin biyolojinin kullanım alanları hakkında kazanım elde etmeleri hedeflenmiştir.
In their final year, students focus on world and Turkish history from WW I onwards, looking at political, social, economic and scientific change and development during this period, and the emergence of new post-WW II regimes and resulting political tensions. In Geography, they look at extreme natural events, economy and migration, development in Turkey, and the factors arising out of Turkey's geopolitical position. In Religious Culture and Ethics, they review Atatürk's thinking on secularism and religious faith's place in society, discuss the concept of afterlife and the role it plays in how we live our lives, the significance of repentance, and Sufi mysticism in Islam. We also discuss and compare world faiths. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi'nde öğrenciler I. Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar gelen süre içerisinde dünyada meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve de bilimsel gelişmelerin neler olduğunu kavrar. Dünya tarihinin savaşları dışında da yaşadığı savaşsız gerilimler dönemlerini, yeni rejimlerin ortaya çıkışını ve bu süreçlerin dünyaya etkilerini kavrar.

Coğrafya Dersinde öğrencilere doğadaki ekstrem olaylar, ilk kültür merkezleri, ekonomi-göç ilişkisi, ülkemiz bölgeleri, ülkemizde ulaşım,ticaret, turizm ve bölgesel kalkınma projeleri , ülkemizin jeopoolitik önemi, sıcak çatışma bölgeleri ve çevre koruma uygulamaları ilgili konular anlatılmaktadır. 12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde Atatürkün laiklik anlayışı ve din hakkındaki düşünceleri, ahiret hayatına inanmanın önemi ve dünya hayatına yapacağı katkısı, tevbenin önemi ve faydası, hz Muhammedi anlamada kuran ve hadisten örnekler, İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumlar, Atatürkün din öğretimi noktasındaki fikirleri, yaşayan dinler ve aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar konuları anlatılmaktadır.
The aim of this course is to give students a chance to both build upon their knowledge of English language, and prepare them for the Language Test of the National Higher Education Exam. The course is designed so that the students will have reviewed advanced language structures, dramatically increased awareness of academic English, and familiarized themselves with all sections of the Language Test which they will be sitting in June. The course contents include a language review, intensive vocabulary building, strategies for reading comprehension, and translation through a variety of practice tests available in the market. In addition to the aforementioned, students who wish to study abroad are taught strategies and techniques required for their personal essays during their college application process. Students practice their acquired knowledge within the A2 European framework. Therefore activities and exercises are accomplished focusing on their reading comprehension, use of language, developing their listening skills and making them able to communicate both in an oral and writing context. We believe they are ready for their academic and personal path as language independent users.


They work on hand-foot-eye coordination. They are aware of the risks posed by overtraining, and those associated with an increasingly sedentary life linked to technology. They also learn more about the negative effects of stimulants/supplements on an athlete's body. They use testing to monitoe their monitor their physical development. They discuss sports policies in the wider world and how these affect sporting life in Turkey. They are aware of the importance of sports in the lives of the disabled. Serbest hareketleri aletle uygular. Fiziksel etkinlikler yaparak koordinasyonunu geliştirir. Temel dans ve step hareketlerini kullanarak el-ayak ve vücut koordinasyonunun gelişmesi sağlanır. Eğitsel oyunlar planlar. Planladığı eğitsel oyunu uygular. Bilinçsiz spor yapmanın sağlık açısından zararlarını açıklar. Sürantrenman kavramı açıklanarak insan vücuduna etkisi hakkında bilgi verilir. Teknolojik aletleri kullanırken vücudun doğal duruşunda olmamasının ve hareketsiz kalmanın zararları üzerinde durulur. Fiziksel gelişimi hakkında bilgi almak için periyodik olarak testlere katılır Madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıkların sporcular üzerindeki olumsuz etkilerini açıklar. Dünyadaki spor politikalarının ülkemizdeki spor politikasına etkisini açıklar. Spor kültürü edinilmesi açısından sporda “adil oyunun” önemini açıklar.Engellilere karşı sabırlı ve saygılı olmanın önemi vurgulanır.